تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

میزان استاندارد کلر در آب استخر

میزان استاندارد کلر در آب استخر :

میزان استاندارد کلر در آب استخر چگونه باید باشد؟ ماده اي كه به گونه اي متداول براي گندزدايي به كار ميرود كلرين  (Cl2) است. كارآيي گاز كلر براي كلرزني به علت اثرات ذرات اين فرآورده است كه پس از افزودن مقدار معيني از آن به آب ميكرو ارگانيسم هاي مضر را نابود ميسازد. كلر زني عمدتاً به دو منظور انجام مي شود :

  • گندزدايي آب كه منجر به كشتن باكتريها و ميكروارگانيزم هاي مضر آن مي شود.
  • اكسيداسيون آب كه منجر به تخريب و از بين بردن جلبكها، چربي هاي بدن، گرد و غبارها و ديگر موادي مي شود كه عامل اصلي تغيير رنگ، بو و مزه آب هستند.

برای تعیین میزان استاندارد کلر در آب استخر ، از آنجايي كه كلر از يك سو داراي خطراتي براي چشمها و دستگاه تنفسي ميباشد و از سوي ديگر با اجزاسازهاي استخر و ديگر تجهيزات آن تركيب شده به آن صدمه و آسيب ميرساند و همچنين داراي بو و مزه نامطبوعي است، بايد با كمال دقت مورد استفاده قرارگيرد.

يادآوري میزان استاندارد کلر در آب استخر :

با توجه به اثرات سويي كه گاز كلر بر سيستم تنفسي شناگران بويژه شناگران خردسال دارد، در استخرهاي سرپوشيده بايد از تجهيزات مناسب تهويه به منظور تخليه هواي داخل سالن كه حاوي مقادير زيادي گاز كلر متصاعد شده از آب استخر مي باشد، استفاده شود.

علاوه بر گاز كلر، مشتقات كلر نيز در گندزدايي آب مورد استفاده قرار مي گيرند. اين مشتقات عبارتنداز:

هيپوكلريت سديم و هيپوكلريت كلسيم.

با توجه به اهميت گندزدايي آب عموماً توصيه مي شود به طور همزمان 2 واحد كلرزني در سيستم گندزدايي استخر تعبيه شود تا در صورت بروز اشكال و نياز به تعمير يك واحد، واحد ديگر وارد سيستم شود. مقدار كلرزني براي استخرهاي روباز نسبت به استخرهاي سرپوشيده، به علت متلاشي شدن كلر به وسيله نور آفتاب و جريان هواي آزاد، 5تا 10بار بيشتر است.


هشدار میزان استاندارد کلر در آب استخر :

 گازكلر نه منفجر شونده است و نه قابل اشتعال اما بسيار سمي است و تنفس مستقيم آن فوق العاده خطرناك است. اين گاز مانند اكسيژن مي تواند باعث احتراق برخي از اجسام شود.

استفاده از تركيبات كلردار با پايه اسيد سيانوريك ) و يا هر پايدار كننده ديگر كلر( ممنوع مي باشد. استخرهايي كه در آنها تركيبات سيانوري يافت شود و يا مشخص شود كه از اين تركيبات استفاده مي نمايند بايـد فـوراً پلمـپ شـده و تـا زماني كه اين تركيبات و اثرات آنها از محيط استخر زدوده نشود نبايد استخر مجدد راه اندازي شود. مشخصه فوق براي هر نوع استخر و براي هر كاربردي الزامي مي باشد.

گاز كلر :

هنگامي كه از گاز كلر فشرده كه شماتيكي از تجهيزات تزريق آن در شكل 15نشان داده شده است، براي ضدعفوني كردن آب استخر استفاده مي شود، موارد زير بايد رعايت گردد:

محل قرار گيري تجهيزات :


اتاق تزريق گاز كلر بايد در محل مناسبي با فاصله لازم از محوطه استخر مستقر گردد. محل اين اتاق بايد در جهت حركت باد يا هواي متحرك باشد (با اين فرض كه هواي متحرك به محوطه شناگران يا اتاق پرسنل منتقل نشود.) محل انبار گاز كلر و محل نگه داري تجهيزات تزريق كلر بايد مجزا از هم باشـد. ايـن اتـاق هـا بايد در همان طبقه و يا طبقه بالا باشد. قرار دادن گاز كلر و تجهيزات مربوطه در اتـاق هـاي زيـرين اسـتخر ممنوع مي باشد.حداقل فضاي لازم براي هر سيلندر گاز كلر 1.5متر مربع و حداقل ارتفـاع سـقف اتـاق نگـه داري سيلندرها 2.5متر است. در هر اتاق نگه داري سيلندر گاز كلر بايد حداقل 2ماسك مخصوص گاز كلـر وجود داشته باشد.

تهويه 


اتاق نگه داري گاز كلر بايد داراي يك هواكش تهويه به انضمام كانال انتقال هوا از كف اتاق باشد كه هـوا را به نقطه امني در خارج از محوطه تخليه نمايد. يك هواكش نيز بايد در نزديكي سقف تعبيه شـود. هـواكش تهويه بايد به ازاء هر يك دقيقه يكبار هواي اتاق را تعويض نمايد. همچنين بايد يك هواكش اضافي در محـل نگه داري سيلندر هاي گاز كلر كار گذاشته شود.

 كليد هواكش بايد در محلي خارج از محل نگه داري سيلندرهاي گاز كلر نيـز كارگذاشـته شـود تـا در موقـع بـروز حادثه بتوان هواي محل نگه داري سيلندرها را بدون ورود به محوطه آن تخليه نمود.

میزان استاندارد کلر در آب استخر

 

 

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp