تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

استاندارد آب آتش نشانی

استاندارد آب آتش نشانی

ضمن عرض تسلیت به خانواده های شهید آتش نشان ساختمان پلاسکو، میزان استاندارد آب آتش نشانی به منظور گسترش آگاهی عمومی و بهینه سازی سیستم اطفا حریق کشور برگفته از مطالعاتی سازمان آتش نشانی ایلینویز بیان میگردد.

استاندارد آب آتش نشانی چگونه باید باشد تا با آب بیشترین مقدار آتش را بتوان خاموش کرد؟ وقتی یک آتش نشان در حال خاموش کردن آتش بوسیله آب می باشد، پارامتر های متفاوتی می تواند روی عملکرد وی تاثیر داشته باشد. کاتیون ها و آنیون ها ،نمک و مواد معدنی موجود در آب میزان هدایت الکتریکی آب را بالا می برد. به همین دلیل کیفیت شیمیایی آب موجود در مخازن آتش نشانی که برای اطفا حریق استفاده می شود دارای اهمیت فراوانی است.

بنابراین تعیین استاندارد آب آتش نشانی ، تاثیر زیادی بر روی میزان فاصله ای که در حین عملیات، آتش نشان از آتش می تواند بگیرد ،دارد. طبق استاندارد سازمان آتش نشانی ایلینویز از دیگر پارامتر مهمی که تاثیر مهمی در اتفا حریق دارد مقاومت آب می باشد. برای تعیین حدود میزان هدایت الکتریکی ویژه آب در آتش نشانی باید از رابطه زیر بهره بیگیریم:

که k هدایت الکتریکی ویژه  بر حسب اهم بر سانتی متر مکعب ، c غلظت نمک های آب بر حسب اکی والان بر سانتی متر مکعب ،  mc و ma
میزان کاتیون ها و آنیون های مرتبط در آب می باشند. و چون هدایت و مقاومت رابطه عکس دارند از رابطه فوق می توان رابطه زیر را نتیجه گرفت:

استاندارد آب آتش نشانی

میزان یون های عمومی موجود در آب استاندارد آتش نشانی شامل سدیم، پتاسیم، کلسیم ، منیزیوم، آمونیوم ، نیترات، سولفات، کربناتو بی کربنات می باشد،که به شرح زیر است:

استاندارد آب آتش نشانی

به منظور سهولت اندازه گیری ومحاسبه، از میزان کاتیون و آنیون موجود در آب برای قرار دادن در فرمول از میانیگین استفاده میکنیم. برای نمونه همین محاسبات برای تعیین کیفیت آب سیستم آتش نشانی به عمل آمده و عدد خروجی در این محاسبات به شرح زیر گزارش گردیده بود:

استاندارد آب آتش نشانی

سیستم هاي آب شهري میتوانند آب را ازدریاچـه هـا، رودخانـه هـا، چـاه هـا (عمیـق و نیمـه عمیق)، نهرها، قنوات، چشمه ها و یـا ذخـایر آب اسـتراتژیک تـأمین کننـد. منـابع آبـی بـه ویژگیهاي جغرافیایی و آب شناسی منطقه متکی است. بسیاري از سیستمهاي آبی شـهري از چندین منبع آب تشکیل میشوند تا ذخیره کافی داشته باشند. برخی از شهرها آب شرب خود را از منابعی تأمین میکنند که کیلومترها با آن فاصله دارند و به وسیله لولـه هـاي زیـر زمینی یا کانالهاي باز آب را به تصفیه خانه و مقصد هدایت میکنند. لذا باید آب مورد استفاده در آتش نشانی حداقل استاندارد های لازم در زمینه آب برای خاموش کردن آتش را داشته باشد تا آتش نشان با کمترین میزان صرف انرژی بیشترین سهم را در خاموش کردن آتش داشته باشد.

منابع آب سیستم شهري باید آنقدر بزرگ باشند که کل منطقـه تحـت پوشـش خـود را تأمین کنند. بیشتر سیستمهاي آبی شهري از ذخایر وسـیعی بهـره مـیبرنـد. بنـابراین آنهـا میتوانند نیاز خدمات آبرسانی عمومی را در صورت قطـع منبـع اصـلی آب تـأمین کننـد.
 امید است با تدوین و بهینه سازی استاندارد های آب آتش نشانی ، به عملکرد مطلوب این سیستم بیشتر از گذشته کمک شود.

3.7/5 - (15 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp