تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

مقایسه روش های گندزدایی آب استخر

مقایسه روش های گندزدایی آب استخر

مقایسه روش های گندزدایی آب استخر از بين HOCl، ClO2 ، O3 و کلرآمین به صورت زیر در PH برابر 6.8 تا 7 با توجه به حجم آب استخر به صورت زیر پیشنهاد می گردد.

مقایسه روش های گندزدایی آب استخر

اسيد هيپوکلرو در مقایسه با سایر گندزداها از نظر حذف ویروس، کيست آميبها و اسپور باکتری ها از جمله ازن و دي اکسيد کلر کمتر مؤثر است. یون هيپوکلریت نسبت به اسيد هيپوکلرو کمتر مؤثر است و قدرت گندزدایي منوکلرآمين با فاکتور زمان رابطه مستقيمي دارد. اسيد هيپوکلرو، یكي از دو نوع کلر باقيمانده، مؤثرترین عامل گندزدا در دسترس است. در صورتي که اثر گندزدایي یون هيپوکلریت یک صدم اسيد هيپوکلرو است.

مقایسه روش های گندزدایی آب استخر

بنابراین اگر مقدار کلر جهت گندزدائی به حد لزوم مصرف نشود گندزدائی ناقص خواهد بود و چنانچه در آب ميكروب های اسپوردار وجود داشته باشد از بين نمی روند. در موقع وجود باکتری های اسپوردار در آب باید زمان تماس را افزایش داد تا کلر بتواند روی اسپورها تاثير خوبی داشته باشد. بر اساس مدل زیر مدت زمان لازم برای حذف 99تا100درصد ميكروارگانيسم ها بوسيله کلر را نشان داده شده است.

  گونه                              زمان حذف                              PH                   دما(C)               کلر(ppm)

اشرشيا كلي                          تا ۶۰ ثانیه                         ۷                       ۲۵                   0.08-0.12
استافيلو كوکوس                       ۶۰ ثانیه                          ۷                       ۲۵                   0.08-0.12
سالمونلا تيفي                         ۶۰ ثانیه                          ۷                       ۲۵                    0.08-0.12
آدنو ويروس                             تا ۱۶ ثانیه                        ۷                       ۲۵                    0.08-0.12
كوكساكي ويروس                    ۲۴۰ ثانیه                         ۷                       ۲۵                    0.08-0.12
كيست آنتامبا هيستولتيكا         ۱۵۰ دقیقه                        ۷                       ۲۵                    0.08-0.12 
اسپور باسيل آنتراكس              ۳۶۰ دقیقه                        ۷                       ۲۵                    0.08-0.12                      

اشرشيا كلي                          تا ۶۰ ثانیه                         ۷                      ۴                      0.08-0.1
سالمونلا تيفي                        تا ۶۰ ثانیه                        ۷                       ۴                      0.08-0.1
آدنو ويروس                             تا ۲۲ ثانیه                       ۷                       ۴                      0.08-0.1
كوكساكي ويروس                     ۴۰ دقیقه                        ۷                       ۴                      0.08-0.1
كيست آنتامبا هيستولتيكا         ۶۳۰ دقیقه                        ۷                       ۴                      0.08-0.1 
اسپور باسيل آنتراكس              ۲۴ ساعت                        ۷                       ۴                      0.08-0.1  

اشرشيا كلي                          ۱۸۰ ثانیه                       ۸/۵                    ۲۵                      0.08-0.14
سالمونلا تيفي                        ۱۸۰ ثانیه                       ۸/۵                    ۲۵                      0.08-0.14
آدنو ويروس                             ۱۳۰ ثانیه                       ۹                      ۲۵                      0.08-0.14
كوكساكي ويروس                     ۱۰ دقیقه                      ۹                      ۲۵                      0.08-0.14

اشرشيا كلي                          ۳۰۰ ثانیه                       ۸/۵                    ۴                          0.14
سالمونلا تيفي                        ۱۰ دقیقه                       ۹/۸                    ۴                          0.4
آدنو ويروس                             ۱۳۰ ثانیه                       ۹                      ۴                          0.14
كوكساكي ويروس                     ۴۵ دقیقه                       ۹                      ۴                          ۱   

5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp