تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

گندزدایي آب چاه ها

گندزدایي آب چاه ها

بمنظور گندزدایي آب چاه ها ، در زمان سیلاب، زلزله، آشوب هاي داخلي و سایر بلاهاي طبيعي وساخت بشر موجب آسيب به چاه هاي دستي مي شوند. در این بخش هدف ارائه اقدامات لازم براي بازسازي و تعمير چاه هاي دستي جهت بازگشت به شرایط اوليه مي باشد. اقدامات تعمير و بازسازي که براي شرایط اضطراري پيشنهاد شدند، موقت هستند و باید از اقدامات بازسازي دائمي پيروي کنند.

مراحل تميزکردن و گندزدايي :

شکل زیر یک روش 4مرحله اي را براي تميزکردن وگندزدایي چاه ها پس از بلایاي طبيعي یا ساخت بشر نشان ميدهد. این یک روش اضطراري طراحي شده براي بازسازي چاهها است تا چاهها آبي باکيفيت مشابه آب تامين شده قبل از بلا را توليد کنند.

گندزدایي آب چاه ها

مرحله 1 تهيه ليست برای گندزدایي آب چاه ها :


بلا ممكن است تعداد زیادي از چاه هاي منطقه را آلوده یا تخریب کرده باشد. در مرحله اول باید چاه هایي که به تعمير نياز دارند را انتخاب نمایيد. منظور چاه هایي است که بيشتر استفاده ميشوند و تعميرشان آسانتر است. اقدامات زیر باید به شما کمک کند تا یک انتخاب درست داشته باشيد.

 •  با افراد مطلع در منطقه، ملاقات کنيد و از آنها سوال کنيدکه هرکدام از چاه ها نيازچه بخشي ازجامعه را تأمين مي کنند.
 • رایج ترین چاه هاي مورد استفاده که حجم کافي از آب را فراهم مي کنند را بعنوان منابع آب آشاميدني اصلي انتخاب نمایيد.
 •  بررسي کنيدکه منابع آشكار آلودگي نظير چاه جاذب توالت ها، برکه ها وآب سطحي در مجاورت چاه آب وجود نداشته باشد. همچنين محل نگهداري دام را به عنوان منابع بالقوه آلودگي برروي نقشه منطقه مشخص کنيد.
 •  نوع و وسعت آسيب به دیواره و قسمت بالاي چاه را مشخص کنيد.
 •  عمق اصلي چاه را از مردم سوال کنيد. از این عمق براي تخمين ميزان لجن ومواد باقيمانده در چاه استفاده کنيد.
 •  اگر پمپي وجود دارد کارایي آن را آزمایش کنيد . اگر پمپ کار نمي کند سطح تعميرات لازم را تعيين کنيد.
 •  منابع لازم براي تعمير را تخمين بزنيد. (نيروي انساني، تجهيزات، زمان و مواد )

مرحله 2 بازسازي و تميزکردن چاه ها

 برای گندزدایي آب چاه ها  بایدميزان بازسازي و تميزنمودن لازم بستگي به ميزان آسيب ایجاد شده توسط بلایا داشته و بطور معمول
شامل مراحل زیر مي باشد:

 • برداشت آب از چاه را متوقف کنيد.
 • توسط سطل یا پمپ آب آلوده و بقایاي مواد را از چاه خارج کنيد. هنگامي که از پمپ جهت تخليه آب از چاه هاي آلوده به فاضلاب استفاده مي شود، مراقبت هاي بهداشتي ویژه باید به عمل آید.
 • براي کاهش آلودگي زیرسطحي دیوار چاه ها را تعمير کنيد.
 • بااستفاده از یک برس و آب کلرزني شده دیواره چاه را تميزکنيد.
 • با استفاده از یک لایه خاك رس (غير قابل نفوذ) در بالاي چاه، بخش بالایي چاه را آب بند نموده و بر روي آن از یک لایه بتن استفاده نمایيد.

  گندزدایي آب چاه ها
 • جهت جلوگيري از ورود آب سطحي، حشرات و جوندگان به چاه، یک زهكش مناسب و دیوار در اطراف چاه بسازید و پوشش مناسبي را براي چاه فراهم کنيد.

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp