تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

آنالیز آب سد

آنالیز آب سد

مهمترين مشخصه آب در آنالیز آب سد در مخازن پديده لايه بندي عمودي آب مي باشد كه باعث ايجاد كيفيت متفاوت آب در عمق هاي مختلف مي گردد. اين پديده در هر ايستگاه پايش در هر مرحله از نمونه برداري و اندازه گيري بايد به وسيله اندازه گيري نيمرخ عمودي دما از يك متر زير سطح آب تا يك متر بالاتر از بستر مخزن (حداقل در فواصل يك متري) در ايستگاه بررسي گردد.

آنالیز-آب-سد

اگر تفاوت قابل توجهي (بيش از سه درجه سانتيگراد) ميان دماي سطح و عمق وجود داشته باشد، به احتمال زياد در آن ايستگاه عمقي از آب وجود دارد كه درجه حرارت در ارتفاع كوچكي به مقدار قابل توجهي تغيير مي كند. در اين حالت مخزن لايه بندي شده  تلقي گرديده و كيفيت آب در لايه ها متفاوت خواهد بود. در اين حالت در هر ايستگاه سطحي، بيش از يك نقطه پايش در عمق ضروري مي باشد.

فیلم آموزشی روش نمونه برداری آب از اعماق آب دریاچه سد


براي مخازن با عمق 10متر يا بيشتر، در مرحله نخست بايد عمق ترموكلاين به وسيله اندازه گيري هاي دما در اعماق مختلف
(با فواصل يك متر) مشخص گردد سپس نمونه هاي كيفي آب با توجه به عمق و شدت ترموكلاين برداشت شود. به عنوان راهنماي كلي، حداقل نقاط پايش در عمق مخزن در هر ايستگاه سطحي كه در آن لايه بندي وجود دارد بايد به ترتيب زير باشد.

  • يك متر زير سطح آب
  • درست بالاتر ازحد بالايي لايه ترموكلاين
  • درست پائينتر از حد پاييني لايه ترموكلاين
  • در عمق ميانگين حد بالايي و پاييني لايه ترموكلاين
  • يك متر بالاتر از رسوبات بستر (يا نزديكتر به بستر درصورتيكه بتوان بدون برهم زدن رسوبات كف نمونه را برداشت يا
    اندازه گيري را انجام داد)

از آنجاييكه در آنالیز آب سد عمق لايه ترموكلاين در بسياري موارد ظرف مدت چند ساعت يا چند روز ممكن است تغيير كند، بنابراين ثابت در نظر گرفتن اين عمق و تعيين اعماق پايش براساس لايهبندي اندازهگيري شده در مراحل قبلي پايش غير اصولي است و تعيين نيمرخ دما و سپس براساس آن انتخاب نقاط عمقي نمونهبرداري و پايش كيفي در هر سري عمليات پايش در هر يك از ايستگاه هاي سطحي بايد انجام گيرد.
در مخازن با اعماق كمتر از 10متر(از آنجاييكه كمتر احتمال لايه بندي وجود دارد)بايد در مرحله بررسي مقدماتي،لايه بنديحرارتي مخزن بررسي گردد و در صورت تشخيص عدم وجود لايه بندي، نقاط پايش در عمق مخزن در هر ايستگاه سطحي عبارت خواهند بود از:

يك نقطه در عمق يك متر زير سطح آب و يك نقطه در يك متر بالاتر از رسوبات بستر. در صورت وجود لايه بندي، مطابق مخازن عميق تر از 10متر عمل مي شود.

4/5 - (20 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp