تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

استاندارد آب آشامیدنی سالم

استاندارد آب آشامیدنی سالم  :

توسعه شهرنشيني در گرو تدوین استاندارد آب آشامیدنی سالم  است چراکه پيشرفت صنايع و كشاورزي به وجود استاندارد آب آشامیدنی سالم  و بهداشتي بستگي دارد. به دليل محدود بودن منابع و ذخاير آب در اغلب نقاط كشور و رشد سريع جمعيت از يك سو و گسترش صنايع و كشاورزي از سويي ديگر، توجه به تامين آب آشاميدني را بيش از پيش نمايان مي كند. تامين آب آشاميدني سالم به عنوان يكي از عوامل اصلي در حفظ سلامت و پيشرفت اقتصادي جوامع مختلف داراي اهميت زيادي است. واضح است كه سلامتي افراد در گرو تامين آب شرب مطلوب است به طوري كه بدون آن حتي تصور داشتن زندگي توام با سلامت غير ممكن است. كيفيت آب به دليل فعاليت هاي انسان و ورورد آلاينده هاي مختلف به آب تغيير مي كند كه نهايتا اين تغييرات بر سلامت انسان اثر نامطلوب خواهد گذاشت و كاربري آن را در بخش هاي گوناگون مانند كشاورزي و نيز صنعت محدود خواهد نمود. از اين رو تحقيق و مطالعه پيرامون كيفيت آب و ارائه راهكارهاي لازم در اين خصوص به منظور حفظ بهداشت عمومي از اهميت بالايي برخوردار است. آبي كه مي خواهيم به عنوان آب آشاميدني استفاده كنيم بايستي مطالبق با استاندارد آب آشامیدنی سالم  موجود باشد كه تحت نظارت سازمان هاي مرتبط تهيه شده است.

سازمان بهداشت جهاني اولين رهنمودهاي كيفيت آب آشاميدني را در سال هاي 1984و 1985منتشر كرد و پس از آن با چندين بار تجديد نظر اين شاخص ها را در سال 2003منتشر كرده است. در كشور ما استاندارد آب آشامیدنی سالم  مولفه هاي فيزيكي و شيمايي آب نخستين بار در سال 1345تهيه گرديد و پس از 4بار تجديد نظر در كميته هاي استاندارد به عنوان استاندارد رسمي منتشر شدآب زيرزميني عمدتا منبع تامين آب اجتماعات كوچك بوده و به صورت چاه، چشمه و قتات قابل استحصال مي باشند. وجود آلاينده ها در آب زيرزميني از طريق مداخله انساني حاصل مي گردد كه مي توانند براي انسان و محيط زيست بسيار خطرناك باشند. بنابراين پايش آب هاي زيرزميني و جلوگيري از آلودگي اين منابع ضروري به نظر مي رسد.

در كشور ما مسئله كمبود استاندارد آب آشامیدنی سالم  از گذشته وجود داشته و با توجه به احتياج روز افزون به آن حتي در برخي نقاط به صورت عاملي مانع رشد و پيشرفت كشاورزي، صنعتي و حتي اجتماعي شده است. لذا شناخت كيفيت آب از جنبه هاي مختلف به منظور حفظ بهداشت عمومي از اهميت ويژه اي برخوردار است. آب شرب منطقه دهقان ويلاي استان البرز عمدتا از منابع آب زيرزميني تامين مي گردد. ناخالصي هاي فيزيكي و شيميايي موجود در آب شرب در صورتي كه بيش از حداكثر مجاز توصيه شده در استانداردها باشد ممكن است در دراز مدت موجب بروز آسيب هاي غيرقابل جبراني براي انسان شود.

آلودگي عبارت است از هر گونه تغيير در ويژگي هاي اجزاء متشكل محيط به طوري كه استفاده پيشين از آنها نـاممكن گردد . و به طور مستقيم يا غير مستقيم منافع و حيات موجود زنده را به مخاطره اندازد. آلوده كننده ها آلاينده هـا معمولاً در اثر فعاليت هاي انسان پديد مي آيند و از همراهان دائمي جوامع پيشرفته بشري كه تكنولـوژي مـدرن را در خدمت دارند، مي باشند.
از طرف ديگر افزايش جمعيت ، درآمد سرانه، پيشرفت تكنولوژي و بالا بودن استاندارد زندگي از عوامـل مهـم فزاينـده آلاينده ها به حساب مي آيند. اين الاينده ها در ارتباط با مسائل زيست محيطي مشكلاتي را موجب مي گردند و شرايط محيط را براي زندگي انسان و موجودات زنده نامطلوب مي سازند.
معناي اصطلاح آلودگي هوا چيست؟ يك مقايسه كلي ما بين الودگي و عدم آلودگي هوا به اين سوال پاسخ خواهـد داد. اين نقطه شروعي منطقي براي مطالعه اي در مورد آلودگي هوا مي باشد.

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp