تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

کیفیت آب پرورش آبزیان

کیفیت آب پرورش آبزیان

کیفیت آب پرورش آبزیان ، شامل پارامتر های  فلزات سنگين و تركيبات شيميايي همچون BOD و … می باشد كه ميتواند به نوعي با دقت و تجزيه دقيقتر اجزاي آن، بيانگر كل  کیفیت آب می باشد. در جدول زير، ميتوان از فاكتور TDSبه جاي ECاستفاده نمود، زيرا مـيتـوان بـا اسـتفاده از فـاكتور TDSمقـدار ECرا نيـز محاسبه نمود. با توجه به اينكه آبزيان از گروه تركيبات ازته، به غلظت آمونيـاك حـساسيت زيـادي دارنـد، در ايـن گـروه اسـتاندارد آمونياك ارائه شده است. همچنين در بررسي منابع نشان استانداردي براي نيترات و CODجهت پرورش ماهيان مشاهده نگرديد.

کیفیت آب پرورش آبزیان

کیفیت آب پرورش آبزیان از ضروريترين اجزاي پروژههاي استفاده از پساب و آبهاي برگشتي جهت پرورش آبزیان ميباشد. بدون طراحي و اجراي برنامه ارزيابي و پايش مستمر و موثر علاوه بر امكان عدم استمرار سودمندي و تاثير پروژه، بلكه امكان بروز اثرات سوء بهداشـتي و زيـست محيطي قابل توجهي نيز وجود دارد. برنامه پايش زيست محيطي شامل بررسي كارايي تـصفيه خانـه هـاي فاضـلاب در بهبـود كيفـي پساب، كميت پساب توليدي، بررسي كيفي پساب و آبهاي برگشتي مصرفي و تطبيق آن با استاندارد مورد نظر، خـط انتقـال آب تـا محل مصرف، كميت و كيفيت محصولات توليدي و ساير فعاليتهاي موجود طرح جهت دستيابي به اهداف پروژه ميباشـد. بـه طـور كلي اهداف پايش طرح به شرح ذيل ميباشد.

  • ارزيابي اجزاي پروژه براي دستيابي به عملكردي مطلوب
  •  اصلاح اجزا و بخشهاي مختلف سامانه براي كاهش اثرات سوء احتمالي بهداشتي و زيست محيطي
  •  كنترل اثر بخشي برنامهها و اقدامات پيشنهادي براي حذف و يا تقليل اثرات و پيامدهاي بهداشتي و زيستمحيطي
  •  تغيير اجزاي سامانه در جهت افزايش راندمان و عملكرد و استفاده پايدار از اين منابع

به طور كلي در يك طرح جامع و مهندسي استفاده مجدد از پساب منطبق با کیفیت آب پرورش آبزیان ، با فرض تصفيه فاضلاب تا حد دستيابي به معيـارهـاي كيفـي توصيه شده برنامه پايش عمليات، بيشتر بر مراحل تصفيه متمركز ميشود، ولي با توجه به اشكالات احتمـالي در مراحـل تـصفيه يـا كاستي هاي احتمالي در مديريت، بررسي و مراقبت منظم و مداوم از مراحل تصفيه و اجزاي طرح شامل خاك، محصولات كشت شده،

کیفیت آب پرورش آبزیان

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp