تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

روش آزمایش های آب

روش آزمایش های آب :

بیشتر روش آزمایش های آب  مربوطه را میتوان به روشهای مختلف انجام داد که نتایج حاصل از آن، الزاماً یکسان نیست.

دانلود استاندارد های روش آزمایش های آب

لازمه راهبری مؤثر تصفیه خانه فاضلاب، و کنترل کیفی عملکرد واحدهای مختلف تصفیه، دسترسی سریع به نتایج آزمایش روی نمونه هایی است که از نقاط مختلف مسیر جریان فاضلاب برداشت میشود.
علاوه براین، برای مطمئن شدن از اینکه غلظت آلودگی های موجود در فاضلاب تصفیه شده در حد مجاز است، باید از محل تخلیه فاضلاب تصفیه شده از فاضلاب، نمونه برداری کرد و آزمایشهای لازم را با روش آزمایش های آب انجام داد. کلیه آزمایشهای مربوط به کنترل کیفی عملکرد واحدهای مختلف تصفیه، و آزمایشهایی که برای اطمینان از رعایت ضوابط تخلیه فاضلابهای تصفیه شده به آبهای زیرزمینی، سطحی یا مصارف کشاورزی انجام میشود، باید در آزمایشگاهی صورت گیرد که :
دارای لوازم، وسایل و تجهیزاتی باشد که از نظر نوع و تعداد، با آزمایشهای موردنظر متناسب است.
پرسنل، در کار خود ماهر بوده و تجربه کافی داشته باشند .
در انجام آزمایشها، روش آزمایش های آب استاندارد مورد ملاک عمل قرار گیرد.
برای انجام بعضی از آزمایشهای خاص (که نیاز به تخصص بالا و یا تجهیزات پیچیده دارد) ممکن است از امکانات دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی نزدیک به محل تصفیه خانه استفاده شود، ولی برای انجام آزمایشهای مختلف روزانه که نتایج آن باید به سرعت در اختیار کارشناسان راهبری تصفیه قرار داده شود، باید تصفیه خانه دارای آزمایشگاهی مجهز باشد تا کارشناسان مربوط بتوانند براساس اطلاعات بهدست آمده از این آزمایشها، اقدام کرده و کیفیت و کارایی تصفیهخانه را به حد مطلوب برسانند.


لازم به یادآوری است که برای تصفیه فاضلابهای شهری، ممکن است فرآیندهای مختلفی مطرح شود که هریک، به فراخور، ترکیب معینی از عوامل و شرایط مثل کمیت و کیفیت فاضلاب خام، شرایط جوی و مقتضیات فنی میباشد. با این حال، نمیتوان انتظار داشت لوازم و تجهیزاتی که بر مبنای نیازمندیهای یک تصفیه خانه معین انتخاب شده، برای تصفیه خانه دیگر با ظرفیت یا فرآیند تصفیه متفاوت مناسب باشد.
استاندارد حاضر، به منظور راهنمایی دستاندرکاران ایجاد و راهبری تصفیهخانههای فاضلاب (مثل مهندسان مشاور طراح، پیمانکاران، سازندگان، مدیران و مسئولان راهبری) تهیه شده است.
برای روشن شدن مطلب و ارائه نمونه، سعی شده که وسایل و لوازم آزمایشگاه یک تصفیهخانه با ظرفیت و فرآیند تصفیه معین ارائه شود و امید است با ارائه این نمونه با رعایت نکاتی که در این استاندارد مطرح شده است. بتواندکارشناسان را در تعیین و انتخاب روش آزمایش های آب و  وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه موردنظر یاری رساند.
در این استاندارد (از نظر تعیین تعداد و نوع وسایل و لوازم آزمایشگاه، به منظور انجام آزمایشهای روزانه و متداول) فرض بر آن است که آزمایشگاه، برای یک تصفیهخانه فاضلاب شهری طراحی شده که ظرفیت آن حدود 20000مترمکعب بر روز بوده و تصفیه به روش متعارف لجن فعال انجام میشود.

برای آنکه نتایج آزمایشهای آب و فاضلاب که در آزمایشگاههای مختلف انجام میشود با یکدیگر قابل مقایسه باشد، باید روش آزمایشها در تمام آزمایشگاهها یکسان باشد. از این رو، روشهای این آزمایشها به صورت استاندارد شده در کتابی به نام روشهای استاندارد آزمایشهای آب و فاضلاب  و منتشر گردیده که ملاک عمل، در اغلب کشورها است.

روش آزمایش های آب

سایر روش آزمایش های آب، در استانداردهای تهیه شده دفتر استانداردها و معیارهای فنی ارائه شده است.

روش آزمایش های آب

 

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp