تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش تعیین غلظت مواد جامد معلق

آزمایش تعیین غلظت مواد جامد معلق:

مقایسه غلظت مواد جامد معلق در فاضلاب ورودی و خروجی از واحدهای ته نشینی ، فاضلاب ورودی به تصفیه خانه و فاضلاب تصفیه شده ، به ترتیب نمایانگر بازد هی حوض های ته نشینی و بازدهی تصفیه خانه از نظر کاهش مواد جامد معلق می باشد . همچنین مقایسه مواد جامد آلی در لجن ورودی به هاضم و لجن هضم شده ، نشان دهنده میزان بازدهی حوض های هاضم است.

آزمایش تعیین غلظت مواد جامد معلق
آزمایش تعیین غلظت مواد جامد معلق

آزمایش تعیین غلظت مواد جامد معلق در حو ض هوادهی:

برای راهبری دقیق تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال ، باید از غلظت موادجامد معلق در مایع مخلوط MLSS حوض هوادهی اطلاعات درستی داشت تا اگر این غلظت ، از حد مطلوب کمتر باشد، متصدیان تصفیه خانه با اطلاع از آن بتوانند به افزایش مقدار لجن برگشتی اقدام کرده و برعکس، اگر غلظت از حد مطلوب بیشتر باشد ، مقدار لجن برگشتی را کاهش دهند.

همزمان با تعیین غلظت مواد جامد معلق در مایع مخلوط MLSS باید غلظت مواد جامد فرار MLVSS  نیز تعیین شود تا با استفاده از آن ، و اعداد به دست آمده از آزمایش ها ی تعیین اکسیژن خواهی بیوشیمیای ی 5 روز ه در هر حوض (F/M) و همچنین مقدار حجمی فاضلاب ، نسبت وزنی مواد غذایی به میکروارگانیسمها (BOD5) هوادهی تعیین شود . اگر این نسبت ، کمتر یا بیشتر از حد مطلوب باشد، باید به ترتیب ، با کاهش یا افزایش مقدار لجن برگشتی ، نسبت F/M را در حد مطلوب نگه داشت.

آزمایش تعیین غلظت مواد جامد معلق
آزمایش تعیین غلظت مواد جامد معلق

عداد و نوع آزمایش های موردنیاز در یک تصفیه خانه فاضلاب ، به فرآیند تصفیه و نوع و تعداد واحدهای تصفیه بستگی دارد. اگر تصفیه خانه فرض شده در بخش مقدمه ، دارا ی یک واحد آشغالگیر ، یک واحد دانه گیر ، دو حوض ته نشینی مقدماتی ، چهار حوض هوادهی ، چهار حوض ته نشینی ثانویه ، دو حوض تماس کلر ، دو حوض هوازی هاضم لجن ، دو حوض تغلیظ لجن و چهار بستر لجن خشک کن بوده و این واحدها ، طبق شکل بالا در مدار تصفیه قرارگرفته باشد، برای راهبری تصفیه خانه و نیز کنترل غلظت آلودگی ها در فاضلاب تصفیه شده ، آزمایش هایی موردنیاز متفاوت خواهد بود که تعداد و نوع آن ، با دلایل انجام آزمایش باید منطبق باشد.

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp