تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آزمایش EC آب در سیستم RO

آزمایش EC آب در سیستم RO :

آزمایش EC آب در سیستم RO نشان می دهد که سيستم اسمز معكوس RO به منظور جداسازي يون هاي حل شده و مولكول هاي كوچك آلوده كننده ي آب به وسيله ي غشاها مي باشد. پيش تصفيه ي آب نيز براي تغذيه ي ممبران ها و حـذف جامـدات معلـق در آب بـوده كه باعـث كاهش شاخص گرفتگي SDIو افزايش راندمان اين واحدها مـي گردد. سيسـتم پـيش تصفيه تكميلي، شامل فيلترهاي كربن فعال و افزودن ماده گندزداي سديم متابي سولفيت مي باشد. با استفاده از نتايچ حاصل از آناليز كمي و كيفي نمونه آب استحصالي از آبگير ، ورودي به غشاء ROو خروجي از آن ، كارايي سيستمهاي پيشتصفيه ، ميزان SDIو همچنين عملكرد غشاها يپلي آميدي ROدر جهت كـاهش ECو برخـي پارامترهاي كيفي مهم در اين تأسيسات بررسي می گردد.

تحقق کیفیت آب از جمله آزمایش EC آب در سیستم RO براي مصارف انساني از جمله رسالتهاي اوليه و اساسي دولتها است. مصـارف انسـاني آب
شهرها و روستاها در بخشهاي مختلف شرب، آشپزي، بهداشتي، عمومي، صنعت و فضاي سبز ميباشد. با عنايـت به اينكه در طرح هاي تامين آب در كشور سياست كلان حتي الامكان تامين و توزيع آب اغلب مصارف يـاد شـده توسط يك مجموعه تاسيسات برداشت، تصفيه، انتقال و توزيع ميباشد و حساسترين بخش مصـرف آب انسـاني به لحاظ كيفيت، بخش مصرف آب شرب ميباشد، عموماً در طرح هاي تامين آب كيفيت مورد نياز اين بخـش از
مصارف تعيين كننده كيفيت مطلوب و مجاز آب كل طرح ميباشد. در برخي مناطق كشور با افـزايش روز افـزون مصارف آب و كاهش حجم ذخاير و منابع آب متعارف در اين مناطق حجم و يا كيفيـت آب قابـل استحصـال بـه روشهاي متعارف پاسخگوي كميت و يا كيفيت آب مورد نياز منطقه نمي باشـد بگونـه اي كـه در برخـي منـاطق ميزان املاح محلول در آب برداشت شده از منابع آب اين مناطق فراتر از مقادير مجاز اين املاح در استانداردهاي
آب آشاميدني ميباشد.

 

آزمایش EC آب در سیستم RO
آزمایش EC آب در سیستم RO

.
آبهاي سطحي و رودخانه ها از اصلي ترين منابع تأمين آب شرب شهرها و روستاها محسـوب مـي شـوند. اين مهم بويژه در استان خوزستان كه بخش عظيمي از رودخانه هـاي نيمـه غربـي كشـور در آن جـاري هسـتند نعمت حياتي مهمي محسوب مي گردد. متأسفانه در سالهاي اخير برداشت بي رويه از منابع آب، احداث سـدهاي متعدد در بالادست، توسعه كشت و صنعت ها، رشد آلاينده ها و از همه مهمتر خشكسالي هاي شـديد و متـوالي،
كيفيت آب رودخانه هاي استان را شديداً دستخوش تغيير نموده تا جايي كه رودخانه هاي بزرگي همچون كارون و كرخه در برخي بازه ها به آب هاي لب شور تبديل شده اند. اين مهـم موجبـات نارضـايتي وسـيعي در مصـرف كنندگان بوجود آورده است. بديهي است كه توسعه و بهره برداري ازتصفيه خانه هاي متعارف آب عليرغم هزينـه
هاي هنگفت اجرا و نگهداري، در خصوص آب هاي شور (در مطالعات حاضـر گاهـاً بـا EC بـالاتر ازµmhos/cm
3000 ) در تأمين رضايت مصرف كنندگان و ارائه آب آشاميدني با كيفيت مطـابق بـا اسـتاندرادهاي ملـي و بـين المللي، ناتوان هستند. در اين شرايط توسعه روشهاي پيشرفته تر تصفيه آب خام مد نظر قرار خواهـد گرفـت تـا دست كم در قالب طرح هاي آب پخش و تركيبي، با ظرفيت محدود بتوان از بار مشكلات فـوق الـذكر تـا حـدي كاست.

يكي ازمهمترين استانداردهاي ملي در اين زمينه ، نشريه 1053 است . بـا توجـه بـه تعيـين ميزان حداكثر مجازومطلوب املاح محلول در آب و با توجه به رابطه مستقيم آن با ميزان شوري آب ( آزمایش EC آب در سیستم RO ) در استاندارد ياد شده ، ضروريست ضمن بررسي همه جانبه روشهاي مختلف كاهش شوري آب ، بهترين گزينـه در اين خصوص انتخاب گردد . روشهاي مختلف نمكزدايي شامل روش الكتـرو ديـاليز ، فرآينـد هـاي نمكزدائـي تقطيري و فرآيند هاي نمكزدائي غشائي ميباشد كه با توجه به رايج تر بودن روش اسمز معكـوس در سراسر دنيا (بر اساس نمودارها و آمار موجود) در اين تحقيق نيز سيستم مـورد اشـاره بعنـوان سيسـتم برتـر نمكزدائي در تأسيسات آب شهر هنديجان برگزيده شده است . شايان ذكر است روش ROپيش از اين در نقـاط مختلف كشور اجرا شده و مورد بهره برداري قرار گرفته است. در واقع اگرچه بخش اعظمي از تكنولوژي ساخت و راهبري تصفيه خانه هاي ROوابسته به خارج است اما جامعه مهندسي كشـور بـا مكـانيزم عملكـرد ايـن روش بسيار آشناست و اين مهم بخصوص در سالهاي اخير رشد چشم گيري داشته است.

آزمایش EC آب در سیستم RO ، هدايت الكتريكي آب نشان دهنده ميزان املاح هادي (يون هاي موجود) در آب مي باشـد زيـرا يـون هـا جريان الكتريسته را هدايت مي كنند. يون هاي منفي به طرف قطب مثبت ويون هاي مثبت به طرف قطب منفي حركت مي كنند. هدايت الكتريكي آب خالص بسيار كم مـي باشـد و بـا افـزايش غلظـت يـون هـا افـزايش مـي يابد.هدايت يك محلول را به صورت عكس مقاومت تعريف مي كنند.

هدايت ويژه kعبارت است از هدايت الكتريكي EC اندازه گيري شده در يك سانتيمترمكعب از محلـولي كـه بـين دو الكتـرود بـا سـطح يـك سـانتيمترمربع و فاصـله يـك سـانتيمتر از يكـديگر قـرار دارد و در دمـاي ثابت 25درجه سانتي گراداست.مقاومت الكتريكي يك محلول يكنواخت به صورت فرمول زير بيان مي شود :

كه در آن Lفاصله دو الكترود برحسب سانتيمتر و sسطح الكترود برحسـب سـانتيمترمربع و ρمقاومـت مخصوص محلول برحسب اهم سانتي متراست. براساس رابطه بالا و تعريف هدايت ويژه مي توان نوشت :

آزمایش EC آب در سیستم RO
آزمایش EC آب در سیستم RO

 

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp