تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

گندزدايي آب با آب لیمو

گندزدايي آب با آب لیمو:

آب لیمو  گونه از مرکبات گونه هاي مختلفی از میوه جات را شامل می شوند که 8گونه مهم تجاري آنها عبارتند از پرتقال  شیرین، پرتقال ترش، نارنگی، گریپ فروت، پوملو، لیمو لایم، لیمو لمون و بالنگ. در میان مرکبات،  آب لیمو فرآورده ایست تخمیر نشده ولی  قابل تخمیر که به روشهاي مکانیکی از آندوکارپ میوه تازه, رسیده و سالم لیموهاي به دست آمده و با روشهاي فیزیکی نگهداري میشود. اکثر آب لیموهاي موجود در بازار، آب لیموي لایم و در موارد کمتر آب لیموي لمون هستند.

آب ليمو یكي  از مواد گندزدا بوده و مي توان از آن براي گندزدایي آب هاي سطحي نيز استفاده نمود. باکتري ویبریو کلرا عامل بيماري وبا در pHپایين تر از 4/5از بين مي رود. آب ليمو داري 5تا 8درصد اسيد سيتریک است. لذا افزودن 5ميلي ليتر آب ليمو به یک ليتر آب و زمان تماس 30دقيقه براي نابودسازي ویبریو کلرا کافي است.

آب-لیمو
آب-لیمو

روش استفاده از آب لیمو بعنوان گندزدا:
– آب ليمو را تهيه و در ظرف تميز و در بسته نگهداري نمایيد.
– آب مورد نظر را فيلتر نمایيد.
– 5ميلي ليتر آب ليمو را به یک ليتر آب صاف شده اضافه کنيد.
– براي آب هاي خيلي سرد، داراي کدورت و یا شور و سخت، دوبرابر مقدار فوق آب ليمو به هرليتر
آب اضافه کنيد.
– سپس آب را به خوبي تكان دهيد.
– درب ظرف حاوي نمونه آب را بسته، 30دقيقه صبر نمایيد و سپس آب را مصرف نمایيد.

در صورتي که منطقه حادثه دیده، از نظر تعداد ساعات آفتابي مناسب باشد، مي توان از نورخورشيد نيز براي گندزدایي آب استفاده کرد. بطورکلي پرتوهاي نور خورشيد با طول موج 320تا 400نانومتر در گندزدایي آب نقش دارند.
در گندزدایي آب با نورخورشيد، نمونه آب باید براي مدت 6ساعت در معرض نور مستقيم خورشيد با شدت بيش از 500وات بر متر مربع قرار گيرد. گندزدایي با نور خورشيد روشي ارزان قيمت بوده ولي قابل اطمينان نمي باشد، لذا به عنوان آخرین راهكار در گندزدایي بوده و به جز در شرایط اضطراري و عدم دسترسي به روش هاي گندزدایي مناسب تر توصيه نمي گردد.

روش اجرا:
– مقداري از آب در دسترس را فيلتر کنيد.
– سپس آب را در کيسه پلاستيكي تميز و روشن و یا بطري هاي پلاستيكي و یا شيشه اي روشن یا آبي
رنگ بریزید و درب ظرف یا نایلون را محكم ببندید.
– یک محل مناسب و آفتابگير که از ساعت 10صبح تا 4عصر نور خورشيد به آن مي تابد را انتخاب
و ظروف مورد نظر را بصورت افقي و مطابق شكل( )10در معرض نور خورشيد قرار دهيد.
– صبح روز بعد ظروف را بردارید. آب مورد نظر قابل مصرف است.

توجه نمایيد که بطري ها در ساعاتي که شدت تابش خورشيد بيشترین ميزان مي باشد (ساعت 10صبح تا 4عصر) در معرض آفتاب قرار گيرند.

 

4.2/5 - (5 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp