تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

نیترات آب آشامیدنی تهران

نیترات آب آشامیدنی تهران :

بمنظور تشریح آلودگی نیترات آب آشامیدنی تهران باید رشد روز افزون جمعيت و افزايش فعاليت هاي شهري، صنعتي و كشاورزي منابع آبهاي سطحي و زيرزميني بيشتر در معرض آلودگي قرار گرفته اند، را در نظر داشت. با رشد جوامع انساني فعاليتهاي كشاورزي نيز در حال افزايش است و باعث كاهش كيفيت آب ميشود كه اين آلودگي از طريق رسوبات، آفتكشها، فضولات حيواني، كودها و مواد آلي و معدني وارد آب ميشود. عبارت آلاينده ) (Contaminationكشاورزيبه مواد شيميايي كه غلظت آنها در آبهاي زيرزميني زماني كه كشاورزي صورت ميگيرد نسبت به زماني كه فعاليتهاي
كشاورزي صورت نميگيرد بالاتر باشد، اشاره دارد.

در بررسي منطقه اي در چين منبع اصلي آلودگي غيرنقطه اي مواد شيميايي، كودها و نمك هاي شسته شده در اثر كشاورزي شناخته شدند. در واقع آلاينده هاي عمدهاي از جمله آلاينده هاي مربوط به شهري، صنعتي، كشاورزي و زيست محيطي از طريق ريشه گياهان به آبخوان هاي كم عمق منتقل ميشوند. در بسياري از كشورهاي جهان، آب سطحي و زيرزميني در معرض خطر جدي آلودگي ناشي از مواد شيميايي از جمله نیترات آب آشامیدنی مورد استفاده در فعاليتهاي كشاورزي ميباشد، استفاده بيش از حد از كود و آفتكش در فعاليتهاي كشاورزي به منظور افزايش بهره وري با توجه به افزايش سريع جمعيت و توسعه فن آوري باعث تهديد آبهاي زيرزميني و آبهاي سطحي در مقياس بزرگ است.

نیترات آب آشامیدنی تهران به شكل اوليه نيتروژن حل شده در آبهاي طبيعي وجود دارد و يكي از بزرگترين شركت كننده ها در آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني جهان است. بين سالهاي 1945و 1985استفاده از كود نيتروژني حدود 20برابر افزايش يافت و از كمتر از 1ميليون تن در سال به بيش از 10ميليون تن در سال افزايش يافت.  اثرات ننیترات آب آشامیدنی تهران منجر به بيماري متهموگلوبينميا ،ديابت در كودكان و سرطان دستگاه گوارش ميشود. استفاده از كود در كشاورزي يك ضرورت براي توليد مواد غذايي و فيبر است اما غلظت بالاي نيترات در آبهاي زيرزميني در اثر كشاورزي فشرده باعث نگراني آلودگي آب زيرزميني شده است.

در سطح جهاني كودهاي نيتراته به عنوان منبع اصلي نيترات در آبهاي آشامیدنی مناطق با ميزان بالاي كشاورزي شناخته شده اند. نيترات يكي از مهمترين آلاينده هاي آبهاي زيرزميني است و به دليل حلاليت بالا زدودن آن از منابع آب بسيار مشكل و پر هزينه ميباشد.

يكي از مهمترين آنيونهاي موجود در آبهاي زيرزميني، نیترات آب آشامیدنی تهران ميباشد. استانداردهاي مختلفي در مورد غلظت مجاز يون نيترات در آب زيرزميني وجود دارد. براساس استاندارد تعيين شده توسط اتحاديه اروپا حد مطلوب يون نيترات 25ميليگرم بر ليتر و حداكثر مقدار مجاز آن 50ميليگرم بر ليتر ميباشد، سازمان بهداشت جهاني حد استاندارد غلظت نيترات را 50ميليگرم بر ليتر و موسسه تحقيقات و استاندارد صنعتي ايران حداكثر مجاز نيترات موجود در آب آشاميني را 45ميليگرم بر ليتر اعلام كرده است.

در تصویری قیاسی بین نیترات آب آشامیدنی یکی از دشت های ایران و میزان استاندارد who سارمان بهداشت جهانی انجام گردیده است.

نیترات آب آشامیدنی تهران
نیترات آب آشامیدنی تهران

اگر غلظت ننیترات آب آشامیدنی تهران در منطقه اي بيش از 13 mg/lباشد، نشان دهنده آلودگي در اثر فعاليتهاي انساني مانند فاضلاب  است.

نيترات داراي ارتباط مستقيم با هدايت الكتريكي ميباشد. ارتباط غلظت نيترات با يونها مستقيم ميباشد.

5/5 - (1 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp