تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

انتخاب زمان نمونه برداری آب

انتخاب زمان نمونه برداری آب

انتخاب زمان نمونه برداری آب در مخازن آب بستگي به ويژگي هاي كيفي آب مخزن و كاربري آب و هدف عمليات پايش دارد.درمخازني كه تغييرات كيفي آب در آنها بيشتر است. فواصل زماني نمونه برداري بايد كمتر از مخازني باشد كه كيفيت آب در آنها نسبتا ثابت است. در صورت عدم اطلاع يا شناخت كافي از ويژگيها و تغييرات زماني كيفيت آب در مخزن بايد بررسي مقدماتي براساس استاندارد انجام گيرد. همچنين در برنامه هاي پايشي كه اهداف خاصي نظير مدلسازي آلاينده ها يا مطالعات هزينه ها مدنظر باشد، توالي نمونه برداري ها بسته به نوع اين اهداف تنظيم ميگردد.

 

انتخاب-زمان-نمونه-برداری-آب

نوع كاربري آب در انتخاب زمان نمونه برداری آب نيز در فواصل زماني نمونه برداري موثر است. هرچه ميزان حساسيت كاربري آب نسبت به كيفيت آن بيشتر باشد بايد فواصل زماني نمونه برداري ها كاهش يابد. ميزان دسترسي، بودجه و امكانات موجود نيز از عوامل مهم در برنامه نمونه برداري ميباشند. در انتخاب زمان نمونه برداري ها از مخازن در نظر گرفتن پديده لايه بندي حرارتي بسيار مهم بوده و نمونه برداري ها حتما بايد شامل دوره هاي زماني لايه بندي نيز باشند.

انواع فاصله زمانی انتخاب زمان نمونه برداری آب

زمان بندي هاي عمليات پايش به سه سطح تقسيم ميشود:

  • نمونه برداري پيوسته و مستمر
  • نمونه برداري با زمانبندي ادواري
  • نمونه برداري موردي

نمونه برداري پيوسته و مستمر

در نمونه برداري پيوسته و مستمر در موارديكه كيفيت آب اثر مستقيم و شديد بر كاربري آن داشته و كاربري آب (كاربري هاي انساني)به طور مستمر جريان دارد (تامين آب شرب، تامين آب صنعتي، تامين آب كشاورزي و آبزيپروري)، نمونه برداري بايد به طور مستمر با فواصل زماني مشخص انجام گيرد. بنابراين نمونه برداري مستمر براي كليه مخازن كشور ضروري است.

نمونه برداري ادواري

در موارديكه كاربري آب در دوره خاصي از سال (به عنوان مثال براي كشاورزي)مورد نظر باشد يا مطالعه پديده خاصي نظير لايه بندي حرارتي كه در دوره خاصي به وقوع ميپيوندد مدنظر باشد، نمونه برداري به صورت ادواري در زمان هاي كاربرد آب يا زمان
وقوع پديده لايه بندي بايد انجام گيرد. 

نمونه برداري موردي

در موارديكه تعيين ويژگيهاي كيفي آب در پيكره آبي، تعيين ميانگين غلظت آلاينده ها، تعيين غلظت زمين هاي، بررسي وجود
نوع خاصي از آلودگي در آب، در مواقع بروز حوادث منجر به ورود و پخش آلودگي در مخزن، نظير حوادث واژگوني وسايل نقليه
  حاوي مواد شيميايي و سوختي، در موارد مشكوك به عمليات تروريستي آلوده كردن عمدي مخزن به عوامل خاص شيميايي يا ميكربي و در موارد مربوط به مطالعات خاص همانند مطالعات مدلسازي يك يا چند پارامتر كيفيت آب در مخزن، نمونهبرداري ها به صورت موردي و در بازه زماني مرتبط با آغاز و پايان بررسيها بايد به انجام رسد و ممكن است در سالهاي بعدي تكرار نگردد. 

 

Rate this post

برچسب ها : , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp