تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

پارامترهای کیفی آب

پارامترهای کیفی آب

محدوده استاندارد  پارامترهای کیفی آب به عنوان يکي از عوامل بهبود و رشد اقتصادي جوامع به شمار ميآيد، لذا مديريت بهينه منابع آب به ويژه آب شيرين، به عنوان يکي از مهمترين برنامه هاي کشورها محسوب ميشود. کيفيت آبهاي سطحي در مناطق مختلف بدليل تنوع سازندها و ساختارهاي زمينشناسي و عوامل هيدروژئولوژيکي تغيرات متفاوتي را در بر دارد. شناخت و بررسي کيفيت منابع آب در مديريت و استفاده بهينه از آن از اهميت بالایی برخوردار است. بررسي تغييرات کيفيت آب سطحي، جنبه مهمي در ارزيابي تغيرات موقتي آلودگي رودخانه ها بر اثر منابع نقطه اي و غيرنقطه اي طبيعي و انساني ميباشد.

رودخانه ها جزء کوچکی از آبهاي جاري جهان هستند که پارامترهای کیفی آب آنها بسیار با اهمیت می باشد. با وجود این از اجزاء حیاتی چرخه هیدرولوژیک محسوب میشوند و هر سال 32-37کیلومتر مکعب آب به اقیانوسها منتقل میکنند. رودخانه ها به عنوان یکی از منابع اساسی تأمین آب براي مصارف گوناگون از جمله کشاورزي، شرب و صنعت مطرح میباشند. از این رو پایش پارامترهای کیفی آب این منابع با توجه به خشکسالی هاي اخیر و توسعه شهري و روستایی یکی از وظایف مهم در حیطه محیط زیست میباشد.

رشد جمعیت و آلودگی ناشی از تخلیه انواع فاضلابهاي شهري، صنعتی و کشاورزي، شیرابه محلهاي دفع زباله، رواناب هاي
سطحی باعث گسترش آلودگی و محدود شدن منابع آب شده اند. میانگین نزولات جوي در کشور ما حدود یک سوم میانگین خشکیهاي زمین است و در کشور پهناور ما توزیع همین مقدار اندك بارندگی نیز یکنواخت نیست. بنابراین کنترل آبهاي سطحی و استفاده بهینه از منابع آب از اولویت بسیار بالایی برخوردار است.

پارامترهای کیفی آب

پارامترهای کیفی آب

 

بر اساس پارامترهاي ،BOD5 ،TS ،pH ،DOکدورت، دما، فسفات، نیترات و کلیفرم مدفوعی تعیین میگردد که پس از اندازه گیري مشخصه هاي فوق، به هر یک از پارامترها یک وزن و یا ارزش عددي نسبت داده میشود و زیر شاخصها از روي منحنیهاي تبدیل بدست میآید و در نهایت براي محاسبه شاخص نهایی از روابط ریاضی استفاده میگردد. شاخص NSFWQI شاخصی با مقیاس کاهشی است یعنی با افزایش میزان آلودگی آب، مقادیر شاخص کاهش مییابد و در نهایت کیفیت آب را به وضعیتهاي بسیارخوب، خوب، متوسط، بد و خیلی بد درجه بندي میکند.

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp