تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش فلزات سنگین

آزمایش فلزات سنگین

آزمایش فلزات سنگین آب در آزمایشگاه آب شرکت آبرام توسط دستگاه جذب اتمی انجام می گردد .آزمایش فلزات سنگین به منظور شناسایی فلزات سمي که زير مجموعه اي از فلزات هستند انجام می گردد. كه تعاريف زيادي براي آنها پيشنهاد كرده اند، انجام می گردد. اين تعاريف بر اساس چگالي، عدد اتمي، وزن اتمي، برخي خصوصيات شيميايي و همچنين سمي بودن آزمایش فلزات سنگین آبارائه گرديده است.

whatsapp