تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

میزان کلر در آب استخر

میزان کلر در آب استخر :

ماده اي كه به گونه اي متداول براي گندزدايي به كار ميرود كلرين (Cl2)است که میزان کلر در آب استخر دارای اهمیت است. كارآيي گاز كلر براي كلرزني به علت اثرات ذرات اين فرآورده است كه پس از افزودن مقدار معيني از آن به آب ميكرو ارگانيسمهاي مضر را نابود ميسازد. كلر زني عمدتاً به دو منظور انجام مي شود:

  • گندزدايي آب كه منجر به كشتن باكتريها و ميكروارگانيزم هاي مضر آن مي شود.
  • اكسيداسيون آب كه منجر به تخريب و از بين بردن جلبكها، چربي هاي بدن، گرد و غبارها و ديگر موادي مي شود كه عامل اصلي تغيير رنگ، بو و مزه آب هستند.

از آنجايي كه كلر از يك سو داراي خطراتي براي چشمها و دستگاه تنفسي ميباشد و از سوي ديگر با اجزا سازهاي استخر و ديگر تجهيزات آن تركيب شده به آن صدمه و آسيب ميرساند و همچنين داراي بو و مزه نامطبوعي است، بايد با كمال دقت مورد استفاده قرارگيرد.

ا توجه به اثرات سويي كه گاز كلر بر سيستم تنفسي شناگران بويژه شناگران خردسال دارد، در استخرهاي سرپوشيده بايد از تجهيزات مناسب تهويه به منظور تخليه هواي داخل سالن كه حاوي مقادير زيادي گاز كلر متصاعد شده از آب استخر مي باشد، استفاده شود.

علاوه بر گاز كلر، مشتقات كلر نيز در گندزدايي آب مورد استفاده قرار مي گيرند. اين مشتقات عبارتنداز:

  • هيپوكلريت سديم
  • هيپوكلريت كلسيم

با توجه به اهميت گندزدايي آب عموماً توصيه مي شود به طور همزمان 2واحد كلرزني در سيستم گندزدايي استخر تعبيه شود تا در صورت بروز اشكال و نياز به تعمير يك واحد، واحد ديگر وارد سيستم شود. مقدار كلرزني براي استخرهاي روباز نسبت به استخرهاي سرپوشيده، به علت متلاشي شدن كلر به وسيله نور آفتاب و جريان هواي آزاد، 5تا 10بار بيشتر است.

هشدار در مورد میزان کلر در آب استخر :

 گازكلر نه منفجر شونده است و نه قابل اشتعال اما بسيار سمي است و تنفس مستقيم آن فوق العاده خطرناك است. اين گاز مانند اكسيژن مي تواند باعث احتراق برخي از اجسام شود

استفاده از تركيبات كلردار با پايه اسيد سيانوريك (و يا هر پايدار كننده ديگر كلر)ممنوع مي باشد. استخرهايي كه در آنها تركيبات سيانوري يافت شود و يا مشخص شود كه از اين تركيبات استفاده مي نمايند بايـد فـوراً پلمـپ شـده و تـا زماني كه اين تركيبات و اثرات آنها از محيط استخر زدوده نشود نبايد استخر مجدد راه اندازي شود.


مشخصه فوق براي هر نوع استخر و براي هر كاربردي میزان کلر در آب استخر الزامي مي باشد.

 

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp