تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

استاندارد TDS آب کشاورزی

استاندارد TDS آب کشاورزی

استاندارد TDS آب کشاورزی بستگی به نوع گیاه می تواند متفاوت باشد. تاثیر TDS (Total Dissolved Solids)یا کل جامدات محلول  در رشد گیاهان بستگی به ماهیت اسمزی دارد.  تحمل گیاهان نسبت به میزان TDS آب آبیاری متفاوت است و کشاورز با کاهش محصول می­ تواند مواجه شود. لذا تعیین کل املاح محلول در آب کشاورزی از اهمیت ویژه ­ای برخوردار است.

اندازه گیری هدایت الکتریکی توسط هداست سنج هانا ، رابطه بین هدایت الکتریکی و TDS چگونه است ؟

سه شیوه اندازه­ گیری متداول کل املاح محلول در آب عبارتند از :

  • روش محاسباتی : اندازه ­گیری کل کاتیون ها و آنیون ­های موجود در آب برحسب ppm
  • روش وزن سنجی : عبور حجم مشخصی از آب از کاغذ صافی، سپس تبخیر آب، خشک کردن املاح بدست آمده و محاسبه مقدار املاح محلول برحسبppm (دراین روش بی­کربنات­ ها به کربنات­ ها تبدیل می ­شوند و لذا اندازه­ گیری به این شیوه دارای مقداری خطا است).

 

  • بر اساس هدایت الکتریکی : اندازه­ گیری هدایت الکتریکی آب و محاسبه T.D.S.آب براساس روابط موجود

هدایت الکتریکی خاک (ECe) که شیره اشباع خاک گزارش می­ گردد، معادل نصف هدایت الکتریکی آب عبورداده شده از خاک برآورده می­ شود.

ECe = 0.5   ECs.w

که در آن ECe هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک برحسب میکروموزبر سانتی­متر(s cm 1µ) است. چون معمولا هدایت الکتریکی آب­ های طبیعی کمتر از s cm -1µ 1000می باشد،میزان .T.D.S از رابطه زیر محاسبه می شود.

   کل چامدات محلول = 0.65 * هدایت الکتریکی برحسب میکروزیمنس بر سانتی­متر

رابطه مابین فشار اسمزی و هدایت الکتریکی برای شیره خاکی که محتوی انواع نمک­ها باشد بر اساس زیر است:

OP =   هدایت الکتریکی(میکروزیموز بر سانتی متر) × 0.36

میزان افزایش هدایت الکتریکی حدود دو درصد به ازای افزایش هردرجه سانتی­گراد می­باشد. بنابراین معمولا هدایت الکتریکی در c o25 اندازه­ گیری می ­گردد.

دامنه تحمل گیاهان در برابرT.D.S. آب بسیار وسیع می­ باشد.جدول زیر کاهش پیش بینی شده محصول به میزان صفر،25،10و ۵۰ را به دلیل افزایش هدایت و یا T.D.S. خاک (ECe) و با افزایش T.D.S. آب آبیاری(ECw) نشان می ­دهد. معمولا به غلظت آب آبیاری درزمین افروده می­ گردد به طوری­که  T.D.Sآب در خاک سه برابرآب آبیاری می ­گردد.

 

 

جدول پیش­ بینی میزان کاهش محصول با توجه به هدایت الکتریکی آب آبیاری و هدایت الکتریکی شیوه اشباع خاک

 

 

بیشترین میزان عناصر کمیاب در آب های آبیاری (توصیه شده)

 

5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :

نظرات بسته شده است.

whatsapp