تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

کیفیت آب شرب تهران

کیفیت آب شرب تهران :

کیفیت آب شرب تهران به عوامل فیزیکی، شیمیایی و میکروبی آب بستگی دارد. زندگي سالم مرهون داشتن محيطي سالم و عاري از هر گونه آلودگي است. امروزه ما انسان ها بدليل فراموشـي و عدم توجه به مسايل بهداشتي اقدام به دفع فاضلاب هاي شهري و صنعتي، دفع زباله هاي معمولي و ويـژه، اسـتفاده از حشره كش ها و … بطريق ناصحيح مي نماييم كه متاسفانه ماحصل آن بروز مشكلات عديده اي اسـت كـه در وهلـه اول گريبانگير خود انسان مي شود. لذا كارشناسان و متخصصان علوم بهداشتي با بكارگيري علوم و فنون، سعي در به حـداقل رساندن اين مشكلات دارند تا تطابق و توازني بين انسان و محيط در جهت تامين سلامتي بوجود آورند.
عدم رعايت موازين و استانداردهاي بهداشتي علاوه بر بيماري ها، مشكلات مادي و معنوي فراوان و گاه جبران ناپذيري را تحميل مي نمايد كه با رعايت بهداشت در زمينه هاي مختلف مثل آب، غذا، دفع صحيح و بهداشتي مواد زايد و زباله و فاضلاب در هر منطقه علاوه بر جلوگيري از اين هزينه ها مي توان زندگي شـاد و لـذت بخـشي رابـه آن سـامان هديـه نمود.

کیفیت آب شرب تهران
کیفیت آب شرب تهران
کیفیت آب شرب تهران

با رعايت اين نكته كه غلظت فلوئور در آب تابع درجه حرارت محيط است مقدار آن 0.6 1.7ميلي گرم در ليتر پيشنهاد ميگردد.

کیفیت آب شرب تهران

کیفیت نيترات ها در آب شرب تهران :


حداكثر مجاز نيتراتهاي موجود در آب آشاميدني نبايد از 45ميلي گرم در ليتـر بر حسب يون نيترات تجاوز كند.

مقدار تركيبات نيتريت بر حسب يون نيتريت نبايد از 0.004ميلي گـرم در ليتر تجاوز كند.

تركيبات حلقوي چند هسته اي حداكثر 0.2ميكروگرم در ليتر.

کیفیت آب شرب تهران

آب آشاميدني بايد از باكتريهـاي كليفـرم عـاري باشـد. هنگـامي كـه اسـتانداردهاي باكتريولوژيك توصيه ميگردد بايد توجه داشت كه بين آب شبكه هاي بزرگ كـه توسـط عده زيادي از مردم مصرف ميشود و چاههاي خانگي يا چشمه ها و چاه هائي كـه توسـط عده كمي از مردم مورد استفاده قرار ميگيرد تفاوت از نظر نحـوه آبرسـاني وجـود دارد.
بعنوان مثال: در مورد اجتماعات كوچك ممكـن اسـت لولـه كـشي از منبـع آب از نظـر اقتصادي عملي نباشد. بايد در نظر داشت كه آيا آب لوله كشي كلرينه شده است؟ و نمونه برداري قبل و يا بعد از وارد شدن آب به شبكه توزيع صورت گرفته اسـت. نحـوه نمونـه برداري جهت آزمايش باكتريولوژيك آب داراي اهميت بسياري است.

 

3/5 - (1 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp