تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

توپو گرافی نمونه برداری آب دریا

توپو گرافی نمونه برداری آب دریا:

نقاط نمونه برداری آب بر طبق تک تک اهداف تحقیق ، مطالعات قبلی در منطقه ، نوع رسوب در محل و شرایط آب نگاری باید تعیین شود . مناطق با عمق کم با ویژگی پستی و بلندی های نا مؤزون ، اغلب حاوی مواد نامرغوب ، برای نمونه برداری آب است . رسوبات با دانه بندی ریز بر اثر امواج یا جریانات ، جابجا یا فرسایش می یابند .
مناطق عمیق (آبگیرها) و بسترهای مسطح، محل هایی با دانه بندی رسوبات ریز که آلودگی های همراه خودرا به صورت بلقوه ته نشین می نمایند ، ( بدون فعالیت امواج و جریانات ضعیف ) مناطق مناسبی هستند . برای انجام مطالعات آلودگی از مناطق با رسوبات دانه درشت و ماسه ای باید اجتناب شود . زیرا از این نوع رسوبات بندرت می توان، حتی نمونه برداری در حد متوسط انجام داد . اگرچه ممکن است برای مطالعا ت در سطح گسترده ، به عنوان مثال: برای شناخت زیستی کف زیان مناسب باشند.

تعداد نمونه های تکراری ( المثنی ) گرفته شده در هر نقطه نمونه گیری ، با دقت باید انتخاب شود . برای تعیین تعداد نمونه های تکراری مورد نیاز ، بر اساس عوامل موثر بر تحقیق و فشردگی نقاط نمونه گیری ، ارزیابی آماری انجام گیرد . در نهایت بر اساس داده های بدست آمده از ارزیابی آماری می توان سه نمونه تکراری مجزا برای هر نقطه نمونه برداری تهیه شود و برای دستیابی به میزان تغییرات در نقطه نمونه برداری نیاز به آزمون جداگانه است.

در محلی که گمان می رود ، رسوبات آلوده ممکن است دارای پراکندگی نامناسب باشند ، برای اطمینان از یک تصویر معرف از محل، ممکن است ، نیاز به تعداد نمونه های تکراری زیادی باشد . این مسئله در مناطق نزدیک به منابع آلودگی در مناطق بندرگاهی و آب های کم عمق یا دیگر مناطقی که ماهیت رسوبات بستر بیانگر قابلیت بررسی تغییر درسطح یک منطقه نسبتا کوچک را دارد ، بسیار مهم است.
اگر امکان آزمون نمونه های تکراری وجود نداشته باشد ، یک نمونه مرکب با استفاده از همه نمونه های تکراری برداشت شده در نقطه نمونه برداری باید تهیه شود . در موارد اخیر ،یک مق دار مشخص شده از نمونه رسوبی 1 از هر نوبت نمونه برداری، برداشت ، با نمونه قبلی مخلوط و یکنواخت ، آنگاه برای آزمون استفاده شود.

نقشه برداری از وسعت مکانی آلودگی توسط تعیین مکان نقاط نمونه برداری، می تواند از چند طریق انجام شود . تعیین مکان ایستگاه های نمونه برداری باید بر اساس یکی از سه راه اصلی یا تلفیق آنها انجام شود :
– روش تصادفی
– روش شبکه ای
– روش درجه بندی ( روش بر اساس تغییرات )

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp