تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

افزايش محيط كشت به نمونه

روش افزايش محيط كشت به نمونه:

آب رقيق سازي را طبق آنچه در بخش افزايش محيط كشت به نمونه محيط كشت شرح داده شد تهيه كنيد.
1)  انتخاب ضرايب رقيق سازي : رقيق سازي نمونه ها را به نحوي انجام دهيدكه كل كلني هاي تشكيل شده روي هر پليت بين 30 و 300 باشد . (شكل 1) براي مثال جايي كه شمارش پليت ها مي توانند 0 ) رقيق كنيد . براي بيشت ر آبهاي آشاميدني ، / 0 1 ) به حدود 3000 برسد، نمونه ها را به نسبت 1 به100 نمونه با رقت 1 به 100 مناسب است. ml 0 نمونه رقيق نشده و / 1 ml 1 و ml پليتهاي حاوي

رقیق سازی نمونه ها
رقیق سازی نمونه ها

2) نحوه برداشت نمونه براي كشت  و افزايش محيط كشت به نمونه: از پيپت هاي سترون شده براي انتقال نمونه از ظروف نمونه برداري به پ ليت ها ا ستفاده كنيد . چنانچه پيپت در حين كار آلوده شده آن را با پيپت تميز عوض كنيد . براي برداشتن نمونه هايي با رقت متفاوت از پيپت هاي مجزا كمك بگيريد . آماده سازي پليت ها،رقيق سازي و كشت ميكروبي را در مقابل نور آفتاب انجام ندهيد . به هنگام خارج كردن پيپت از ظ روف ،از آلوده شدن آنها جلوگيري كنيد . از تماس نوك پيپت با سطوح خارجي و يا دهانه ظرف اجتناب كنيد .2/5 در داخل مايع فرو نبريد. cm به هنگام برداشتن نمونه از ظرف، پيپت را بيشتر از

3 ) نحوه آماده سازي نمونه هاي رقيق : در ظروف رقيق سازي را درست پيش از اين كه پيپت را وارد كنيد، برداريد . به هنگام ريختن نمونه ها از پيپت به داخل ظرف، پيپت را با زاو يه 45 به كف ظرف پتري و 2 ثانيه پيپت را در همان وضع يت نگهداريد تا مايع – يا داخل گردن بطري رقيق سازي تكيه دهيد . حدود 4 انواعي كه نبايد با دميدن هوا در ) TD 1 تا انتهاي پيپت تخليه شود. اگر پيپت از انواع ml آن از علامت آن مايع را خارج نمود ) است تنها يك بار آنرا به آرامي به ديواره و يا كف خشك ظرف بزنيد تا آخرين نوعي كه با دميدن هوا در آن مايع ) TC قطره نيز خارج شود . به جاي اين كار مي توانيد از يك پيپت كاملا تخليه مي شود) كه سر آن كاملا با پنبه بسته شده است استفاده كرده و تمام محتويات را با دميدن 0 از نمونه را برداشته و رقيق كنيد، از پ لي ت / 1 ml هوا در آن ،خارج كنيد، چنانچه بخواهيد حجم هاي 0 استفاده كنيد. پيپت را از نمونه پر كرده و سپس آنرا بدون آنكه با ظرف / 1 ml هاي مدرج شده تا 000 ) را پيش از ، 0/ 1 ml ، 1 ml ) تماس پيدا كندخارج كرده و تخليه كنيد. هميشه حجم هاي نمونه 0 نمونه / 1 ml افزودن محيط كشت به ظرف پتري وارد ظرف كنيد. زماني كه نياز به حجم كمتر از باشد رقيق سازي مرحله اي انجام دهيد، به هنگام آزمايش نمونه هاي فاضلاب يا آب كدر ، نمونه را ابتدا به نسبت مناسب رقيق كرده و سپس وارد ظرف كشت كنيد . هر بار حداقل 2 ظرف كشت يكسان براي هر نمونه رقيق شده آماده كنيد . پس از اينكه حجم هاي مورد نظر از نمونه وارد ظرف شد، محيط كشت مايع شده را در ظرف ريخته و با دقت مخلوط كنيد . اجازه ندهيد فاصله زماني بين ريختن نمونه و افزودن محيط كشت از 20 دقيقه بيشتر شود. مراحل رقيق سازي و افزايش نمونه در شكل 1 نمايش داده شده است.

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp