تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

کیفیت آب آشامیدنی

کیفیت آب آشامیدنی :

هر بدنه آب شيرين داراي کیفیت آب آشامیدنی خاصي است که از ويژگيهاي فيزيكي- شيميايي است كه عمدتا ناشي ازشرايط آب و هوايي، وضعيت ژئومورفولوژيكي و ژئوشيميايي حوضه آبريز و لايه هاي آبدار زيرين آن است.
بيش از 90درصد آبهاي سطحي كه به طور كامل از تاثير فعاليتهاي بشري مصون مانده اند، كيفيت مطلوب براي اغلب كاربري هاي آب را دارا هستند. درياچه هاي نمك، آبهاي هيدروترمال، درياچه هاي آتشفشاني اسيدي و غيره شرايط شيميايي به گونه اي است كه براي استفاده انسان مناسب نميباشند. با اين وجود، برخي ارگانيزمهاي زنده خود را با شرايط زندگي در اينگونه محيطهاي سخت وفق دادهاند. غلظت طبيعي نمكهاي محلول، فلورايد، آرسنيك و … در برخي از آبهاي زيرزميني نيز ممكن است فراتر از حداكثر غلظت مجاز آنها باشد.

توسعه حيات گياهي و جانوري در آبهاي سطحي توسط مجموعه اي از عوامل مختلف زيست محيطي كنترل ميشود. اين عوامل زيست محيطي در انتخاب گونه هاي مختلف و تعيين قابليتهاي فيزيولوژيكي هر يك از گونه هاي انتخاب شده موثر ميباشند. در مقايسه با ويژگي هاي شيميايي آب، كه با روشهاي تجزيه اي مناسب قابل اندازه گيري ميباشند، ويژگي هاي بيولوژيكي آب تركيبي از شاخصههاي كمي و كيفي بوده و بهسادگي قابل توصيف نيست. در نتيجه ارزيابي كيفي آب بر مبناي ويژگي بيولوژيكي (پايش بيولوژيكي)، در مقايسه با پايش شيميايي، داراي فرآيندي نسبتا پيچيده ميباشد.

پارامتر های شیمیایی کیفیت آب آشامیدنی :

 • پارامترهاي عمومي: دما، اكسيژن محلول، هدايت الكتريكي و مجموع جامدات محلول، قليائيت ، ذرات معلق و كدورت، ،pHعمق قابل مشاهده ديسك سكچي، كدورت ، رنگ و بو
 • پارامترهاي شيميايي: مواد مغذي (آمونياك، نيترات/نيتريت، نيتروژن كل، فسفر، فسفات)، كلر، اكسيژن مورد نياز
  شيميايي
  (COD) ، آهن و منگنز، فلزات كمياب و آفتكشها در صورت كاربري آب مخزن براي مصارف كشاورزي پارامترهاي سديم، منيزيم و كلسيم نيز بايد پايش شوند.                     
 • پارامترهاي آلودگي شيميايي در رسوبات: فلزات كمياب، منگنز و آهن، آلومينيم و كلسيم، آفتكشها و سموم، مواد
  آلي پايدار و فسفات.

پارامتر های میکروبی کیفیت آب آشامیدنی :

جز در مواردي كه مخزن مشكوك به آلودگي به گونه خاصي از عوامل ميكروبي باشد، پارامترهاي ميكروبي مورد سنجش براي
مخازن كشور براي پايشهاي دورهاي يا طولاني مدت بايد حداقل شامل موارد زير باشند:

 • كلكليفرمها و كليفرمهاي مدفوعي
 • پاتوژنها
  براي كاربريهاي صنعتي، برقآبي، تفرج و ماهيگيري و پرورش آبزيان نيازي به سنجش پارامترهاي ميكروبي نميباشد.
کیفیت آب آشامیدنی

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp