تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

کشت به روش پورپلیت

کشت به روش پورپلیت

در روش کشت به روش پورپلیت به منظور تشخیص و شناسایی باکتری های اشرشیا کلی،یک میلی لیتر از نمونه آب را به لوله برلیانـت گـرین بـراث حـاوی لولـه دورهـام اضـافه کـرده و همینطور 1 سی سی از نمونه آب را در یک پلیت خـالی ریختـه شود وب بـامحیط کشت مک کانکی آگار بـه صـورت پورپلیـت دو لایـه کشت داده شود و پس از بـسته شـدن محـیط برای کشت به روش پورپلیت آن را بـه همـراه لولـه برلیانت گرین براث در دمای 37 درجه سانتیگراد به مـدت 24-48 سـاعت گرماگذاری گردید.

کشت-به-روش-پورپلیت

روز دوم

پس از 24ساعت پلیت ها از نظر وجود پرگنه مورد بررسی قرار گرفتند.چنانچه پرگنه وجود نداشت.  ودر لوله های حاوی برلیانت گرین براث گـاز تولیـد نـشده بود مجددا 24ساعت دیگر گرماگذاری می شد. اما در صورت مـشاهده پرگنـه (بـا جـلای فلـزی) و تولیـد گـاز در محیط هـای مزبور، پرگنه شمارش شده ، با مراجعه به جدول استاندارد تعداد باکتریهـای کلیفـرم مـدفوعی در 100 سی سی با کشت به روش پورپلیت آب ثبـت مـی شـدند. سپس از محیط برلیانت گرین براث گازدار بر روی محیط مـک کانکی آگار کشت داده تا خالص سازی شود.

روز سوم

پس از خالص سازی، برای پرگنـه هـای مورد نظر آزمونهـای افتراقـی (  SIM, TSI, LDاوره، سـیمون ،سیترات، MRVP ) انجام شود. 

روز چهارم

با توجه به نتایج تستهای افتراقی وجود یا عدم وجود اشریشیاکلی مشخص می شود.

 

قارچها که شامل مخمرها و گونههای رشته ای يا کپکها هستند، ارگانيزم هايی هتروتروف و بدون کلروفيل میباشند که دارای ديواره سلولی سخت وهسته حقيقی بوده و بيشتر هوازی و يا ميکروآئروفيل هستند. قارچها در همه جا پراکنده اند و در هر جايی که ماده آلی غير زنده وجود دارد يافت میشوند. با توجه به ارتباط بين ميزان توده قارچ و مواد آلی میتوان قارچها را شاخص خوبی برای آلودگی آب در نظر گرفت ولی متأسفانه تاکنون هيچ گونه يا گونه هايی از قارچها که از اين نظر اهميت داشته باشند، شناخته نشده اند. وجود تعداد زيادی قارچ، نشانه وجود مقدار زياد مواد آلی میباشد. در بررسیهای انجام شده قارچها از آب آشاميدنی و نيز از سطح داخلی لوله های توزيع آب جدا شده اند. آنها در آب تصفيه شده باقی مانده و يا پس از فرآيند تصفيه وارد سيستم شده، در هر صورت اسپور قارچها قادرند مدت زمان طولانی زنده باقی بمانند. قارچهای بيماری زا در آب مقطر استريل برای مدت زمان زيادی زنده میمانند. گرچه مزه و بوی آبهای آشاميدنی مربوط به وجود ارگانيزمهای پروکاريوت مثل باکتریها، اکتينوميستها و سيانوباکترها است، ولی قارچها نيز باعث تغيير بو و مزه آب میشوند.

 

1.5/5 - (2 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp