تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تنظیم ph آب استخر

تنظیم ph آب استخر :

تنظیم ph آب استخر تاثير زيـادي بـر ميـزان اثرگـذاري و كـاركرد صـحيح عمليـات گنـدزدايي، احساس رضايتمندي شناگران، ميزان شفافيت آب و يا حتي طول عمر تجهيزات خواهد داشت. دلايـل اصـلي الزام كنترل ميزان pHدر محدوده7.2تا 7.8 در شكل زیر آورده شده است :

تنظیم ph آب استخر

در تمامي استخرهاي شنا بايد تجهيزاتي وجود داشته باشد برای تنظیم ph آب استخر كه توسط آن تجهيزات بتوان مواد شـيميايي مناسبي را براي تنظيم ميزان pHبه آب استخر اضافه نمود. روشهاي افزودن مواد شيميايي به آب بايد داراي دستورالعمل هاي مناسب و ايمن باشد. اين دستورالعمل ها بايد نحوه افزودن مواد شيميايي به آب را به گونه اي تشريح نمايد كه شناگران را از بروز هرگونه خطر يا حادثه ناشي از تماس با مواد شيميايي غليظ محافظت نمايد. همچنين اين دستورالعمل ها بايد روش صحيح و توزيع يكنواخت مواد شيميايي را از طريق آب استخر بيان نمايد. صحت و ايمني توزيع مواد شيميايي در آب استخر بايد از طريق انجام آزمـون هـاي لازم بـر روي آب قبل از ورود شناگران به تاييد برسد.

در اغلب موارد براي افزايش ميزان pHبه آب استخر جوش شيرين يا بـي كربنـات سـديم (NaHCO3)و براي كاهش ميزان pHبه آب اسـتخر اسـيد مورياتيـك (HCl)يـا بـي سـولفات سـديم( NaHSO4)اضـافه مي كنند. اما روش هاي ديگر نيز همچون تزريق گاز CO2وجود دارد كه در ادامه به آن اشاره مي شود.

تنظيم ميزان قليائيت و تنظیم ph آب استخر :


قليائيت در واقع ميزان مقاومت آب در برابر تغيير pHاست. در اغلب موارد ميزان قليائيت بـا ميـزان pH اشتباه مي شود. قليائيت با اندازه گيري مقدار مواد قليائي موجود در آب نظير كربنات هـا، بـي كربنـات هـا و هيدروكسيدها تعيين مي شود اما pHميزان يون + Hآب مي باشد. ميزان قليائيت آب اثـرات متنـوعي را بـر محتواي شيميايي و فيزيكي آب خواهد داشت. عمده اثرات ميزان قليائيت در شكل زیر آورده شده است.

تنظیم ph آب استخر

ميزان قليائيت نبايد هيچگاه كمتر از 80ppmشود. براي افزايش دادن ميزان قليائيت بايد بـه آب اسـتخر بي كربنات سديمNaHCO3اضافه كرد و براي كاهش دادن ميزان قليائيت بايد از اسيد مورياتيك(HCl) استفاده نمود.

 

5/5 - (1 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp