تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

استاندارد آب صنعتی

استاندارد آب صنعتی

با توجه به مطالعات انجام شده، شاخص هاي در نظر گرفته شده براي استاندارد آب صنعتی شامل: شاخصهاي ميكروبي، جلبـك، ،pH ، اكسيژن محلول و آهن، منگنز، COD، سختی کل، قلیائیت کل، سیسلس و شاخصهاي توصيفي مثل بو، مزه، جامدات و مواد شناور، روغن و گياهان مزاحم ميباشند. در مورد وضعيت جلبكها در آبهاي كشور آماري در دست نيست، بررسي ميزان pHو اكسيژن محلول نيز نشان ميدهد كه ميـزان pHو اكسيژن محلول در اكثر آبهاي كشور در حد استاندارد آب صنعتی  ميباشد. بقيه شاخصهاي مرتبط با جنبـه توصيفي داشته و آمار مربوط به آنها موجود نيست.

شاخصهاي ميكروبي كه به طور معمول در كشورهاي ديگر براي كيفيت آب تفرجي پيشنهاد شده است، شـاخصهـاي كليفـرم كـل، كليفرم مدفوعي، اشرشياكلي و انتراكوكي ميباشند كه در چند سال اخير دو مورد آخر يعني اشرشيا و انتراكوكي بـيشتـر مـورد توجـه قرار گرفته اند. از آنجا كه آزمايش هاي اندازه گيري اين دو شاخص نسبت به كليفرم كل و كليفرم مدفوعي گرانتـر بـوده و تجهيـزات آزمايشگاهي مربوط در تمامي مناطق كشور موجود نميباشد

در تهيه استاندارد آب صنعتی محدوده مطلوب براي هر 4شاخص راهنمای طبقه بندی آب صنایع ذكر شـده است و براي تعيين وضعيت كيفيت آب، انجام يكي از آزمايشها كفايت ميكند، ولي توصيه ميشود كه در صورت امكان اشرشـياكلي و انتراكوكي نيز مورد آزمايش قرار گيرند. بديهي است كه با نمونه گيري بيشتر تصميم گيري در مورد وضعيت آب، صحيحتر است ولي حداقل تناوب نمونه گيري توصـيه شـده براي تعيين وضعيت آب دو هفته يكبار ميباشد.


با وجود اهميت ميزان جلبك در آب تفرجگاه ، اندازه گيري آن در همه جا ميسر نميباشد. از آنجا كه محـدوده كـم خطـر جلبـك كـمتـر از 10 كلروفيل
aميكروگرم بر ليتر ميباشد و بيش از اين ميزان، باعث تغيير رنگ آب شده و بر روي آب شناور ميگردد، مـيتـوان ميـزان جلبك را به صورت شاخص توصيفي تعريف كرد. در جدول زیر مقادير شاخصهاي مختلف براي مصارف تفرجي آورده شده است، بايد توجه داشت كه محدوده مشخص شده براي هر شاخص، محدوده بيخطر نميباشد، ولي احتمال ابتلا به بيماري در اين محدوده كمتر است.

استاندارد آب صنعتی

 

4/5 - (2 امتیاز)
به اشتراک بگذارید :
whatsapp