تهران ،حکیمیه ،دانشگاه شهید بهشتی ،پردیس فنی شهید عباسپور ،ساختمان دکتر حسابی ،مرکز رشد ، شرکت آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

اکسیژن خواهی شیمیای BOD

BOD چیست

BOD نرخ مصرف اكسيژن در داخل آب توسط ارگانيزمها است . اگر BOD كم باشد آب پاك و فاقد ارگانيسم است يا آنكه ارگانيزمهاي داخل آب مرده و نيازي به مصرف اكسيژن ندارند . BOD مقدار اكسيژن لازم براي ثبات بيولوژيكي در آب است . اندازه تاًسيسات تصفيه بيولوژيكي خصوصاً ميزان هوادهي فاضلاب در حوضچه هاي هوا دهي را مي توان با اندازه BOD محاسبه نمود . از آنجايی که همه آبراههای طبيعی شامل باکتری و مواد مغذی هستند، تقريباً هر نوع ترکيب زائدی که وارد اين آبراهها ميشود، واکنش های بيوشيميايی بروز ميدهد. اين نوع واکنش های بيوشيميايی در آزمايشگاه موجب
ايجاد نياز بيوشيميايی به اکسيژن ميشوند که BOD ناميده می شود . در نتيجه BOD يک فاضلاب ، پساب و يا آب عبارت است از ميزان اکسيژن مور نياز ميکرو ارگانيسمها در اکسيداسيون بيوشيميايی مواد آلی موجود در آن. در حقيقت BOD تعيين کننده مقدار اکسيژن مورد لزوم برای ثبوت بيولوژيکی مواد آلی نمونه مورد نظر خواهد بود. اگر BOD آبی در حدود 1 ميليگرم در ليتر باشد، آب خوب و اگر به حدود 3 برسد مشکوک و
بيشتر از 5 ، آلوده است.

اندازه گیری و محاسبات BOD:

اندازه گيري سريع B.O.D و استفاده از آن براي جلوگيري از بهم خوردن فرايندهاي موجود در تصفيه خانه ها به دلايل اكولوژيكي و اقتصادي از اهميت خاصي برخوردار است . از آنجايي كه آزمايش استاندارد B.O.D به پنج روز زمان احتياج دارد و روشهاي سريع قبلي نيز به دلايل متعدد رضايت بخش نبودند، آزمايشاتي توسط دستگاه نيسين الكتريك BOD-2000 داراي يك بيوسنسور حاوي مخمر براي اندازه گيري B.O.D محلول در 33 دقيقه انجام شد و نتايج آن كاملا موفقيت آميز بوده است . ابتدا تلاش براي اين بود كه از اين دستگاه در تصفيه خانه استفاده شود اما اين كار موفقيت آميز نبود از اين رو در مراحل بعدي سعي بر اين شد كه از اين دستگاه در آزمايشگاه استفاده شود و نتايج حاصل از آن با نتايج حاصل از روش استاندارد B.O.D5 مقايسه شود. هر دو روش بر روي نمونه هاي جمع آوري شده از تصفيه خانه ترمينال آيلند (TITP) و مركز بهسازي شهر لس آنجلس انجام شده در اين آزمايش از تركيبي از صافيهاي با منافذ مختلف و منابع مختلف فاضلاب استفاده شده تا يك پايش مرتب از نمونه ها بدون اينكه مشكل گرفتگي پيش آيد انجام شود.

هر دو مورد آزمايشات B.O.D و COD معياری هستند برای تاثير کاهش اکسيژن حاصل از آلاينده های زائد. در اکثر موارد هر دونوع آزمايش بعنوان سنجش آلودگی مورد تاييد قرار گرفته اند. آزمايش B.O.D ميزان نياز اکسيژن در مواد آلوده کننده زيست تجزيه پذير را تعيين ميکند در حاليکه آزمايش C.O.D ميزان نياز به اکسيژن آلاينده های زيست تجزيه پذير بعلاوه نياز به اکسيژن آلاينده های قابل اکسيده شدن غير زيست تجزيه پذير را تعيين ميکند. آزمايش باصطلاح B.O.D پنج روزه ) 5 -day B.O.D) ، مقدار اکسيژن مصرف شده اکسيداسيون بيوشيميايی آلاينده های زائد را در طی يک دوره پنج روزه اندازه گيری می کند.

مقدار کل اکسيژن مصرفی به هنگامی که واکنش بيوشيميايی بطور کامل صورت می گيرد، B.O.D نهايی (Ultimate B.O.D) ناميده می شود. آزمايش B.O.D نهايی بسيار وقت گير است، بنابراين بی.او.دی پنج روزه تقريباً بطور جهانی بعنوان سنجش تاثير آلودگی پذيرفته شده است . بايد تاکيد نمود که هيچگونه همبستگی کلی بين 5 -day B.O.D و Ultimate B.O.D وجود ندارد. بعلاوه، هيچ همبستگی کلی بين B.O.D و C.O.D وجود ندارد.

امکان توسعه اين نوع همبستگی ها برای يک نوع خاص از آلاينده زائد از طريق جريان خاص فاضلاب وجود دارد، اما اين نوع همبستگی ها برای استفاده با ديگر انواع آلاينده ها يا جريانهای فاضلاب عموميت ندارند . اگر BOD آبي ppm 1 باشد تقريباً آب خالص است . آب با BOD تا ppm 5 نسبتاً خالص فرض مي شود و وقتي كه BOD به بيشتر از ppm 5 برسد خلوص آب مورد ترديد قرار مي گيرد . اما اگر مقدار BOD از ppm 20 تجاوز كند سلامت عمومي مورد خطر واقع مي شود . آزمايشات BOD تخمين واقع بينانه اي از كيفيت اكسيژني كه وارد به آب شده است را فراهم مي سازد.

به اشتراک بگذارید :
whatsapp