تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش تعیین قلیائیت آب

آزمایش تعیین قلیائیت آب :

آزمایش تعیین قلیائیت آب عبارت است از ظرفيت كمي آن براي خنثي سازي يك اسيد قوي تا يـك pHمعـين که برای تعيـين ميزان قليائيت از روش تیتراسیون استفاده می شود. آزمایش تعیین قلیائیت آب شاخص مهم در تعیین میزان خورندگی و رسوبگذاری آب موحود در سیستم های لوله کشی و پکیج ها و رادیاتور ها می باشد. همچنین در نقاط مختلف يك تصفيه خانه آب و فاضلاب به فهم و تفسير فرايند تصفيه و تصفيه لجـن و بهبـود لجن قبل از فيلتراسيون خلا كمك ميكند. برای آزمایش قلیائیت آب ، مواد مداخله كننده مهمي در فاضلاب خانگي وجود ندارد.

مراحل انجام آزمایش تعیین قلیائیت آب

وسايل مورد نياز آزمایش تعیین قلیائیت آب :

 • بورت 50ميليليتري
 • بشرها
 • مزورها
 • بالن ژوژه هاي حجمي
 • بطري هاي مناسب مورد نياز
 • متر و الكترودها

معرفهاي شيميايي مورد نياز آزمایش تعیین قلیائیت آب :

 1. اسيد سولفوريك 1نرمال : يك بالن حجمي 1ليتري را به ميزان تقريبي 500ميليليتـر از آب مقطـر پـر كنيـد و در حالي كه به هم ميزنيد با احتياط 28ميليليتر از اسيد سولفوريك غليظ را به آن بيافزاييد و سپس آن را سرد كنيد و تا حجم يك ليتر آن را رقيق سازيد.
 2. اسيد سولفوريك 0.1نرمال : 100ميليليتر از اسيد سولفوريك 1نرمال را در يك بالن ژوژه حجمي 1ليتري تا حجم 1ليتر رقيق سازيد.
 3. اسيد سولفوريك 0.02نرمال : 20ميليليتر از اسيد سولفوريك 1نرمال را در يك بالن ژوژه حجمي 1ليتري تا حجم 1ليتر رقيق سازيد.

انتخاب روش آزمایش تعیین قلیائیت آب :


براي آزمایش تعیین قلیائیت آب كه انتظار ميرود كمتر از 200ميليگرم در ليتر باشد از اسيد سولفوريك 0.02نرمال بـه عنـوان تيتر كننده استفاده كنيد. براي قليائيتهايي كه انتظار ميرود بيش از 200ميليگرم در ليتر باشد از اسـيد سـولفوريك 0.1نرمال به عنوان تيتر كننده استفاده نمائيد.

 

 • براي انتقال 50ميليليتر از نمونه به يك بشر 100ميليليتري از يك پي پت يا مزور استفاده كنيد.
 • بورت را با اسيد سولفوريك 0.1يا 0.02نرمال پر كنيد.
 • يك pHمتر تنظيم شده را انتخاب كنيد و با بهم زدن مداوم محتوي بشر، با اسيد سولفوريك موجود در بورت تا pH مساوي 4.5تيتر نمائيد.

محاسبات آزمایش قلیائیت آب :

که در اینجا ، میلی لیتر اسید سولفوریک برابر است با میلی لیتر ماده تیتر کننده لازم برای رسیدن به نقطه پایانی تیتراسیون. نرمالیته اسید سولفریک برابر است با نسبت اکی والان اسید سولفوریک به لیتر ماده تیتر کننده. وزن اکی والان کربنات کلسیم برابر است با ۵۰ و میلی لیتر نمونه برابر است با حجم نمونه منتقل شده به بشر

 

 

 

5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp