تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آب استخرهای شنا

آب استخرهای شنا:

آب استخرهای شنا نه تنها دریافت کننده مواد دفعی بدن مانند ترشحات بینی، بزاق دهان، عرق ، مواد مدفوعی، ادرار و پوست مرده بدن می باشد، بلکه گرد و خاک موجود بر روی پوست و انواع لوسیون ها و کرم های مختلف بدن نیز ممکن است وارد آب شده و بهداشت شناگران را به مخاطره
اندازد. در استخرهای شنا علاوه بر احتمال به آب آلوده توسط شنا گران، چشم، گوش و مجار ی تنفسی نیز به طور مستقیم با آب در تماس هستند و در صورت کافی نبودن مراحل تصفیۀ آب استخر ، علاوه بر مسمومیت های گوارشی سبب بیماری های پوستی ، عفونت چشم ، گوش و دستگاه تنفس نیز م ی شود. بنابر این انجام آزمون های میکروبیولوژی آب استخر شنا بر ای تعیین کیفی ت بهداشتی آب ضروری است .

مراجع الزامی:

استاندارد ملی ایران 3759 : سال 1375 جستجو و شمارش کلیفرم ها در آب به روش چند لوله ای

استاندارد ملی ایران 3620 : سال 1374 جستجو و شمارش استرپتوکک های مدفوعی در آب به روش صافی غشایی

استاندارد ملی ایران 8869 : سال 1385 آب – روش شناسایی و شمارش سودوموناس آئروژینوزا

استاندارد ملی ایران 5271 : سال 1379 آب – شمارش میکروارگانیسم های قابل کشت

استاندارد ملی ایران 6987 : سال 1382 آب- شناسایی و شمارش ژیاردیا و کریپتوسپوریدیوم به روش ایمونوفلورسانس- روش آزمون میکروبیولوژی

تصفیۀ آب استخر های شنا، شامل گردش مداوم آب،صاف سازی،گندزدایی،افزودن آب تازه و تنظیم پی هاش است.

گندزدایی آب استخر:

کاربرد روش ها ی شیمیایی و فیزیکی مانند کلر زنی، برم زنی، ازن زنی و پرتو فرابنفشبرای از بین بردن یا غیر فعال کردن میکروارگانیسم های بیماری زا می باشد.

میزان کلر آزاد باقیمانده:

عبارت است از میزان کلر باقیمانده پس از زمان تماس مناسب بر ای از بین بردن میکروارگانیسم ها در آب که بر حسب میلی گرم در لیتر (p.p.m) گزارش می شود.

کلیفرم:

گروهی از باکتری های هوازی و بی هوازی اختیاری، گرم منفی، بدون اسپور (هاگ) و تخم یر کنندۀ لاکتوز هستند. این باکتری ها ساکن رودۀ بزرگ انسان و حیوانات می باشند.

کلیفرم های گرماپای:

منظور کل یفرم هایی است که قادر به تخمیر قند لاکتوز ، تو لید اسید وگاز در دمای 44 تا 45 درجۀ سلسیوس می باشند. کلیفرم های گرماپا ی شامل گونه ها ی اشریشیاکلی،کلبسیلا،آنتروباکتر، سیتروباکتر است .

اشریشیاکلی:

منظور کل یفرم های گرماپای است که در دما ی 44 تا 45 درجۀ سلسیوس از تریپتوفان تولید ایندول کرده و ترکیب  4- متیل امبلی فریل را هیدرولیز می کنند.

باکتری های هتروتروف:

با کتری هایی هستند که بر خلاف باکتری های اتوتروف، منبع انرژی آنها از مواد آلی است.

آنتروکوک های روده ای:

باکتری های ساکن رودۀ بزرگ انسان و سایر حیوانات خونگرم است که مقاومت زیادی در بر ابر شرایط نامناسب مح یط از خو د نشان م ی دهد و وجود آن ها در آب حتی در غیاب اشریشیاکلی نشانگر آلودگی مدفوعی است . این باکتر ی ها به ندرت در آب تکثیر می یابند و از اشریشیاکلی
پایدارتر هستند

سودوموناس آئروژینوزا

باکتری های گرم منفی، میله ای شکل، متحرک، کاتالاز مثبت و هوازی هستند که در دمای 37 درجۀ 5/8 تا 8 به خوبی رشد می کنند. این باکتری ها گستردگی زیادی در pH سلسیوس و محیط های طبیعی دارند و بیماریزای فرصت طلب هستند.

استافیلوکوکوس

جنسی از خانواد ۀ م یکروکوکاسه ٦،گرم مثبت ، غیرمتحرک ، کاتالاز منفی و هوازی تا بی هوازی pH اختیاری هستند که دما ی به ینه بر ای رشد آن ها 37 درج ۀ س لسیوس است . ای ن باکتر ی ها در 0 رشد کرده و روی محیط آگار خون دار همولیز تیپیک ایجاد / 4 و فعالیت آبی 86 / بیشتر از 5
می کنند.

آب استخر
آب استخر

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp