تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آب آشامیدنی تهران

آب آشامیدنی تهران :

امروزه آب آشامیدنی تهران بسته به مناطق به 22 گانه تهران می تواند دارای آلودگی میکروبی یا شیمیایی باشد.

زندگي سالم مرهون داشتن محيطي سالم و عاري از هر گونه آلودگي است. امروزه ما انسان ها بدليل فراموشـي و عدم توجه به مسايل بهداشتي اقدام به دفع فاضلاب هاي شهري و صنعتي، دفع زباله هاي معمولي و ويـژه، اسـتفاده از حشره كش ها و … بطريق ناصحيح مي نماييم كه متاسفانه ماحصل آن بروز مشكلات عديده اي اسـت كـه در وهلـه اول گريبانگير خود انسان مي شود. لذا كارشناسان و  تخصصان علوم بهداشتي با بكارگيري علوم و فنون، سعي در به حـداقل رساندن اين مشكلات دارند تا تطابق و توازني بين انسان و محيط در جهت تامين سلامتي بوجود آورند.
عدم رعايت موازين و استانداردهاي بهداشتي آب آشامیدنی تهران علاوه بر بيماري ها، مشكلات مادي و معنوي فراوان و گاه جبران ناپذيري
را بر شهر، تحميل مي نمايد كه با رعايت بهداشت در زمينه هاي مختلف مثل آب و فاضلاب در هر منطقه علاوه بر جلوگيري از اين هزينه ها مي توان زندگي شـاد و لـذت بخـشي رابـه آن سـامان هديـه کرد.

آب آشاميدني بايد از باكتريهـاي كليفـرم عـاري باشـد. هنگـامي كـه اسـتانداردهاي باكتريولوژيك توصيه ميگردد بايد توجه داشت كه بين آب شبكه هاي بزرگ كـه توسـط عده زيادي از مردم مصرف ميشود و چاه هاي خانگي يا چشمه ها و چاه هائي كـه توسـط عده كمي از مردم مورد استفاده قرار ميگيرد تفاوت از نظر نحـوه آبرسـاني وجـود دارد.

آب آشامیدنی تهران
آب آشامیدنی تهران


بعنوان مثال: در مورد اجتماعات كوچك ممكـن اسـت لولـه كـشي از منبـع آب از نظـر اقتصادي عملي نباشد. بايد در نظر داشت كه آيا آب لوله كشي كلرينه شده است؟ و نمونه برداري قبل و يا بعد از وارد شدن آب به شبكه توزيع صورت گرفته اسـت. نحـوه نمونـه برداري جهت آزمايش باكتريولوژيك آب داراي اهميت بسياري است.

آب آشامیدنی تهران

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp