تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

مشخصات آب آشامیدنی سالم

مشخصات آب آشامیدنی سالم :

زندگي سالم مرهون داشتن آبی سالم که منطبق بر مشخصات آب آشامیدنی سالم بوده و عاري از هر گونه آلودگي باشد. امروزه ما انسان ها بدليل فراموشـي و عدم توجه به مسايل بهداشتي اقدام به دفع فاضلاب هاي شهري و صنعتي، دفع زباله هاي معمولي و ويـژه، اسـتفاده از حشره كش ها و … بطريق ناصحيح مي نماييم كه متاسفانه ماحصل آن بروز مشكلات عديده اي اسـت كـه در وهلـه اول گريبانگير خود انسان مي شود. لذا كارشناسان و متخصصان علوم بهداشتي با بكارگيري علوم و فنون، سعي در به حـداقل رساندن اين مشكلات دارند تا تطابق و توازني بين انسان و محيط در جهت تامين سلامتي بوجود آورند.

با افزايش جمعيت و پيشرفت صنعت، نياز به مصرف آب بيشتر از گذشته شده است و از طرفي علاوه بر كـاهش منابع آب در جهان به دليل افزايش جمعيت و البته فعاليت هاي انسان شاهد آلوده تـر شـدن ايـن منـابع نيـز هسـتيم. استفاده بيشتر از آب، توليد بيشتر فاضلاب را در پي دارد. رها كردن فاضلاب بدون تصـفيه در طبيعـت باعـث آلـودگي منابع آب مي شود و بدين منظور الزاماتي براي تصفيه فاضلاب پيش از رها شدن در طبيعت به وجود آمدند. تا سال ها حذف مواد آلي از فاضلاب به عنوان يك معيار براي تصفيه فاضلاب مورد استفاده قرار مي گرفت. اما امروزه با توجـه بـه پيشرفت صنعت موضوعاتي ديگر نيز مطرح است. آلاينده هاي نو ظهور مثل داروها، حشره كش ها، فلزات سـنگين و … و مواد مغذي از مواردي هستند كه بايد مورد توجه قرار بگيرند. از طرفي حذف مواد مذكور عمومـا روشهـاي پيچيـده تري را نسبت به روش سنتي مثل لجن فعال مي طلبد بنابراين افزايش هزينه را در بردارد.

عدم رعايت موازين و استانداردهاي بهداشتي که شامل مشخصات آب آشامیدنی سالم است.علاوه بر بيماري ها، مشكلات مادي و معنوي فراوان و گاه جبران ناپذيري را تحميل مي نمايد كه با رعايت بهداشت در زمينه هاي مختلف مثل آب، غذا، دفع صحيح و بهداشتي مواد زايد و زباله و فاضلاب در هر منطقه علاوه بر جلوگيري از اين هزينه ها مي توان زندگي شـاد و لـذت بخـشي رابـه آن سـامان هديـه نمود.

مشخصات فيزيكي آب آشامیدنی سالم :

ويژگي هاي فيزيكي آب آشامیدنی سالم بايد با مشخصات داده شده در جدول زیر مطابقت كند.

مشخصات آب آشامیدنی سالم

در صورت موجود بودن آهن تا ميزان حداكثر 0.3ميلي گرم در ليتر همراه با مقادير كم تانن ايجاد رنگـي ميشود كه از حد استاندارد بيان شده بالاتر ميباشد كه در چنين حالتي مقادير بالاتر از اسـتاندارد نيـز قابل قبول ميباشد.

مشخصات شيميائي آب آشامیدنی سالم :

اين دسته گروهي از مواد شيميايي است كه حضور آنها با غلظت بيش از حد مجاز در مشخصات آب آشامیدنی سالم، امكان به خطر انداختن سلامت مصرف كننده را دارد. اين مقادير كه بـر مبنـأ متوسط مصرف روزانه 2/5ليتر آب آشاميدني براي يك انـسان 70كيلـوگرمي در نظـر گرفته ميشود در جدول زیر بيان ميگردد.

مشخصات آب آشامیدنی سالم

حداكثر مجاز نيتراتهاي موجود در آب آشاميدني نبايد از 45ميلي گرم در ليتـر بر حسب يون نيترات  (NO3) تجاوز كند. مقدار تركيبات نيتريت بر حسب يون نيتريت (NO2)نبايد از 0.004ميلي گـرم در ليتر تجاوز كند.

مشخصات آب آشامیدنی سالم
مشخصات آب آشامیدنی سالم

در صورتي كه مقدار سولفات بيشتر از 250ميلي گرم در ليتر باشد، مقدار منيزيم نبايد از 30ميلي گرم در ليتر تجاوز كند. ولي چنانكه مقدار سولفات كمتر از 250ميلي گرم در ليتر است مقدار منيزيم حـداكثر تـا 150ميلي گرم در ليتر قابل قبول خواهد بود.

وجود مواد پاك كننده در آب حداكثر تا مقداري مجاز است كه موجب توليد بـو، طعـم و يـا كـف در آب نگردد.

مشخصات باكتريولوژيكي آب آشامیدنی سالم :

مشخصات آب آشامیدنی سالم بايد از باكتريهـاي كليفـرم عـاري باشـد. هنگـامي كـه اسـتانداردهاي باكتريولوژيك توصيه ميگردد بايد توجه داشت كه بين آب شبكه هاي بزرگ كـه توسـط عده زيادي از مردم مصرف ميشود و چاههاي خانگي يا چشمهها و چاههائي كـه توسـط عده كمي از مردم مورد استفاده قرار ميگيرد تفاوت از نظر نحـوه آبرسـاني وجـود دارد.

بعنوان مثال: در مورد اجتماعات كوچك ممكـن اسـت لولـه كـشي از منبـع آب از نظـر اقتصادي عملي نباشد. بايد در نظر داشت كه آيا آب لوله كشي كلرينه شده است؟ و نمونه برداري قبل و يا بعد از وارد شدن آب به شبكه توزيع صورت گرفته اسـت. نحـوه نمونـه برداري جهت آزمايش باكتريولوژيك آب داراي اهميت بسياري است.

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp