تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

استاندارد آب آشامیدنی

استاندارد آب آشامیدنی:

آب آشامیدنی:

آب آشامیدنی بر اساس استاندارد 1053 سازمان ملی استاندارد آبی است، که ویژگیهاي فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی و رادیواکتیو آن در حدي باشد که، مصرف آن جهت آشامیدن، عارضه سوئی در کوتاه مدت یا دراز مدت، براي سلامت انسان، ایجاد نکند.

مواد شیمیایی معدنی آب آشامیدنی:

ترکیباتی هستند که معمولاً عنصر کربن در ساختار آنها وجود ندارد. این ترکیبات معمولاً از طریق منابع طبیعی و یا از طریق فعالیتهاي انسانی در آب وارد میشوند و به دو دسته مواد شیمیا یی معدنی سمی و غیرسمی، تقسیم میشوند.

مواد شیمیایی معدنی سمی  :

آن دسته از مواد شیمیایی معدنی است، که پتانسیل سمی کردن آب و ایجاد عارضه سوء، در کوتاه مدت یا دراز مدت در سلامت انسان را دارند.

مواد شیمیایی معدنی غیرسمی:

مواد شیمیایی معدنی است، که معمولاً به صورت طبیعی یافت میشوند و وجود برخی از آنها در حد مطلوب براي بدن انسان ضروري است.

مواد شیمیایی آلی:

به مجموعه مواد غیرمعدنی اطلاق میشوند، که در ساختار مولکولی خود داراي عنصر کربن میباشند و شامل هیدروکربنهاي آلیفاتیک، هیدروکربنهاي آروماتیک و سایر مواد هستند.

گندزداها :

گندزداها عبارتند از، عوامل فیزیکی و مواد شیمیایی که براي تصفیه آب آشامیدنی و به منظور زدودن یا غیرفعال کردن تمامی عوامل میکروبی بیماريزا، بهکار میروند.

محصولات جانبی گندزدایی:

محصولات جانبی گندزدایی شامل موادي هستند که در نتیجه واکنش ماده گندزدا با پیش سازها 2 تولید میشوند.

مواد رادیواکتیو:

موادي است متشکل از هستهه اي ناپایدار، که به طور خود به خود دچار تغییراتی شده که نتیجه آن تشکیل ترکیبات هستهاي ناپایدارتر میباشد.

5/5 - (1 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp