تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

موازنه ترکیبات یونی

موازنه ترکیبات یونی

موازنه ترکیبات یونی لازمه  بررسی دقت اندازه گیری در تجزیه شیمیایی یک نمونه آب می باشد. این موازنه میزان دقت آزمایش های آب پساب را مشخص می کند. موازنه ترکیبات یونی  با توجه به اصل الکتروخنثایی– electron neutrality به بررسی دقیق نتایج آزمایشات کمک می کند. همواره در یک محلول خاص ، مجموع تعداد اکی والان کاتیون ها برابر با مجموع تعداد اکی والان های آنیون ها است.

از طریق موازنه می توان به دقت آنالیز های انجام شده پی برد.

روابط زیر همواره برای نمونه ها صادق است.

موازنه ترکیبات یونی

در اینجا  nٌ مثبت تعداد اکی والان کاتیون ها و   nٌ منفی تعداد  اکی والان آنیون ها است. در یک لیتر محلول رابطه شماره 2 بالا برقرار است. که در آن N مثبت غلظت نرمال کاتیون (EQ/L)  و N منفی غلظت نرمال آنیون (EQ/L)  است.

از موازنه کاتیون- آنیون می توان برای بررسی دقت تجزیه شیمیایی یک نمونه آب استفاده کرد. لیکن باید در ابتدا میزان دقت قابل قبول در نتایج آزمایشگاهی را تعریف کرد. مرجع استاندارد متد درصد اختلاف را بر مبنا بررسی دقت اندازه گیری های تجزیه ای قرار داده است که از معادله شماره 3 بالا به دست می آید.

گستره قابل قبول برای درصد اختلاف به شکل جدول زیر آمده است.

معبار خطای قابل قبول موازنه مربوط به آزمایشات آب

در صورتیکه موازنه کاتیون-آنیون تجزیه شیمایی یک نمونه آب از دقت کافی برخوردار نباشد، خطا ممکن است مربوطه به روش های تجزیه یا عدم اندازه گیری غلظت برخی گونه های یونی باشد.

جامدات محلول اندازه گيري شده

غلظت جامدات محلول اندازه گيري شده بايد بيشتر از محاسبه شده آن باشد بعلت اينكه عوامل شرکت کننده مهم ممكن است در محاسبات لحاظ نشوند. اگر مقدارکل جامدات محلول اندازه گيري شده کمتر ازکل جامدات محلول محاسبه شده باشد، مجموع يون بالاتر و مقدار اندازه گيري شده مشكوك مي باشد و نمونه ها بايد مجددا آزمايش شوند. اگر غلظت جامدات محلول اندازه گيري شده بيشتر از ٢٠ % ، بالاتر از مقدار محاسبه شده آن باشد ، مجموع يون پايين مشكوك بوده واجزاء انتخاب شده بايد دوباره آناليز شوند.

3/5 - (2 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp