تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش ها ی موردنیاز تصفیه خانه فاضلاب

آزمایش ها ی موردنیاز تصفیه خانه فاضلاب:

تعداد و نوع آزمایش های موردنیاز در یک تصفیه خانه فاضلاب ، به فرآیند تصفیه و نوع و تعداد واحدهای تصفیه بستگی دارد. اگر تصفیه خانه فرض شده در بخش مقدمه ، دارا ی یک واحد آشغالگیر ، یک واحد دانه گی ر ، دو حوض ته نشینی مقدماتی ، چهار حوض هوادهی ، چهار حوض ته نشینی ثانویه ، دو حوض تماس کلر ، دو حوض هوازی هاضم لجن ، دو حوض تغلیظ لجن و چهار بستر لجن خشک کن بوده و این واحدها ، طبق شکل ( 1) در مدار تصفیه قرارگرفته باشد، برای راهبری تصفیه خانه و نیز کنترل غلظت آلودگی ها در فاضلاب تصفیه شد ه ، 13 ) شرح – 1) تا ( 2 – آزمایش هایی موردنیاز خواهد بود که تعداد و نوع آن ، با دلایل انجام آزمایش در بندهای ( 2 داده شده است.

آزمایش ها ی موردنیاز تصفیه خانه فاضلاب
آزمایش ها ی موردنیاز تصفیه خانه فاضلاب

1 آزمایش PH , محل اندازه گیری
2 آزمایش دمای فاضلاب و محل اندازه گیری                                                                                                                             3 آزمایش تعیین غلظت BOD5 و COD در فاضلاب و محل نمونه برداری                                                                                         4 آزمایش تعیین غلظت مواد جامد معلق و محل نمونه برداری                                                                                                   5 آزمایش تعیین غلظت مواد جامد معلق در حوض هوادهی                                                                                                 6آزمایش تعیین غلظت اکسیژن محلول DO و محل نمونه برداری
7 آزمایش تعیین مقدار درصد حجمی لجن ته نشین شده در 30 دقیقه، و محل نمونه برداری
8 آزمایش تعیین غلظت چربی و روغن، و محل نمونه برداری
9 آزمایش مواد مغذی
10 آزمایش آمونیاک و محل نمونه برداری
11 آزمایش درصد مواد خشک لجن
12 آزمایش کلر و محل نمونه برداری
13 آزمایش شمارش کلیفرم و محل نمونه برداری

1.5/5 - (2 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp