تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

اندازه گیری اسیدیته آب

اندازه گیری اسیدیته آب :

اندازه گیری اسیدیته آب  عبارت است از ظرفيت آمي آب براي واآنش با يك باز قوي تا يك pHمعين اسيديته مربوط به خاصيت خورندگی آب می باشد. CO2معمولا ترآيب اسيدي اصلي آبهاي سطحي غير آلوده است ، نگهداري وحمل نمونه هاي جمع آوري شده از چنين منابعي بايد به دقت انجام شود تا اتلاف گاز حل شده به حد اقل برسد .در نمونه هاي حاوي آربن دي اآسيد ، بيكربنات وآربنات تيتراسيون تا ٨/٣ pHدر حرارت ٢۵در جهت سانتيگراد ، تا تبديل اسيد آربنيك به بيكربنات ادامه مي يابد. تغيير رنگ فنل فتالئين در ٨/٣مي باشد ،اين مقدار معمولا به عنوان pHنقطه نهايی استاندارد برای تيتراسيون کل شاملCO2 واغلب اسيدهای ضعيف قابل قبول است.

نمونه برداری و نگهداری اندازه گیری اسیدیته آب  :

نمونه ها را در ظروف شيشه ای يا پلی اتيلنی بر داشته ، بطری را کاملا پر نموده درب آنرا محکم بسته ودر حرارت پايين نگهداری می کنيم (ازهم زدن محلول ودر معرض هوا قرار دادن آن بايد اجتناب کرد). آناليز نمونه ها بايد بدون تأخير انجام شود ، در عرض يك روز، واگر فعاليت بيولوژيكي نمونه حدس زده شود در عرض ۶ساعت با يد آزمايش انجام شود.


تجهيزات مورد نياز اندازه گیری اسیدیته آب :


pHمتر ، ترازوي حساس الكتريكي ووسايل شيشه اي مورد نياز

معرفها :

  • آب عاری از  CO2آب مقطر را جوشانده به مدت ١۵دقيقه وتا حرارت اتاق سرد می کنيم

پی هاش  نهايي > ۶وهدايت آن ميكروزيمنس < ٢

  • پتاسيم هيدروژن فتالات  ٠/٠ ۵M : مقداری پتاسيم هيدروژن فتالات را KHC8H4Oبه مدت ٢ساعت در حرارت ١٢٠درجه سانتيگراد قرارداده وسپس در دسيکاتور خنک نموده ودر حدود ١٠ ±٠/۵گرم آن را وزن وتا يک ليتر رقيق می کنيم.
  • هيدروکسيد سديم ٠/١نرمال
  • ميلی ليتر پتاسيم هيدروژن فتالات را تا ٧/٨ pHبا هيدروکسيد سديم تيتر واز فرمول زير نر ماليته هيدروکسيد سديم را محاسبه می کنيم.
اندازه گیری اسیدیته آب
  • هيدروکسيد سديم ٠/٠٢نرمال : ٢٠٠ميلی ليتر هيدروکسيد سديم ٠/١نرمال را تا ١٠٠٠ميلی ليتربا آب مقطر رقيق می کنيم.
  • آب اکسيژنه %٣٠
  • برمو فنل آبی ( معرف ١٠٠ ): pH= ٣/٧ميلی گرم نمک سديم برمو فنل آبی را در ١٠٠ ميلی ليتر آب مقطر حل می کنيم.
  • معرف متا کرزول پور پل ( معرف ١٠٠ ) :pH = ٨/٣ميليگرم آنرا در ١٠٠ميلی ليتر آب مقطر حل می کنيم .
  • محلول آبي ياالکلی فنل فتالئين (معرف pH= 8/3)
  • تيوسولفات سديم ٠/١مول : ٢۵گرم تيوسولفات ۵آبه را در يک ليتر آب مقطر حل می کنيم.

چنانکه عناصر تداخل کننده ، يونها ی فلزی قابل هيدروليز شدن ويا کاتيونهای پلی والان احياء کننده وجود داشته باشد ، تصفيه مقدماتی با اسيد سولفوريک و آب اکسيژنه انجام می دهيم.

روش اندازه گیری اسیدیته آب :

 يک حجم مشخصی از نمونه را انتخاب ميکنيم . نرماليته تيترانت را مشخص نموده وتا در جه حرارت اتاق دماي آنرا تنظيم مي آنيم، اگر نمونه حاوی کلر باقيمانده بود يک قطره تيوسولفات ٠/١مول به آن افزوده سپس ۵قطره معرف انديکاتور افزوده وبا هيدروکسيد سديم که
نر ماليته انرا تعيين نموده ايم تيتر ، تا تغيير رنگ سفيد حاصل شود.

 

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp