تهران ،حکیمیه ،دانشگاه شهید بهشتی ،پردیس فنی شهید عباسپور ،ساختمان دکتر حسابی ،مرکز رشد ، شرکت آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

PH آب استخر

PH آب استخر :

افزایش ناگهانی در PH آب استخر بخاطر رشدهای جلبکی در نتیجه کلریناســیون غیــر مــداوم یــا غیــر کــافی اتفــاق مــیافتــد. نگهــداری کلــر آزاد باقیمانــده در اســتخر شــنا در تمــام اوقــات از رشــد جلبکــی جلــوگیری مـینمایـد. در عمـل در جائیکـه کلـر گـازی اسـتفاده مـیشـود. PH آب استخر بــه ســرعت پــائین مــیافتــد. اگــر آلــوم اســتفاده شــود منجــر بــه افــت pH مـیگـردد. اگـر pHتـصحیح نـشود منجـر بـه خـوردگی و تحریـک و سـوزش چــشم مــیشــود. همچنــین اگــر pHآب کنتــرل نــشود آلــوم در اســتخر بــه شکل لخته ظاهر میشود.

PH آب استخر
PH آب استخر

بـرای بـالا بـردن PH آب استخر معمـولا کربنـات سـدیم (سـودا اش) بـه آب اســتخر اضــافه مــیشــود.و ایــن عمــل بوســیله پمــپ تزریــق کننــده محلــول انجــام مــیشــود. محلــول شــیمیائی را اغلــب بــه قــسمت مکــش پمــپ چــرخش آب وارد مـینماینـد. هیدروکـسید سـدیم (سـود سـوزآور) نیـز نتـایج مطلـوبی در بردارد. امـا ایـن مـاده مـیتوانـد باعـث سـوختگیهـای شـدید گـردد. بنـابراین اســتفاده از ان توصــیه نمــیشــود. مگــر آنکــه افــراد واجــد صــلاحیت و آمــوزش دیــده وجــود داشــته باشــند. بیکربنــات ســدیم همچنــین باعــث افـزایش PH آب استخر مـیگـردد ولـی معمـولا هـدف از کـاربرد آن افـزایش قلیائیـت کـل آب است.
اگــر PH آب استخر بــسیار بــالا رود،ممکــن اســت تــشکیل رســوب را باعــث گــردد. بنــابراین بایــد توســط رقیــق ســازی بــا آب تــازه (بــا pHکمتــر) pHپــائین آورده شــود. اســتفاده از اســیدها، مثــل اســیدهیدروکلریک (اســید میوراتیــک) یا اسید سـولفوریک رقیـق مـیتوانـد مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. بـی سـولفات سدیم نیـز توصـیه مـیشـود و اسـتفاده از آن ایمـنتـر مـیباشـد. پـودر آن را در آب مخلوط مـینماینـد. در اطـراف اسـتخر پاشـیده مـیشـود یـا بـه مکـش پمپ اضافه میشـود. اسـیدها بایـد بـا احتیـاط حمـل شـود. هـیچ موقـع آب بـه
اســید اضــافه نــشود و بطــور آرام اســید بــه آب اضــافه گــردد. بــا اضــافه کـردن اسـید بـه آب، قلیائیـت کـاهش مـییابـد. تنظـیم قلیائیـت ابتـدا تـا حـدود 80میلـی گـرم در لیتـر بـسادگی باعـث تنظـیم
pHمـیگـردد. از پـایین افتـادن pHکمتر از 7/2جلوگیری شود. پی هاش 7.6 مطلوب میباشد.

کلـر بـه شــکل اسـیدهیپوکلروس و اسـید هیپوکلریــک بـا قلیائیـت موجــود در آب واکــنش مــیدهــد. بــه نحویکــه یــک قــسمت کلــر بــا 1.2قــسمت قلیائیــت ترکیــب مــیوشــد. ایــن قلیائیــت بــا اضــافه نمــودن 1.2میلــی گــرم در لیتــر قلیائیــت بــر حــسب کربنــات کلــسیم جبــران مــیشــود. بــه عبــارت دیگــر کلریناسیون بـا اسـتفاده از هیپوکلریـت سـدیم یـا کلـسیم مقـداری قلیائیـت بـه آب اضــافه مــینمایــد. بــرای افــزایش قلیائیــت بــر حــسب کربنــات کلــسیم، مــیتــوان از بیکربنــات ســدیم اســتفاده نمــود. بطوریکــه افــزودن
680گـــرم بیکربنـــات ســـدیم بـــه 10000گـــالن یـــا 38مترمکعـــب آب، 10 میلـــیگـــرم در لیتـــر قلیائیـــت را افـــزایش میدهـــد. بـــرای کـــاهش دادن 10 میلــیگــرم در لیتــر قلیائیــت، افــزودن 30اونــس ) 850گــرم( بــی ســولفات ســدیم) 0.825لیتــر( اســید موریاتیــک بــه 10000گــالن )38 مترمکعــب آب( توصــیه مــیشــود. همچنــین 1پونــد ) 453.6گــرم( کلــرور کلــسیم در 10000گــالن ) 38مترمکعــب آب( ســختی را بــه میــزان 11میلــی گــرم در لیتــر بــر حــسب کربنــات کلــسیم افــزایش خواهــد داد. قلیائیــت متیــل اورانژ بین 80و 120میلی گرم در لیتر حفظ گردد.

 

به اشتراک بگذارید :
whatsapp