تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

کلر زنی آب استخر

کلر زنی آب استخر:

نتایج تحقیقات در زمینه کلر زنی آب استخر از اواسط دههء 1970 تاکنون نشان می دهد که کلروفرم و دیگر تری هالومتان ها که در خلال کلر زنی شکل می گیرند ، مهمترین آلاینده های شیمیائی آلی هستند که کیفیت آّ را تحت الشعاع قرار می دهند . گر چه کلر زنی همجنین می تواند مسئول ایجاد ترکیبات متنوع دیگر نظیر اسیدهای هالو استیک ، هالونیتریل ها ، هالوآلدئیدها و کلروفنل ها گردد.

تری ها لومتان ها شامل تری کلرو متان، دی برومو کلرو متان، دی کلرو برومومتان، و بروموفرم می باشد . تاکنون حدود 9 هالو استیک اسید شناسائی شده است که می تواند از کلرزنی به آبهای دارای نا خالصی های آلی بوجود آیند . از این میان دو ترکیب خطرناک اسید کلرواستیک و اسید تری کلرو استیک دارای اهم یت بتیشتری هستند . مخاطرات بهداشتی مهمترین فرآوردهای جانبی گندزدائی با کلر در جدول 3 مشاهده می شود. اطلاعات موجود در رابطه با خطرات بهداشتی این ترکیبات بیشتر از طریق مطالعات انجام شده در آب آشامیدنی می باشد. ولی چون حدود 30 % این ترکیبات فرار بوده، و ترکیبات تری هالومتان ( عمده ترکیبات تولیدی) اغلب فرارهستند ، بنابراین از طریق تماس های پوستی و تنفسی نیز خطرات آنها به اثبات رسیده است . بنابراین استحمام و شنا نیز می تواند باعث جذب پوستی و تنفسی این ترکیبات گردد. لذا روشهای جلوگیری از تولید کمتر این ترکیبات و تهویهء مناسب هوای امحیط استخر در دفع آلوده کنندهای بیولوژیکی و شیمیائی بویژه این ترکیبات از اهمیت زیادی بر خوردار است.

جدول 3- مخاطرات بهداشتی مهمترین فرآورده های جانبی کلر زنی:

کلرزنی آب استخر

کلر زنی که از مهم ترین گندزدایی های آب است باید به صورت مرتب بر روی آب انجام شود تا سلامت آب مورد نظر تامین گردد. در صورتی که آب میتواند بوسیله برم و اوزون و سایر گند زدا ها ضد عفونی شود ولی باید صحت روش مورد بررسی قرار گیرد.

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp