تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایشگاه بهداشت آب

آزمایشگاه بهداشت آب :

در آزمایشگاه بهداشت آب به منظور تعیین استانداردهاي آب آشامیدني ، مجموعه مقررات و قوانیني است که از طرف سازمانهاي دولتي مسئول براي حفظ بهداشت و سلامت مصرف کننده تدوين ميگردد.گرچه ممکن است در بعضي موارد نتوان براحتي به اين استانداردهاي کیفي دست يافت لیکن هدف سازمان تولید کننده آب آشامیدني از اين نظر بايد معلوم و روشن باشد. بطور  متداول در آزمایشگاه بهداشت آب ، منابع آب آشامیدني در سه دسته تقسیم ميشوند:

  • آبهاي سطحي
  • آبهاي زيرزمیني
  • آب دريا

در انتخاب منبع تامین آب آشامیدني اولويت در آن است که هزينه هاي تهیه، انتقال و تصفیه حداقل ممکن بوده و از نظر اجرايي توان و
امکانات در منطقه موجود باشد. در اين رابطه تغییرات کمي و کیفي منبع در درازمدت يعني در طول عمر مفید طرح بايد مورد توجه قرار گیرد.

بديهي است آب در مصارف مختلف بايد از خصوصیات خاصي برخوردار باشد، آب آشامیدني، آبي است که عوامل فیزيکي، شیمیايي، بیولوژيکي و راديو نوکلئوتیدي آن در حدي باشد که مصرف آن جهت آشامیدن عارضه سوئي، در کوتاه مدت يا درازمدت در انسان ايجاد نکند.

راي تصفیه آب دريا و تبديل آب شور به آب قابل شرب با توجه به جداسازي نمکها و عناصر موجود در آن بايستي آب خروجي بعد از انجام فرايند تصفیه بر روي آن از نظر خصوصیات فیزيکي، شیمیايي و میکروبي منطبق بر استانداردهاي موجود در اين زمینه باشد.

روش شناسي آزمایشگاه بهداشت آب :

عواملي از آبهاي آشامیدني که ميتواند مورد قضاوت از نظر قابلیت شرب قرار گیردعبارتند از:

ويژگیهاي فیزيکي، شیمیايي و باکتريولوژيک آب آشامیدني پیشرفت روشهاي شناسايي، اندازه گیري و حذف آلاينده ها از يک طرف و شناسايي اثرهاي جامع تر آنها بر سلامت انسان و به کار گیري روش مديريت و ارزيابي ريسک در تدوين استانداردها، سبب شده است که استانداردهاي آب آشامیدني در دنیا بطور مداوم بازنگري گردد. مقادير جديدي براي مواد معدني، آلي و غیره تعريف و يا پارامترهاي جديدي
معرفي شوند.

استاندارد(1053آب آشامیدنيويژگيهاي فیزيکي و شیمیايي) در اين خصوص تدوين گرديده است.

استاندارد (آب آشامیدني- ويژگیهاي میکروبیولوژي) به شماره 1011هدف از اين استاندارد تعیین ويژگيهاي میکروبیولوژي آب آشامیدني
ميباشد و دامنه کاربرد آن درباره آب آشامیدني (به استثناي آب آشامیدني بسته بندي شده و آب معدني طبیعي) ميباشد.

بر اساس اين استاندارد اشرشیاکلي به عنوان میکروارگانیسم نشانگر براي آلودگي مدفوعي انتخاب شده است در آبهاي مصرفياجتماعات کوچک مثل شناورهاي سطحي و زير سطحي در صورت استفاده از فرايندهاي تصفیه و تبديل آب شور به شیرين بايستي آب آشامیدني در اين واحدها از نظر میکروبي فاقد کلیفرمهاي گرماپاي و از نظر شیمیايي املاح آب در حد مواد کاني موجود در آب آشامیدني متنا سب با استانداردهاي فوق الذکر باشد. و در صورت استفاده از هرگونه منبع ديگر همچون آب بسته بندي يا آبهاي بطري شده، ارزيابي آن براساس استانداردهاي آب معدني و آب بطري شده بوده و در هر صورت بايستي از تعريف آب آشامیدني سالم تبعیت نمايد.

نظارت بر کیفیت آب آشامیدني مبتني بر استانداردهاي فیزيکوشیمیايي و باکتريولوژيک ميتواند به عنوان ارزيابي آزمایشگاه بهداشت آبعمومي هوشیارانه و مداوم و بررسي ايمني و مقبولیت آب آشامیدني تعريف گردد. مديريت منبع آب يک جنبه تکمیلي از مديريت
پیشگیرانه کیفیت آب آشامیدني ميباشد.

آزمایشگاه بهداشت آب

 

 

 

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp