تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

دانلود استاندارد ها آب و محیط زیست

استاندارد ها و نشریه های آب و محیط زیست

نظر به اهميت استاندارد آزمایش آب و نشریه های آب و محیط زیست موجود و باتوجه به ارائه پيشنهادهاي تجديدنظر برخي از استاندارد آزمایش آب توسط ساير اشخاص حقيقي و حقوقي (بجز دبيران قبلي تدوين استاندارد مربوطه) جهت طرح در كميته هاي برنامه ريزي ، مقتضي است استانداردها و نشریه ها وکتاب های کاربردی  مرتبط با صنعت آب و فاضلاب به شرح زیر ارائه می گردد…

 1. شیوه نامه خود اظهاری محیط زیست    به ترتیب صفحات: 1-39 40-49 50-72 73 74-82 83-105
 2. استاندارد شماره 1053- ویژگی شیمایی آب آشامیدنی  (دانلود استاندارد شماره 1053)
 3. استاندارد شماره 1011- ویژگی میکروبی آب آشامیدنی (دانلود استاندارد شماره 1053)
 4. استاندراد 2347- روش نمونه برداری آب  (دانلود استاندارد 2347)
 5. استاندارد2348- روش روزمره نمونه بردای از آب (دانلود استاندارد 2347)
 6. استاندارد 2350- روش اندازه گیری یون کلرور در نمونه های آب و فاضلاب (دانلود استاندارد 2350)
 7. استاندراد 2351- روش تعیین یون فلوئور در آب (دانلود استاندارد 2351)
 8. استاندارد 2352- روش تعیین یون نیترات در آب (دانلود استاندارد 2352)
 9. استاندارد 2353- روش اندازه گیری یون سولفات در آب (دانلود استاندارد 2353)
 10. استاندارد 2354- روش اندازه گیری یون فلزات در آب و فاضلاب (دانلود استاندارد 2354)
 11. استاندارد 2355-اندازه گیری یون کلسیم و منیزیوم در آب و فاضلاب (دانلود استاندارد 2355)
 12. استاندارد 2356-روش آزمون سختی آب (دانلود استاندارد 2356)
 13. استاندارد 2441-آب معدنی طبیعی- ویژگی ها (دانلود استاندارد 2441)
 14. استاندارد 2748-ویژگی های آهک مورد استفاده در تصفیه آب آشامیدنی و صنایع غذایی (دانلود استاندارد 2748)
 15. استاندارد 3067- روش اندازه گیری یون آمونیوم (دانلود استاندارد 3067)
 16. استاندارد 3068- روش اندازه گیری بون آمونیوم به روش تیتراسیون و تقطیر (دانلود استاندارد 3068)
 17. استاندارد 3069- روش اندازه گیری مقدار کل سیانور آب   (دانلود استاندارد 3069)
 18. استاندارد 3619- جستجو و شناسایی استرپتوکوک های مدفوعی در آب به روش غنی سازی در محیط مایع (دانلود استاندارد 3619)
 19. استاندارد 3759- جستجو و شمارش کلی فرم ها در آب به روش چند لوله ای (دانلود استاندارد 3759)
 20. استاندراد 4207- کیفیت آب- شمارش میکروارگانیزم ها در آب با استفاده از روش کشت (دانلود استاندارد 4207)
 21. استاندارد 4208- کیفیت آب- نمونه برداری از آب برای آزمون های میکروبیولوژی ( دانلود استاندارد 4208 )
 22. استاندارد 4403-ویژگی باکتریایی آب های معدنی ( دانلود استاندارد 4403)
 23. استاندارد 4457- ویژگی ها و روش آزمون تانن مورد مصرف در صنایع آب ( دانلود استاندارد 4457)
 24. استاندراد 4575- آیین کار سیستم تاسیسات مکانیکی و گندزدایی آب استخر های شنا سرپوشیده ( دانلود استاندارد 4575)
 25. استاندارد 5015- آیین کار اصول طراحی ایمنی و بهداشت ساختمان واحد کلر زنی ( دانلود استاندارد 5015)
 26. استاندارد 5271- آب- شمارش میکروارگانیزم های قابل کشت ( دانلود استاندارد 5271)
 27. كيفيت آب 5801 ـ اندازه گيري نيتروژن ـ روش استفاده از هضماكسايشي توسط پراكسودي سولفات (دانلود استاندارد دانلود استاندارد 5801)
 28. 5859- آب- جستجو و شناسايي لژيونلا – روش آزمون ميكروبيولوژي (دانلود استاندارد 5859)
 29. 5861- آب- جستجو و شناسايي باكتريهاي آهن – روش آزمون ميكروبيولوژي (دانلود استاندارد 5861)
 30. 5866- آب- جستجو و شناسایی هایفومیست های آبی ( دانلود استاندارد 5866)
 31. 5869- آب معدنی طبیعی-روش های آزمون میکروبی ( دانلود استاندارد 5869)
 32. 5870-  آب ـ شناسايي و شمارش باكتريهاي احياء كنند ه سولفات به روش MPN ـ روش آزمون ميكروبيولوژي ( دانلود استاندارد 5870)
 33. 5904- کیفیت آب – تعیین میزان مواد معلق TSS ( دانلود استاندارد 5904)
 34.  6305 – آب آيين كار بهداشتي آب هاي آشاميدني بسته بندي شده (به غير از آب معدني)  ( دانلود استاندارد 6305 )
 35. 6378 – آب – شناسايي و جداسازي نماتودها در آب خام آشاميدني – روش آزمون ( دانلود استاندارد 6378)
 36.  6427 – كيفيت آب، آب تغذيه و آب ديگهاي بخار ( دانلود استاندارد 6427)
 37.  6684 – آب آشامیدنی بسته بندی شده- ویژگی ها      دانلود
 38.  6722- کیفیت آب- آزمون و اندازهگیري رنگ      دانلود
 39.  6822- آب ـ جداسازي آنتروويروسها ـ روش آزمون ميكروبيولوژي    دانلود
 40.  6858- آب ـ ارزيابي اثر مهار كنندگي تركيبات موجود در آب بر روي رشد ميكروارگانيزم هاي موجود در لجن فعال       دانلود
 41.  6987- آب – شناسايي و شمارش ژيارديا و كريپتوسپوريديوم به روش ايمونوفلورسانس- روش آزمون  ميكروبيولوژي      دانلود
 42.  7002-كيفيت آب نمونه برداري راهنماي نمونه برداري از آب آشاميدني در سيستم توزيع و تصفيه خانه       دانلود
 43.  7023- آب – جستجو و شمارش سیانو باکتر ها              دانلود
 44.  7024- آب – جستجو و شمارش باکتریوفاژها – کلی فاژ های سوماتیک – روش آزمون میکروبیولوژی      دنلود
 45.  7024-1 كيفيت آب – جستجو و شمارش باكتريو فاژ ها          دانلود
 46.  7024-3 كيفيت آب – جستجو و شمارش باكتريو فاژ ها          دانلود
 47.  7046  کيفيت آب – اندازه گيری کروم به روش های بيناب سنج جذب اتمی  دانلود
 48.  7067- آب ـ جستجو و شناسايي آنتاموباهيستوليتيكا         دانلود
 49.  7098-  هيپوكلريت كلسيم مورد مصرف در تصفيه آب براي مصارف انساني ـ ويژگيها و روشهاي آزمون         دانلود
 50.  7109-  کیفیت آب اندازه گیری هیدرازین      دانلود
 51.  7171-1  كيفيت آب ـ قابليت مصرف محصولات غير فلزي   در تماس با آب مصرفي انسان با توجه به تاثير آنها بر کیفیت آب        دانلود
 52.  7171-2    قابليت مصرف محصولات غير فلزي در تماس با آب مصرفي انسان با توجه به تاثير آنها بر كيفيت آب          دانلود
 53. 7171-2-2  قابليت مصرف محصولات غير فلزي در تماس با آب مصرفي انسان با توجه به تاثير              دانلود
 54. 7171-2-2-1 آب – قابليت مصرف محصولات غير فلزي در تماس با آب مصرفي انسان با توجه به تاثير آنها بر كيفيت آب             دانلود
 55. 7171-2-2-3   قابليت مصرف محصولات غير فلزي در تماس با آب مصرفي انسان با توجه به تاثير آنها بر كيفيت آب        دانلود
 56. 7223  جستجو و شناسايي ويبريوكلرا –  روش آزمون ميكروبيولوژي    دانلود
 57. 7224  کاربرد برم در گندزدایی استخر های شنا        دانلود
 58. 7225  آب –  جستجو و شناسايي كليفرم ها به روش وجود – عدم وجود – روش آزمون ميكروبيولوژي        دانلود
 59. 7372 –  كيفيت آب ـ نمونه برداري از رسوبات بستر محيطهاي آبي ـ آئين كار      دانلود
 60. 7379-  كيفيت آب ـ دستورالعمل اندازه گيري كربن آلي كل      دانلود
 61. 7381- اندازه گيري روغن و گريس و هيدروكربنهاي نفتي موجود در آب و فاضلاب به روش بيناب سنجي مادون قرمز     دانلود
 62. 7476- تعیین هدایت الکتریکی آب   دانلود
 63. 7609-  كيفيت آب (استاندارد آزمایش آب ) ـ اندازه گيري شش عامل کمپلکس کننده روش كروماتوگرافي گازي        دانلود
 64. 7615- آزمون سمیت برای ارزیابی ممانعت از نیترات سازی میکروارگانیسم های لجن فعال      دانلود
 65. 7617- كيفيت آب – آزمون مهار رشد جلبك آب شيرين به وسيله  جلبك هاي سبز تك سلولي     دانلود
 66. 7724- كيفيت آب- جستجو و شمارش انتروكوك هاي روده اي – قسمت دوم : روش صافي غشايي       دانلود
 67. 7725-  كيفيت آب- جستجو و شناسايي اشريشيا كلي و  كلي فرم ها قسمت اول : روش صافي غشايي         دانلود
 68. 7919- کيفيت آب – اندازه گيری ميزان سيليس – روش آزمون     دانلود
 69. 7920- كيفيت آب – نمونه‌‌بردار راهنماي نمونه‌برداري از آب و بخار درتاسيسات ديگ بخار        دانلود
 70. 7959- كيفيت آب – نمونه‌برداري – نمونه‌برداري از آب دريا آيين كار     دانلود
 71. 7960-  كيفيت آب – نمونه‌برداري – نمونه‌برداري از پسابها آيين كار     دانلود
 72. 7961-كيفيت آب – نمونه‌برداري – نمونه‌برداري از درياچه‌هاي طبيعي و مصنوعي – آيين كار      دانلود
 73. 7962- كيفيت آب – نمونه‌برداري – نمونه‌برداري از فروريزه‌هاي آبي  آيين كار           دانلود
 74. 7993- كيفيت آب – ارزيابي صافي هاي غشايي مورد استفاده براي آزمونهاي ميكروبيولوژي      دانلود
 75. 8097- آب – آب خالص مورد استفاده در آزمايشگاه هاي بيومديكال – ويژگي ها          دانلود
 76. 8396- اندازه گیری اکسیژن بیوشیمیایی مورد نیاز بعد از n روز           دانلود
 77. دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه های آب        دانلود
 78. راهنمای طبقه بندی کیفیت آب خام،پساب ها و آب های برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجی        دانلود
2.7/5 - (76 امتیاز)
whatsapp