تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

PH آب استخر

PH آب استخر :

افزایش ناگهانی در PH آب استخر بخاطر رشد های جلبکی در نتیجه کلریناســیون غیـر مـداوم یـا غیـر کافی اتفاق می افتد. نگه داری کلر آزاد باقیمانده در استخر شنا در تمام اوقات از رشد جلبکی جلوگیری می نماید.

در عمل در جائیکه کلر گازی استفاده می شود. PH آب استخر به سرعت پـائین مـی افتد. اگر آلوم استفاده شود منجر بـه افت pH می گردد. اگـر pHتـصحیح نـشود منجـر بـه خـوردگی و تحریک و سوزش چــشم مـی شـود. همچنین اگر pHآب کنترل نـشود آلوم در اســتخر بــه شکل لخته ظاهر می شود.

روش کالیبراسیون دستگاه PH متر

 

روش تنظیم PH

برای بالا بـردن PH آب استخر معمـولا کربنات سدیم (سـودا اش) بـه آب اســتخر اضـافه مـی شـود و ایـن عمـل بوسیله پمـپ تزریـق کننده محلول انجام مـی شود. محلول شیمیائی را اغلب بــه قـسمت مکش پمـپ چــرخش آب وارد می نمایند. هیدروکـسید سـدیم (سـود سـوزآور) نیـز نتـایج مطلـوبی در بردارد. اما ایـن ماده می توانـد باعـث سـوختگی های شدید گردد. بنابراین استفاده از ان توصــیه نمی شود. مگر آنکـه افراد واجـد صـلاحیت و آمـوزش دیـده وجود داشته باشند. بی کربنـات سدیم همچنــین باعث افـزایش PH آب استخر می گردد ولی معمولا هـدف از کاربرد آن افـزایش قلیائیـت کل آب است.

اگــر PH آب استخر بــسیار بــالا رود،ممکــن اســت تـشکیل رسوب را باعث گردد. بنابراین باید توسط رقیـق سازی بـا آب تـازه (بــا pHکمتر) pHپــائین آورده شود. استفاده از اسیدها، مثل اســیدهیدروکلریک (اســید میوراتیــک) یا اسید سـولفوریک رقیـق مـیتوانـد مـورد اسـتفاده قـرار گیـرد. بـی سـولفات سدیم نیـز توصـیه مـی شـود و اسـتفاده از آن ایمـن تـر مـی باشـد. پـودر آن را در آب مخلوط می نمایند. در اطـراف اسـتخر پاشـیده مـی شـود یـا بـه مکـش پمپ اضافه می شـود. اسـیدها بایـد بـا احتیـاط حمـل شـود. هـیچ موقـع آب به اســید اضــافه نـشود و بطور آرام اســید بــه آب اضــافه گــردد. بــا اضافه کـردن اسـید بـه آب، قلیائیـت کـاهش مـی یابـد. تنظـیم قلیائیـت ابتـدا تـا حـدود 80میلـی گـرم در لیتـر بـسادگی باعـث تنظـیم pHمـی گردد. از پـایین افتـادن pHکمتر از 7.2جلوگیری شود. پی هاش 7.6 مطلوب می باشد.

کلـر بـه شــکل اسـیدهیپوکلروس و اسـید هیپوکلریــک بـا قلیائیـت موجــود در آب واکــنش مــیدهــد. بــه نحویکــه یــک قــسمت کلــر بــا 1.2قــسمت قلیائیــت ترکیــب مــیوشــد. ایــن قلیائیــت بــا اضــافه نمــودن 1.2میلــی گــرم در لیتــر قلیائیــت بــر حــسب کربنــات کلــسیم جبــران مــیشــود. بــه عبــارت دیگــر کلریناسیون بـا اسـتفاده از هیپوکلریـت سـدیم یـا کلـسیم مقـداری قلیائیـت بـه آب اضــافه مــینمایــد. بــرای افــزایش قلیائیــت بــر حــسب کربنــات کلــسیم، مــیتــوان از بیکربنــات ســدیم اســتفاده نمــود. بطوریکــه افــزودن
680گـــرم بیکربنـــات ســـدیم بـــه 10000گـــالن یـــا 38مترمکعـــب آب، 10 میلـــیگـــرم در لیتـــر قلیائیـــت را افـــزایش میدهـــد. بـــرای کـــاهش دادن 10 میلــیگــرم در لیتــر قلیائیــت، افــزودن 30اونــس ) 850گــرم( بــی ســولفات ســدیم) 0.825لیتــر( اســید موریاتیــک بــه 10000گــالن )38 مترمکعــب آب( توصــیه مــیشــود. همچنــین 1پونــد ) 453.6گــرم( کلــرور کلــسیم در 10000گــالن ) 38مترمکعــب آب( ســختی را بــه میــزان 11میلــی گــرم در لیتــر بــر حــسب کربنــات کلــسیم افــزایش خواهــد داد. قلیائیــت متیــل اورانژ بین 80و 120میلی گرم در لیتر حفظ گردد.

 

5/5 - (1 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp