تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

چك ليست ايمني آزمايشگاه

ايمني آزمايشگاه:

 1. آيا دستورالعملهاي ايمني آزمايشگاه بصورت مدون در دسترس كاركنان قرار گرفته است؟
 2. آيا نظافت وبهداشت محيط ايمني آزمايشگاه درحدمطلوب است؟
 3. آيا وسايل حفاظت فردي متناسب با نوع كار توسط كاركنان ايمني آزمايشگاه مورداستفاده قرار مي گيرد؟
 4. آياچشم شوي اضطراري در آزمايشگاه موجوداست؟
 5. آيادوش در آزمايشگاه موجوداست؟
 6.  آيا حوادث مخاطره آميز در ايمني آزمايشگاه ثبت و پيگيري مي شوند؟
 7.  آيا جعبه كمكهاي اوليه مجهز به محلول شستشوي چشم در آزمايشگاه موجود است؟
 8.  آيا معاينات ادواري مرتبط با شغل انجام مي شود؟
 9.  آيا در محل نصب و استقرار هر وسيله به شرايط محيطي موردنياز (از نظر دما،رطوبت، نور، تهويه، ارتعاش و…) بر اساس توصيه سازنده عمل شده است
 10.    آيا حدود 12 مترمربع فضاي مفيد براي فعاليت هر يك از كاركنان در نظر گرفته شده است؟
 11.    آيا فضاي بين ميزهاي كاري جهت تردد كاركنان كافي است(حداقل 120 سانتيمتر)؟
 12.    آيا كف اتاق ها قابل شستشو و داراي كف شوي است؟ 5 متر قابل شستشو ميباشد؟
 13. آيا ديوارها و درهاي آزمايشگاه حداقل تا ارتفاع
 14.    آيا لوله كشي آب سرد و گرم بروي ميز كار نصب گرديده است
 15.    آيا سيستم سرمايش و گرمايش مناسب در آزمايشگاه تعبيه شده است؟
 16.    آيا جانمايي كپسول هاي اطفاء حريق مناسب است؟
 17.  آيا به تاريخ مصرف محلول ها و مواد مصرفي توجه مي شود؟
 18.    آيا مستندات مربوط به آموزش ايمني پرسنل وجود دارد؟
 19.    آيا اتاق كارشناسان و رخت كن از سالن آزمايشگاه مجزا است؟
 20.    آيا لوازم مصرفي پس از كار روزانه در صورت لزوم به صورت مناسب ضد عفوني مي شوند؟
 21.    آيا دستورالعمل نحوه دفع پسماندهاي خطرناك بصورت مدون در محل موجود است؟
 22.    آيا سطل زباله درب دار، قابل شستشو، ضد زنگ، حاوي كيسه زباله وجود دارد؟
 23.    آيا فضاي آزمايشگاه ميكروبيولوژي از ساير قسمتهاي آزمايشگاه جدا است؟
 24.    آيا علائم هشدار دهنده ايمني در محل نصب شده است؟
 25.    آيا فعاليتهاي آزمايشگاهي در صورت لزوم زير هود انجام مي گردد؟
 26.    آيا هود متناسب با نوع فعاليت در آزمايشگاه موجود است؟
 27.    آيا فضاي مناسب براي خوردن و آشاميدن در خارج از فضاي آزمايشگاه فراهم شده است؟
 28. آيا تهويه هواي آزمايشگاه بگونه اي است كه فشار هواي داخل آزمايشگاه نسبت به راهروها و ساير بخشها منفي باشد؟
 29.    آيا در انبارش مواد شيميايي محدوديت انبارش مواد ناسازگار در كنار يكديگر رعايت مي شود؟
 30.   آيا دستورالعمل خاص رقيق نمودن اسيدهاي قوي در دسترس مي باشد؟
 31.    آیا MSDS مواد شيميايي در دسترس كليه كاركنان قرار دارد؟
 32.   آيا در انبارش مواد شيميايي ظروف سنگين در طبقات پايين و ظروف سبكتر در طبقات بالا چيده شده اند؟
 33.    آيا مواد خطرناك در قفسه هاي با ارتفاع پايين تر از چشم نگهداري مي شوند؟
 34.     آيا راه هاي خروج اضطراري با علائم راهنما مشخص گرديده اند؟
 35.     آيا محل نصب دوشها و چشم شوي ها و ادوات اطفاء حريق با علائم راهنما مشخص شده اند؟
 36.     آيا دستورالعمل واكنش در شرايط اضطراري بصورت مدون در محل موجود است؟
 37.     آيا آزمايشگاه ميكروبيولوژي مجهز به لامپهاي UV براي ضد عفوني هواي محيط مي باشد؟
 38.    آيا مواد قابل اشتعال و خورنده در كابينت مخصوص ضد اشتعال و خورندگي داراي تهويه نگهداري مي شوند؟
 39.    آيا مستندات لازم جهت اندازه گيري آلاينده هاي محيطي آزمايشگاه وجود دارد؟
 40.     آيا مواد سمي در فضاهاي داراي تهويه موضعي نگهداري مي شوند؟
 41.     آيا مستندات بازديد يا سرويس دوره اي تجهيزات آزمايشگاه موجود است؟
 42.     آيا دستگاهاي اتو كلاو و انكوباتور به تعداد كافي در هر آزمايشگاه موجود و سالم هستند؟
 43.     آيا مواد شيميايي بر حسب نياز در يخچال نگهداري مي شوند؟
 44.     آيا كليه ظروف داراي بر چسب سالم و مناسب مي باشند؟
 45.     آيا مستندات كاليبراسيون دوره اي تجهيزات آزمايشگاه توسط مراكز ذي صلاح موجود است؟
 46.    آيا وسايل اعلام حريق متناسب با نوع كار پيشبيني و نصب شده است؟
 47.     آيا كپسولهاي اطفاء حريق پيش بيني شده از تعداد وظرفيت كافي بهره مندند؟
 48.     آيا تاريخ انقضاء و شارژكپسولها رعايت مي شود؟ 2 متر نصب شده اند؟
 49.  آيا كپسولها در جاي مناسب حداكثر ارتفاع 1
 50.     آيا بازديد و سرويس دوره اي وسايل اعلام حريق به موقع صورت مي گيرد؟
 51.     آيا افراد به نحوه استفاده از كپسول و عمليات اطفاء حريق آشنايي دارند؟
5/5 - (1 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp