تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

کیفیت آب

کیفیت آب

کیفیت آب ،بسياري از مواد شيميایي در آب تنها پس از یک دوره حضور بلند مدت و تماس با مصرف کننده گان نگران کننده مي باشد. از این رو براي کاهش ریسک شيوع بيماري هاي منتقله از آب و بيماري هاي ناشي از عدم شستشوي کافي در شرایط اضطراري، حتي در صورتي که یک یا چند نوع از ترکيبات شيميایي (با توجه به نوع ترکيب، غلظت آلاینده شيميایي و تحليل اثرات احتمالي آن،) غلظتشان بالاتر از مقادیر رهنمودي بود، مي توان از این منبع آب استفاده کرد. در مناطقي که احتمال استفاده از منبع آب در طولاني مدت وجود دارد، باید به آلاینده هاي شیميایي و رادیولوژیكي که احتمال وجودشان در منبع آب وجود دارد بيشتر توجه کرد و در بعضي مواقع نياز به تصفيه بيشتر براي حذف این آلاینده ها وجود دارد.
در مواقعي که یک منبع آب آلوده به ترکيب شيميایي و یا رادیولوژیكي است باید از ورود آب این منبع به تصفيه خانه اجتناب کرد. وجود یک ماده شيميایي در آب که مي تواند در کوتاه مدت خطر آفرین باشد بسيار به ندرت اتفاق مي افتد، در این شرایط باید در جست و جوي این بود که آیا رهنمودها اجازه مصرف این آب را مي دهند و یا باید به دنبال منبع آب دیگري بود. در بعضي مواقع به ویژه در صورت عدم دسترسي به منابع آب جایگزین، باید به دنبال فرآیندهاي تصفيه جهت حذف آلاینده هاي شيميایي آب بود براي مثال بسياري از آلاینده هاي آب را مي توان توسط جذب سطحي (با گرانول و یا پودر کربن فعال) حذف کرد و این ذرات را نيز به وسيله فرآیند هایي نظير انعقاد، لخته سازي و فيلتراسيون حذف نمود.

دستگاه هاي قابل حمل و کيت هاي سنجش سریع آلاینده هاي شيميایي این امكان را ایجاد نموده تا بتوان در محل نمونه برداري کیفیت آب نظير کلر آزاد باقيمانده، pHو کدورت را اندازه گيري کرد. به علاوه در صورت نياز به نمونه برداري متعدد و وجود منابع آب مختلف، دسترسي و یا
تجهيز یک آزمایشگاه مناسب ثابت و یا سيار ارزشمند است.
در پایش ميكروبي کیفیت آب، صفر بودن ميزان اشریشيا کلي در 100ميلي ليتر آب باید به عنوان هدفي براي تمامي سيستم هاي تأمين آب آشاميدني حتي در شرایط اضطراري قرار گيرد. هرچند ممكن است دستيابي به این کيفيت به سرعت پس از بروز بلا ممكن نباشد، ولي ميزان این رهنمود نقش گندزدایي در دستيابي به آب سالم را شفاف تر مي سازد.
با توجه به مقاومت بيشتر کيست پروتوزوئرها و بعضي از ویروس ها نسبت به کليفرم ها در مقابل عوامل گندزداي آب، تنها ميزان باکتري هاي کليفرم نمي تواند به عنوان رهنمودي قابل اطمينان جهت سلامت ميكروبي آب باشد. حذف کدورت، گندزدایي آب، پایش باقيمانده ماده گندزدا و حفظ مقدار باقيمانده مناسب در شبكه هاي آب به ویژه در شرایط اضطراري ضروري است تا بتوان از سلامت کيفي آب اطمينان یافت.

در مواردي که آب سالم از طریق بطري، بسته بندي پلاستيكي و یا تانكر تأمين و در اختيار مردم قرار مي گيرد، ویژگي هاي کيفي آب تأمين شده باید منطبق بر استانداردهاي ملي آب آشاميدني باشد.

در مناطقي که کيفيت آب در شرایط اضطراري نگران کننده است و سيستم متمرکزي جهت پایش و کنترل کيفي آب وجود ندارد، تصفيه مناسب آب در خانه ها باید انجام شود که شامل موارد زیر است:
جوشاندن آب و سرد کردن آن پيش از مصرف
اضافه کردن محلول هيپوکلریت سدیم نظير سفيد کننده هاي خانگي به آب ، اختلاط آب و تأمين زمان ماند در حدود 30دقيقه و سپس مصرف آب
یک بطري آب شفاف با حجم کم آب را به مدت 20ثانيه به شدت تكان داده و به مدت حداقل 6 ساعت در معرض نور خورشيد قرار دهيد.
استفاده از مواد گندزدا نظير قرص هاي ضدعفوني کننده

کیفیت آب
کیفیت آب

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp