تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایشگاه معتمد محیط زیست

آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست

آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست به شرکت های خصوصی یا سازمان های دولتی گفته می شود که گواهینامه آزمایشگاه معتمد محیط زیست را دریافت می کنند. شرکت آب راهبر محاسب ، آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست کشور می باشد. این شرکت مجهز به آزمایشگاه میکروبی و آزمایشگاه شیمی می باشد. در این آزمایشگاه آنالیز های کیفیت آب و پساب بر اساس استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست انجام می گیرد.

جهت تماس با آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست شرکت آب راهبر محاسب با شماره 73932111 یا 09390391606 تماس بگیرید.

با توجه به گستردگی مطالب مربوط به طرح های پایش زیست محیطی ، بخش های مختلف در لینک های زیر توضیح داده شده است. جهت اطلاع بخش مربوطه آن را مطالعه بفرمایید.

بخش میکروبی آزمایشگاه

شرکت آب راهبر محاسب در بخش میکروبی ، با استفاده از روش های استاندارد ، آنالیز های مربوطه جهت طرح خود اظهاری را مورد اجرا قرار می دهد. این آنالیز ها شامل کلی فرم های گوارشی ، کل کلیفرم ، جستجو و شمارش باکتری های سودوموناس ، باکتری اشرشیا کلی ، باکتری استافیلوکوکوس و  باکتری های هتروتروف می باشد. در این بخش های کارشناس های با تجربه با تجهیزات به روز دنیا فرآیند انجام آزمون ها را اجرا می سازند. جهت انجام طرح خود اظهاری محیط زیست بایستی این پارامتر ها انجام گردد.

کلیفرم ها ، گروهی از باکتری های هوازی و بی هوازی اختیاری ، گرم منفی ، بدون اسپور (هاگ)  و تخمیر کننده لاکتوز هستند. این باکتری های اغلب ساکن روده بزرگ انسان می باشند. این باکتری ها قادر هستند که در دمای 44-45 درجه سانتی گراد ، قند لاکتوز را تخمیر کرده و تولید اسید و گاز نمایند. این اسید و گاز به شکل کدورت و حباب در لوله های درهام موجود در لوله های میکروبی خود را نشان می دهد.

رشد کلیفرم ها در لوله های آزمایش ، که با کدورت و تشکیل حباب مشخص می گردد.

بخش شیمی آزمایشگاه

در بخش شیمی آزمایشگاه معتمد سازمان محیط زیست شرکت آب راهبر محاسب ، تجهیزات و متد های استاندارد جهت آنالیز پارامتر های شیمی آب و پساب وجود دارد. برخی از این تجهیزات شامل اسپکتروفتومتر ، بن ماری ، آون ، ترازو ، ph متر ، bod متر و … سایر دستگاه ها می باشد. بخش اعظم کار این بخش قطعا وابسته به شیشه آلات دقیق و کالیبره شده می باشد. تمامی تجهیزات بایستی توسط شرکت های همکار سازمان ملی استاندارد کالیبره شوند و از صحت کارکرد آنها اطمینان حاصل آید. در ادامه برخی از آنالیز هایی که در این بخش قابل انجام است آمده است.جهت انجام طرح خود اظهاری محیط زیست بایستی برخی از این پارامتر ها انجام گردد.

پارامتر ها شامل PH -TSS-TDS-COD-BOD5- کلسیم- منیزیم- کلراید- سولفات- نیترات- نیتریت- آمونیاک- فلوراید- چربی و روغن-دترجنت- سیانید- نیتروژن کل-قلیائیت کل- کربنات- بی کربنات- سختی کل-بروماید-یدآید- کلر آزاد باقی مانده – اکسیژن محلول – -سدیم – پتاسیم- سولفیت- سولفید-فسفات-سیلیس-کل کربن آلی  و 28 فلز سنگین می باشد.

 

جهت انجام طرح خود اظهاری محیط زیست بایستی با  شماره 73932113 یا 09127628430 تماس بگیرید.

 

5/5 - (3 امتیاز)
whatsapp