تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

میزان مصرف آب در صنعت

میزان مصرف آب در صنعت :

از آنجا كه میزان مصرف آب در صنعت متفاوت است و هر صنعت معمولا به چندين نوع آب با كيفيتهاي متفاوت نياز دارد، لذا باتوجه به شاخصها، ميتوان آبهاي مصرفي در صنايع را به طور كلي به 4دسته طبقه بندي كرد. اين تقسيم بندي با توجه بـه  کیفيـت آب مورد نياز و ميزان تصفيه لازم براي رسيدن به كيفيت مطلوب صورت گرفته است. در هر گروه، مصارف عمومي و خـاص صـنايع مختلف مشخص شده است. مصارف عمومي شامل مصارف خنك كننده ها، بويلرها، مصارف بهداشتي، انتقال مواد، تهويه هوا، آبياري و شستشوي سطوح ميباشد كه اغلب در تمامي صنايع مشترك است. نيازهاي ويژه هر صنعت نيز به صورت جداگانه آورده شده اسـت.
لازم به تذكر است كه اين تقسيمبندي به صورت كلي ميباشد :

گروههاي میزان مصرف آب در صنعت :

 

گروه اول (گروه بسيار حساس) :

گروه اول آبهاي صنعتي شامل فرايندهايي در صنعت ميباشد كه آب مصرفي آنها داراي حساسيت بسيار بالايي بوده و تمامي و يـا بيشتر اجزاي آنها داراي اين حساسيت ميباشد. براي تامين آب اين گروه صنعتي بايد از روشهاي پيشرفته تصفيه و غالبـا تركيـب چند روش استفاده كرد كه از فرايندهاي زير ميتوان در اين گروه نام برد:
آب بويلرهاي پرفشار؛
آب شستشوي كمپرسور در نيروگاهها؛
آب خنك كننده چرخشي بسته؛
آب مصرفي در صنايع داروسازي؛
آب مصرفي در توليد قطعات حساس الكترونيكي؛
آب شستشوي دمين براي صنايع فولاد و آهن؛
آب مصرفي در فرايند رنگرزي چرمسازي؛
آب مصرفي در صنايع شيميايي پلاستيك و لاستيك.
حد بالاي مشخص شده براي هر شاخص، نزديكترين محدوده مطلوب براي فرايندهاي ذكر شده است، ولي به طور دقيق منطبق بر نياز آبي آنها نميباشد. همانطور كه قبلا هم ذكر شد در اين دسته بندي انطباق دقيق همه شاخصها بـا محـدوده مشـخص شـده مدنظر نميباشد. جدول زیر محدوده مطلوب شاخصهاي آب صنعتي گروه اول يا به عبـارت ديگـر گـروه بسـيار حسـاس را نشـان ميدهد.

کیفیت آب صنایع گروه اول- بسیار حساس

گروه دوم (گروه حساس) :

گروه دوم آبهاي صنعتي شامل فرايندهايي ميشود كه داراي حساسيت بـالايي هسـتند، ولـي ايـن حساسـيت شـامل تمـامي اجـزا نميباشد و نسبت به گروه اول از حساسيت كمتري برخوردارند. براي تامين آب اين گروه نيز بايد از روشهاي پيشرفته تصفيه استفاده كرد كه از فرايندهاي قابل ذكر در اين گروه ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
آبهاي بويلر با فشار متوسط (با در نظر گرفتن سختي ناچيز)؛
آب خنك كننده گردشي بسته؛
آب نرم براي شستشو در صنايع فولاد؛
آب مصرفي در صنايع كاغذ و مقوا براي تهيه كاغذ مرغوب، كرافت سفيد شده و خمير شيميايي سفيد شده؛
آب مصرفي در نساجي براي فرايندهاي آهار زني، فرايندهاي سفيد كردن، رنگرزي، شستشو و ساخت خمير ريون؛
آب مصرفي در صنايع شيميايي براي تهيه قلياييها و تركيبات كلردار ومواد آلي، صابون، دترجنت و رنگ؛
آب مصرفي در صنايع غذايي از جمله: كارخانجات شكر.
جدول زیر محدوده مطلوب شاخصهاي آب صنعتي گروه دوم يا گروه حساس را نشان ميدهد:

کیفیت آب صنایع گروه دوم- حساس

در اين گروه هم مانند گروه اول، حد بالاي مشخص شده براي هر شاخص، نزديكترين محدوده مطلوب براي فرايندهاي ذكـر شـده ميباشد ولي به طور دقيق منطبق بر نياز آبي آنها نيست. براي مثال ميزان جامدات محلول براي بويلرها بايد كمتر از 10ميلـيگـرم بر ليتر باشد ولي اين ميزان در صنايع كاغذ گاهي ميتواند تا 200ميلي گرم بر ليتر برسد.

 

گروه سوم (گروه نسبتا حساس) :

گروه سوم آبهاي صنعتي داراي حساسيتي تقريبا مشابه با آب آشاميدني ميباشد. براي رسيدن به كيفيت مطلوب اين گروه ميتـوان از روشهاي معمول تصفيه استفاده كرد كه از فرايندهاي قابل ذكر در اين گروه ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
آب بويلرهاي كم فشار؛
آبهاي خنككننده چرخشي باز؛
آب مصرفي در تصفيه هوا؛
آب مصرفي نورد گرم، نورد سرد، حرارت زدا، تميز كننده گاز و پرداخت در صنايع فولاد؛
آب فرايند در صنايع شيميايي براي تهيه مواد شيميايي غيرآلي و كود؛
آب مصرفي در صنايع كاغذ و مقوا براي كرافت سفيد نشده و خمير شيميايي سفيد نشده و خمير چوب؛
آب فرايندهاي عمومي در صنايع غذايي، تهيه غذاهاي كنسرو شده، شيرينيپزي و نانوايي و صنايع لبني و يخ؛
آب فرايندهاي دباغي و فرايندهاي پرداخت عمومي دباغي؛
آب مصارف بهداشتي.
جدول زیر محدوده مطلوب شاخصهاي اين گروه را نشان ميدهد
 :

کیفیت آب صنایع گروه سوم- نسبتا حساس

در اين گروه هم مانند گروه قبل، حد بالاي مشخص شده براي هر شاخص، نزديكترين محدوده مطلوب براي فرايندهاي ذكر شـده
ميباشد ولي به طور دقيق منطبق بر نياز آبي آنها نيست. براي مثال ميزان جامدات محلول براي بويلرهاي كم فشار بايـد در حـدود 20ميلي گرم بر ليتر باشد.

گروه چهارم (گروه با كمترين حساسيت) :

گروه چهارم آبهاي صنعتي كمترين حساسيت را نسبت به گروه هاي ديگر دارد. آب مصرفي در اين گروه معمولا بدون تصفيه و يا با حداقل تصفيه مورد استفاده قرار ميگيرد كه از فرايندهاي قابل ذكر در اين گروه ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
آبهاي خنككننده يكبار مصرف و چرخشي باز؛
آب شستشوي سطوح؛
آب مصرفي در صنايع شيميايي براي تهيه چسب؛
آب فرايند در پتروشيمي؛
آب فرايند در كارخانجات سيمان؛
آب مصرفي جهت انتقال مواد؛
آبياري؛
آب مصرفي در آتشنشاني

کیفیت آب صنایع گروه چهارم- با کمترین حساس

در اين گروه نيز حد بالاي مشخص شده براي هر شاخص در جدول بالا نزديكترين محدوده مطلوب براي فراينـدهاي ذكـر شـدهميباشد ولي به طور دقيق منطبق بر نياز آبي آنها نيست. با وجود اينكه سامانههاي آب خنككننـده يـك بـار مصـرف و چرخشـي، كيفيت آب متفاوتي را نياز دارند ولي هر دو ميتوانند در اين گروه قرار گيرند. اما از آنجا كـه هـر قـدر كيفيـت آب مـورد اسـتفاده در آبهاي چرخشي باز، بهتر باشد، ميتوان به دفعات بيشتر از آن در چرخه خنككننده استفاده كرد، لذا اين گروه در دسته بندي گـروه نيز قرار داده شده است.

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp