تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

کیفیت آب استخرهای شنا

کیفیت آب استخرهای شنا :

کیفیت آب استخرهای شنا شامل آزمایش های شیمی ، میکروبی آب می باشد. این آزمایش ها در شرکت آبرام انجام می گردد. کیفیت آب استخرهای شنا دارای اهمیت زیادی است. افزایش استفاده از استخرهای شنا و نگهداری و پایش نامناسب آنها می تواند مخاطرات زیادی را از نظر بهداشت عمومی ایجاد نماید.

کیفیت آب استخرهای شنا همواره بایستی به صورت ماهانه سنجیده شود.

امروزه شنا به عنوان یک فعالیت تفریحی و ورزشی مفید از نظر جسمی و روحی در نظر گرفته می شود و توجه به مسائل و جوانب بهداشتی استخرهای شنا برای تامین سلامت و رفاه افراد شناگر بسیار مهم است. از موارد بهداشتی مهم در این زمینه توجه به نتایج آنالیز های میکروبی، شیمیایی و فیزیکی آب  مصرفي در استخر ها می باشد. آزمایش شیمی آب استخر های شنا شامل پارامتر های پی اچ(PH) ، کل جامدات محلول(TDS) ، کل مواد معلق(TSS) ، کدورت ، سختی کل ، قلیائیت کل ، کلراید ، کلر آزاد باقی مانده و پارامتر های میکروبی آب شامل، توتال کلیفرم، کلیفرم مدفوعی ، باکتری های هتروتروف ،باکتری سودوموناس  می باشد.

رشد باکتری های هتروتروف در محیط های کشت HPC در آزمایشگاه میکروبی آب.

سیستم گندزدایی (کلرزنی ، نور UV  یا اوزن زنی) بایستی همواره و به صورت مرتب مورد آنالیز قرار گیرد. 

 

بهداشت آب استخر

موارد زیادی از انتقال عفونت از آب استخرهای شنا گزارش شده است. بیماری آب استخر عامل عفونی گونه ای از میكروارگانیسم های پاتوژن است. عوامل عفونی شامل باکتری ها، ویروس ها و انگلهای تک یاخته ای است. برای تثبیت کیفیت آب استخرهای شنا در استخرهای شنا به دلیل این که بدن انسان مستقیما با آب در تماس است. با غوطه ور شدن در آب، ممكن است آب وارد دهان، بینی، گوش و چشم گردد. در صورت آلودگي شیمیایي و میكروبي انتقال بیماری ها از جمله اگزما، عفونت های گوش و بیماریهای گوارشی را به همراه دارد.

آلودگی آب استخر

همچنین شناگرها از پوست، بزاق ، روده و اندام های تناسلی خود صدها میلیون میكروارگانیسم وارد آب می کنند. این بیماری های اغلب با عفونت های منتقله از طریق آب مرتبط می باشند. افراد آلوده می توانند به صورت مستقیم آب استخر، سطوح و تسهیلات استفاده شده در استخر را با پاتوژنها آلوده سازند. میزان این آلودگی بر اثر تداوم و استفاده افراد مختلف از استخر به طور مرتب رو به افزایش است. استخر ها محل بسیار مناسبی برای آلوده شدن عده زیادی از مردمی که از استخر استفاده میکنند، فراهم می نماید.

آنالیز دوره ای کیفیت آب استخرهای شنا

علاوه بر PHو کلر آزاد باقیمانده که به صورت روزانه (چند بار در روز)کنترل مـی شـوند لازم اسـت کیفیـت آب از نظر میکروبی به صورت ماهانه آنالیز شود. آب مصرفی در استخرها مانند آب آشامیدنی باید داراي ویژگي هاي شیمیایي و میكروبي مناسب باشد. حفظ کیفیت آب در حد مطلوب بسیار هزینه داشته و امری مستمر است.

استاندارد کیفیت آب استخرهای شنا

آلودگی هایی ممکن است از طریق مواد افزودنی به استخر های شنا وارد آب شود. این مواد افزودنی شامل کلر ، اوزن ، انواع اسید های برای کنترل اسیدیته آب باشد.  این مواد بایستی تحت شرایط خاص به آب اضافه شود.  استاندارد کیفیت آب استخر های شنا به همین منظور تعیین شده است.  سختی آب استخر های شنا بایستی حداکثر 300 میلیگرم بر لیتر باشد.  قلیائیت آب استخر های شنا بایستی حداکثر 120 میلیگرم بر لیتر باشد. سایر شاخص های استاندارد آب استخر در ادامه آمده است.

 


کیفیت آب استخرهای شنا از نظر میکروبی

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp