تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

استانداردهای بهداشت آب

استانداردهای بهداشت آب :

 

با توجه به استانداردهای بهداشت آب   و بر اساس استاندارد هاي ملي به شماره 4208نمونه برداري از آب آشاميدني جهت انجام آزمايشات باكتريولوژي آب انجام و نتايج آزمايش در پرونده آب شهر نگهداري گردد. در صورت مشاهده موارد آلوده ضمن بررسي علت آلودگي نتايج آزمايشها بر اساس محل نمونه برداري به شركت آب و فاضلاب منعكس وضمن انجام نمونه برداري مجدد ، پيگيري در جهت رفع آلودگي بعمل مي آيد.

  • در حاشيه شهرهائي كه دسترسي به آب لوله كشي سالم ندارند ، علاوه بر نظارت مستمر بر كيفيت ميكروبي آب آشاميدني مصرفي و پيگيري رفع مشكلات موجود ، آموزشهاي لازم در خصوص نحوه سالمسازي آب (جوشاندن و استفاده از كلر مادر)به افراد ارائه گردد. ضمن اينكه بايد از طريق مراجع ذي صلاح با توزيع كنندگان غير مجاز آب آشاميدني برخورد قانوني صورت پذيرد.
  • شبكه هاي خصوصي همانند شبكه هاي لوله كشي شهري از نظر ميزان كلر آزاد باقيمانده و كيفيت ميكروبي آب مورد پايش قرار گيرند ، در صورت وجود نواقص ، پيگيري در جهت رفع آن بعمل آورند و در موارد لازم از طريق مراجع قضائي اقدام نمايند.

بر اساس آخرين رهنمود سازمان جهاني بهداشت ، استانداردهای بهداشت آب با توجه به نتايج ميكروبي آب آشاميدني سيستم
تامين آب در دوره هاي زماني مشخص(سه ماهه ، شش ماهه ، يك ساله و…. )مي توان در خصوص وضعيت آن اظهار نظر نمود. جدول زير نمايانگر وضعيت سيستم تامين آب بر اساس درصد مطلوبيت كلي فرم گرماپاي يا اشرشياكلي و جمعيت تحت پوشش مي باشد.

 

جهت كنترل استانداردهای بهداشت آب در مناطق روستايي ضمن انجام نمونه برداري مطابق با استاندارد ملي ، 4208آب آشاميدني از نظر باكتريولوژيكي مورد آزمايش قرار گرفته ، نتايج مربوطه در پرونده آب روستا و مركز بهداشت شهرستان نگهداري و در صورت مثبت بودن نتايج از نظر وجود كلي فرمهاي گرماپاي يا اشرشياكلي در يك منطقه از شبكه لوله كشي ضمن انعكاس سريع نتايج به سازمان هاي مسئول تأمين كننده آب آشاميدني و سطوح بالاتر ، پيگيري مستمر تا رفع كامل مشكل آلودگي بعمل آيد. ضمناً لازم است نمونه برداري مجدد نيز انجام شود .
در روستاهاي فاقد لوله كشي در صورت مشاهده آلودگي ، ضمن كنترل شاخص هاي باكتريولوژيكي در منابع آب ، نحوه سالمسازي آب آشاميدني به خانوارها آموزش داده مي شود ، در صورتيكه آلودگي منابع بيش از حد توصيه شده تشخيص داده شود با هماهنگي شركت آب و فاضلاب نسبت به حذف آن منبع و جايگزيني ساير منابع مطمئن اقدام شود.

 

استانداردهای بهداشت آب
استانداردهای بهداشت آب

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp