تهران ،حکیمیه ،دانشگاه شهید بهشتی ،پردیس فنی شهید عباسپور ،ساختمان دکتر حسابی ،مرکز رشد ، شرکت آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

دانلود استاندارد ها آب و محیط زیست

استاندارد ها و نشریه های آب و محیط زیست

نظر به اهميت استاندارد آزمایش آب و نشریه های آب و محیط زیست موجود و باتوجه به ارائه پيشنهادهاي تجديدنظر برخي از استاندارد آزمایش آب توسط ساير اشخاص حقيقي و حقوقي (بجز دبيران قبلي تدوين استاندارد مربوطه) جهت طرح در كميته هاي برنامه ريزي ، مقتضي است استانداردها و نشریه ها وکتاب های کاربردی  مرتبط با صنعت آب و فاضلاب به شرح زیر ارائه می گردد…

 1. شیوه نامه خود اظهاری محیط زیست    به ترتیب صفحات: 1-39 40-49 50-72 73 74-82 83-105
 2. ویرایش 23 استاندارد متد برای انجام آزمایشات آب و فاضلاب سال 2018    دانلود ویرایش 23
 3. استاندارد کیفیت آب آشامیدنی نشریه 116-3          دانلود نشریه 116-3 
 4. مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی شهری نشریه 117-3        دانلود نشریه 117-3
 5. ضوابط فنی بررسی و تصویب طرحهای تصفیه آب شهری نشریه 121-3         دانلود نشریه 1-121
 6. گزارش و آمار روزانه بهره برداری از تصفیه خانه های آب نشریه 130-       دانلود نشریه 3-130
 7. راهنمای نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تاسیسات نشریه 133   دانلود نشریه 133
 8. نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت و کنترل سلامت آنان نشریه 134      دانلود نشریه 134
 9. راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب نشریه 137        دانلود نشریه 137
 10. راهنمای بهره برداری و نگه داری واحدهای تصفیه خانه آب نشریه 177    دانلود نشریه 177
 11. راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی نشریه 179      دانلود نشریه 179
 12. راهنمای نشت یابی و جلوگیری از تلفات آب در تاسیسات آبرسانی شهری نشریه 241     دانلود نشریه 241
 13. راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های آب نشریه 436   دانلود نشریه 436
 14. راهنمای انتخاب نوع و موقعیت شیرآلات صنعت آب و بهره برداری از آنها نشریه 529       دانلود نشریه 529
 15. راهنمای طراحی تلمبه خانه های آب نشریه 470    دانلود نشریه 470
 16. راهنمای شناخت و بررسی عوامل موثر در آب به حساب نیامده و راهکارکاهش آن نشریه 308-الف دانلود نشریه308
 17. فهرست خدمات طرح های ابرسانی مراحل ((طراحی پایه و طراحی تفصیلی)) نشریه 324-الف   دانلود نشریه 324الف
 18. دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ درتاسیسات آب شهری نشریه 517  دانلود نشریه 517
 19. آب آشامیدنی-ویژگی های فیزیکی و شیمیایی استاندارد 1053     دانلود استاندارد 1053
 20. استاندارد های کیفیت آب آشامیدنی کشور های ژاپن،هند و آمریکا   دانلود استاندارد
 21. ویرایش 20 استاندارد متد برای انجام آزمایشات آب و فاضلاب سال 1999    دانلود کتاب  استاندارد متد ویرایش20
 22. مبانی و ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب شهری نشریه 118-3   دانلود نشریه 118-3
 23. ضوابط فنی بررسی و تصویب طرحهای تصفیه فاضلاب شهری نشریه 129-3   دانلود نشریه 129-3
 24. مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب شهری نشریه 163   دانلود نشریه 163
 25. فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح های فاضلاب و آب های سطحی نشریه 435  دانلود نشریه 435
 26. راهنمای بهره برداری و نگه داری تصفیه خانه های فاضلاب شهری (تصفیه مقدماتی) نشریه 237     دانلود نشریه 237
 27. ضوابط بهداشتی و ایمنی پرسنل تصفیه خانه های فاضلاب نشریه 275         دانلود نشریه 275
 28. راهنمای طراحی تلمبه خانه های فاضلاب نشریه 347     دانلود نشریه 347
 29. راهنمای بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهری بخش دوم-تصفیه ثانویه 284      دانلود نشریه 284
 30. راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب نشریه 285       دانلود نشریه 285
 31. راهنمای اندازه گیری و ثبت پارامتر ها تصفیه خانه های فاضلاب و پردازش آن نشریه 494
 32. راهنمای بهره برداری و نگه داری از شبکه های جمع آوری فاضلاب نشریه 520
 33. کتاب 3D-Groundwater Modeling            دانلود 
 34.  کتاب Biotechnology for Waste and Wastewater Treatment            دانلود
 35. کتاب  Civil Engineering Hydraulics       دانلود
 36. کتاب Groundwater Contamination       دانلود
 37. کتاب Groundwater Geochemistry         دانلود
 38. کتاب Handbook of Groundwater Engineering     دانلود
 39. کتاب Handbook of Water Treatment       دانلود
 40. کتاب  Innovations in Ground Water and Soil Cleanup         دانلود
 41. کتاب  Municipal Wastewater Treatment     دانلود
 42. کتاب  dynamic and control of wastewater treatment     دانلود
 43. کتاب Guidelines for the Design Construction and Operation Water and Sewerage Systems     دانلود
 44. کتاب Mechanical and Electrical Design of pumping stations    دانلود
 45. کتاب Open Channel Hydraulics- Sturm    دانلود
 46. کتاب Practical Wastewater Treatment     دانلود 
 47. کتاب  Structural and architectural design of pumping stations       دانلود
 48.  کتاب The Handbook Of Groundwater Engineering     دانلود
 49. کتاب Wastewater microbiology     دانلود
 50. کتاب piping and valves for water and wastewater plant   دانلود
 51. کتاب General Principles of pumping station design     دانلود  
 52. کتاب Wastewater Engineering Treatment and Reuse     دانلود
 53. کتاب Wastewater Sludge Processing    دانلود
 54. کتاب Water Conservation Reuse and Recycling     دانلود
 55. کتاب Handbook of water and wastewater treatment plant operations     دانلود
 56. کتاب Industrial wastewater treatment     دانلود
 57. کتاب Biosolids Treatment Processes   دانلود
 58. کتاب water,cultural diversity,and global enviromental change        دانلود
 59. کتاب biosolids engineering         دانلود
 60. کتاب Water quality control McGrow Hill     دانلود 
 61. کتاب Water Supply and Wastewater Treatment Market in China   دانلود
 62. کتاب chemical safty of drinking-water:assessing piorities for risk management  دانلود
 63. کتاب PLUMBING-water supply sprinkler,and wastewater systems    دانلود
 64. چك ليست ايمني آزمايشگاه
 65. بررسي_خوردگي_فاضلابروهاي_بتني_و_پيشنهاد_بهترین
 66. استاندارد 1053- آب آشامیدنی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی  دانلود 
 67. استاندراد 1055- روش های آزمایش آب آشامیدنی    دانلود
 68. استاندراد 2347- روش نمونه برداری آب     دانلود
 69. استاندارد2348- روش روزمره نمونه بردای از آب     دانلود
 70. استاندارد 2350- روش اندازه گیری یون کلرور در نمونه های آب و فاضلاب       دانلود 
 71. استاندراد 2351- روش تعیین یون فلوئور در آب         دانلود
 72. استاندارد 2352- روش تعیین یون نیترات در آب    دانلود
 73. استاندارد 2353- روش اندازه گیری یون سولفات در آب          دانلود
 74. استاندارد 2354- روش اندازه گیری یون فلزات در آب و فاضلاب         دانلود
 75. استاندارد 2355-اندازه گیری یون کلسیم و منیزیوم در آب و فاضلاب          دانلود
 76. استاندارد 2356-روش آزمون سختی آب            دانلود 
 77. استاندارد 2441-آب معدنی طبیعی- ویژگی ها            دانلود
 78. استاندارد 2748-ویژگی های آهک مورد استفاده در تصفیه آب آشامیدنی و صنایع غذایی        دانلود
 79. استاندارد 3067- روش اندازه گیری یون آمونیوم                 دانلود
 80. استاندارد 3068- روش اندازه گیری بون آمونیوم به روش تیتراسیون و تقطیر               دانلود
 81. استاندارد 3069- روش اندازه گیری مقدار کل سیانور آب            دنلود
 82. استاندارد 3619- جستجو و شناسایی استرپتوکوک های مدفوعی در آب به روش غنی سازی در محیط مایع    دانلود
 83. استاندارد 3759- جستجو و شمارش کلی فرم ها در آب به روش چند لوله ای      دانلود
 84. استاندراد 4207- کیفیت آب- شمارش میکروارگانیزم ها در آب با استفاده از روش کشت       دانلود
 85. استاندارد 4208- کیفیت آب- نمونه برداری از آب برای آزمون های میکروبیولوژی          دانلود
 86. استاندارد 4403-ویژگی باکتریایی آب های معدنی         دانلود
 87. استاندارد 4457- ویژگی ها و روش آزمون تانن مورد مصرف در صنایع آب           دانلود
 88. استاندراد 4575- آیین کار سیستم تاسیسات مکانیکی و گندزدایی آب استخر های شنا سرپوشیده          دانلود
 89. استاندارد 5015- آیین کار اصول طراحی ایمنی و بهداشت ساختمان واحد کلر زنی          دانلود
 90. استاندارد 5271- آب- شمارش میکروارگانیزم های قابل کشت             دانلود
 91. استاندارد 5353- آب-جستجو اسپورکلسترید های احیا کننده سولفیت با استفاده از صافی غشایی     دانلود
 92. استاندارد 5354- آب-جستجو و شمارش اسپوركلستريديوم احياء كننده سولفيت به روش غني سازي در آب      دانلود
 93.  5711  آب- واژه نامه دانلود
 94.  5711-2 آب-واژه نامه آب در طبیعت، نمونه برداری  دانلود
 95.  5711-3 آب-واژه نامه آب آشامیدنی، آب صنعتی، فاضلاب  دانلود
 96.  5711-4 آب-واژه نامه بیولوژِ میکروبیولوژی   دانلود
 97.  5711-5 آب- شیمیایی و آمار دانلود
 98.  5754- شناسایی و شمارش کاندیدا آلبیکانس    دانلود
 99.  5801- كيفيت آب ـ اندازه گيري نيتروژن ـ روش استفاده از هضماكسايشي توسط پراكسودي سولفات   دانلود
 100.  5859- آب- جستجو و شناسايي لژيونلا – روش آزمون ميكروبيولوژي     دانلود
 101.  5861- آب- جستجو و شناسايي باكتريهاي آهن – روش آزمون ميكروبيولوژي     دانلود
 102.  5866- آب- جستجو و شناسایی هایفومیست های آبی      دانلود
 103.  5867- ارزيابي عوامل مهاركننده سرعت مصرف اكسيژن در لجن فعال    دانلود 
 104.  5868- شناسایی و شمارش قارچ ها- روش های آزمون میروبیولوژی    دانلود
 105.  5869- آب معدنی طبیعی-روش های آزمون میکروبی      دنلود
 106.  5870-  آب ـ شناسايي و شمارش باكتريهاي احياء كنند ه سولفات به روش MPN ـ روش آزمون ميكروبيولوژي      دانلود 
 107.  5904- کیفیت آب – تعیین میزان مواد معلق TSS          دانلود
 108.  6273 – آب- راهنمای استفاده مجدد از آب در واحدهای تولید مواد غذایی        دانلود
 109.  6305 – آب آيين كار بهداشتي آب هاي آشاميدني بسته بندي شده (به غير از آب معدني)       دانلود
 110.  6314-1 پلاستیک ها- سیستم لوله کشی آب سرد- گرم و داغ پلی پروپلین       دانلود
 111.  6314-2 پلاستیک ها- سیستم لوله کشی آب سرد- گرم- لوله ها ویژگی ها        دانلود
 112.  6314-3 پلاستیک ها- سیستم لوله کشی آب سرد- گرم- اتصالات ویژگی ها     دانلود 
 113.  6377- آب – شناسايي و جداسازي تك ياخته هاي آزادزي – روش آزمون     دانلود
 114.  6378 – آب – شناسايي و جداسازي نماتودها در آب خام آشاميدني – روش آزمون        دانلود 
 115.  6427 – كيفيت آب، آب تغذيه و آب ديگهاي بخار      دانلود
 116.  6684 – آب آشامیدنی بسته بندی شده- ویژگی ها      دانلود
 117.  6722- کیفیت آب- آزمون و اندازهگیري رنگ      دانلود
 118.  6822- آب ـ جداسازي آنتروويروسها ـ روش آزمون ميكروبيولوژي    دانلود
 119.  6858- آب ـ ارزيابي اثر مهار كنندگي تركيبات موجود در آب بر روي رشد ميكروارگانيزم هاي موجود در لجن فعال       دانلود
 120.  6987- آب – شناسايي و شمارش ژيارديا و كريپتوسپوريديوم به روش ايمونوفلورسانس- روش آزمون  ميكروبيولوژي      دانلود
 121.  7002-كيفيت آب نمونه برداري راهنماي نمونه برداري از آب آشاميدني در سيستم توزيع و تصفيه خانه       دانلود
 122.  7023- آب – جستجو و شمارش سیانو باکتر ها              دانلود
 123.  7024- آب – جستجو و شمارش باکتریوفاژها – کلی فاژ های سوماتیک – روش آزمون میکروبیولوژی      دنلود
 124.  7024-1 كيفيت آب – جستجو و شمارش باكتريو فاژ ها          دانلود
 125.  7024-3 كيفيت آب – جستجو و شمارش باكتريو فاژ ها          دانلود
 126.  7046  کيفيت آب – اندازه گيری کروم به روش های بيناب سنج جذب اتمی  دانلود
 127.  7067- آب ـ جستجو و شناسايي آنتاموباهيستوليتيكا         دانلود
 128.  7098-  هيپوكلريت كلسيم مورد مصرف در تصفيه آب براي مصارف انساني ـ ويژگيها و روشهاي آزمون         دانلود
 129.  7109-  کیفیت آب اندازه گیری هیدرازین      دانلود
 130.  7171-1  كيفيت آب ـ قابليت مصرف محصولات غير فلزي   در تماس با آب مصرفي انسان با توجه به تاثير آنها بر کیفیت آب        دانلود
 131.  7171-2    قابليت مصرف محصولات غير فلزي در تماس با آب مصرفي انسان با توجه به تاثير آنها بر كيفيت آب          دانلود
 132. 7171-2-2  قابليت مصرف محصولات غير فلزي در تماس با آب مصرفي انسان با توجه به تاثير              دانلود
 133. 7171-2-2-1 آب – قابليت مصرف محصولات غير فلزي در تماس با آب مصرفي انسان با توجه به تاثير آنها بر كيفيت آب             دانلود
 134. 7171-2-2-3   قابليت مصرف محصولات غير فلزي در تماس با آب مصرفي انسان با توجه به تاثير آنها بر كيفيت آب        دانلود
 135. 7223  جستجو و شناسايي ويبريوكلرا –  روش آزمون ميكروبيولوژي    دانلود
 136. 7224  کاربرد برم در گندزدایی استخر های شنا        دانلود
 137. 7225  آب –  جستجو و شناسايي كليفرم ها به روش وجود – عدم وجود – روش آزمون ميكروبيولوژي        دانلود
 138. 7372 –  كيفيت آب ـ نمونه برداري از رسوبات بستر محيطهاي آبي ـ آئين كار      دانلود
 139. 7379-  كيفيت آب ـ دستورالعمل اندازه گيري كربن آلي كل      دانلود
 140. 7381- اندازه گيري روغن و گريس و هيدروكربنهاي نفتي موجود در آب و فاضلاب به روش بيناب سنجي مادون قرمز     دانلود
 141. 7476- تعیین هدایت الکتریکی آب   دانلود
 142. 7609-  كيفيت آب (استاندارد آزمایش آب ) ـ اندازه گيري شش عامل کمپلکس کننده روش كروماتوگرافي گازي        دانلود
 143. 7615- آزمون سمیت برای ارزیابی ممانعت از نیترات سازی میکروارگانیسم های لجن فعال      دانلود
 144. 7617- كيفيت آب – آزمون مهار رشد جلبك آب شيرين به وسيله  جلبك هاي سبز تك سلولي     دانلود
 145. 7724- كيفيت آب- جستجو و شمارش انتروكوك هاي روده اي – قسمت دوم : روش صافي غشايي       دانلود
 146. 7725-  كيفيت آب- جستجو و شناسايي اشريشيا كلي و  كلي فرم ها قسمت اول : روش صافي غشايي         دانلود
 147. 7919- کيفيت آب – اندازه گيری ميزان سيليس – روش آزمون     دانلود
 148. 7920- كيفيت آب – نمونه‌‌بردار راهنماي نمونه‌برداري از آب و بخار درتاسيسات ديگ بخار        دانلود
 149. 7959- كيفيت آب – نمونه‌برداري – نمونه‌برداري از آب دريا آيين كار     دانلود
 150. 7960-  كيفيت آب – نمونه‌برداري – نمونه‌برداري از پسابها آيين كار     دانلود
 151. 7961-كيفيت آب – نمونه‌برداري – نمونه‌برداري از درياچه‌هاي طبيعي و مصنوعي – آيين كار      دانلود
 152. 7962- كيفيت آب – نمونه‌برداري – نمونه‌برداري از فروريزه‌هاي آبي  آيين كار           دانلود
 153. 7993- كيفيت آب – ارزيابي صافي هاي غشايي مورد استفاده براي آزمونهاي ميكروبيولوژي      دانلود
 154. 8097- آب – آب خالص مورد استفاده در آزمايشگاه هاي بيومديكال – ويژگي ها          دانلود
 155. 8396- اندازه گیری اکسیژن بیوشیمیایی مورد نیاز بعد از n روز           دانلود
 156. دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه های آب        دانلود
 157. راهنمای طبقه بندی کیفیت آب خام،پساب ها و آب های برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجی        دانلود
whatsapp