تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

نمونه برداری از رسوبات دریا

نمونه برداری از رسوبات دریا

برای نمونه برداری از رسوبات دریا، تهیه طرح مناسب و بررسی شده برای نمونه برداری ، یکی از مهمترین مراحل مطا لعات پایش وارزیابی است . برنامه نمونه برداری از رسوبات دریا بر اساس تحقیق با اهداف مجزا و داده های خاص اهداف کیفی تهیه شده ، طراحی می شود .عواملی که راه برد های نمونه برداری را در برمی گیرد ، شامل : تعریفی از منطقه مورد مطالعه ، انتخاب روش و نوع مطالعه ، محل نقاط نمونه برد اری و تعداد نقاط نمونه برداری است . این موارد ، در یک برنامه نمونه برداری در نظر گرفته می شود که در بردارنده برخی از نیازها مانند : فصول و نشانه های تخلیه آلودگی و غیره نیز باشند .
دقت مورد نیاز در مورد نتایج حاصل از بررسی ، قابلیت تغییرپذیری مواد تشکیل ده نده رسوب در محل ، شرایط پستی و بلندی ، شرایط آب نگاری در منطقه مورد تحقیق ، اطلاعات مربوط به منابع آلودگی در محل ، چنانچه تحقیقات مشابه انجام شده است ،دانش کسب شده در تحقیقات قبلی (سوابق) ، باید در نظر گرفته شود .

قبل از شروع انجام تحقیق ، تعداد نقاط نمو نه برداری ، محل های آن وتعداد نمونه های تکرار شده (تعداد نمونه های المثنی ) در هر نقطه نمونه برداری باید مشخص شود . از طرفی نیز امکان انطباق های مناسب در محل مطالعه ، بخصوص در مورد مطالعات مقدماتی 1وجود دارد . هماهنگی طرح برای جهت گیری تحقیقات به لحاظ کیف یت آماری داده ها مانند این که چند بار یا چه وقت تغییر مقیاس اندازه گیری شده است، حائز اهمیت است . در تعاریف آماری ، خطای نمونه برداری و خطای اندازه گیری دو منبع انحراف از معیار هستند.

بر اساس اهداف و میزان دقت نتایج ، تحقیقات در مورد رسوبات می تواند به سه دسته اصلی تقسیم بندی شود .
راه بردهای مربوط به این طبقه بندی ها در جدول زیر خلاصه شده است…

نمونه برداری از رسوبات دریا
نمونه برداری از رسوبات دریا

تحقیقات مقدماتی نمونه برداری از رسوبات دریا:

تحقیقات آزمایشی یا اکتشافی برای نمونه برداری از رسوبات دریا شامل ارزیابی اولیه از وضعیت فیزیکی و شیمیایی ر سوبات بستردر یک منطقه که منبع آلودگی در آن ناشناخته باشد و /یا محلی که هیچ گونه اطلاعاتی در ارتباط با پیکره آبی دریافت کننده وجود ندارد ، است . در کل، تحقیق مقدماتی، امکان ارزیابی از شرایط زیست محیطی را فراهم می کند و می تواند پایه ای برای تدوین یک برنامه نمونه برداری جهت دیگر تحقیقات با زمان طولانی ترباشدو نظارت دقیق را فراهم سازد . الزامات تجهیزات ، روش نمونه برداری و قابلیت استفاده مجدد از آن نسبتا” ساده است.

عموما یک تحقیق مقدماتی نمونه برداری از رسوبات دریا ( آزمایشی ) فقط به تعدادی نمونه از محل ها یی که به صورت تصادفی در منطقه مورد مطالعه که رسوب گذاری در آن انجام گرفته و جانمایی شده اند، نیاز دارد .اگر هدف از تحقیق ، تشریح شرایط در بستر دریا باشد ، نیاز به یک سری نمونه هایی است که از بخش های عمیق و کم عمق باید برداشت شوند . تاحد ممکن منطقه نمونه برد اری ، منطقه مورد مطالعه را باید پوشش دهد ، به نحوی که نقاط نمونه برداری در یک شبکه مطلوب جانمایی شوند . به کارگیری امواج صوتی برای تحقیق در مورد رسوبات بستر ، قبل از نمونه برداری باید انجام شود . نمونه برداری از رسوب در هر مورد ، نیاز به انطباق با داده ها یی که از امواج صوتی بدست می آید ، خواهد داشت . درمناطق دریایی با پستی و بلندی
متغیر و باز به سمت باد و جریان های دریایی ، تنها راه تعیین هم سانی رسوبات ته نشین شده ، انجام تحقیق با امواج صوتی یا به وسیله دستگاه متحرک اکتشافی ، است . پراکندگی ناموزون ممکن است در مناطق رسوبی (شنی) و در مناطق رسوبی نرم (ماسه ای) ، اتفاق بیافتد.

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp