تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

اندازه گیری سختی

اندازه گیری سختی آب:

سختي آب به اندازه گيري ظرفيت آب براي مصرف صابون مربوط مي شود . صابون بوسيله يونهاي کلسیم ومنيزيم موجود در آب رسوب مي آند، البته ساير آاتيونهاي پلي والان نيز ممكن است صابون را رسوب دهند اما آنها غالبا به شكل آمپلكس هستند .

وجود املاح کلسيم ومنيزيم سبب سختي آبها مي شود سختي اب بردو نوع است سختي کربناته و سختي غير کربناته. برخي املاح ديگر نظير اهن ومنگنز و آلومينيم باريوم ، استرانسيم و روي به ندرت در آب يافت مي شوند ، مي توانند سختي آب را بالا ببرند ولي در هر حال سختي کل مربوط به غلظت آاتيونهاي آلسيم ومنيزيم است چنانجه املاح اين آاتيونها به صورت کربنات وبيكربنات باشد به آن سختي آربناته واگر به صورت سولفات :آلرايد ، نيترات ، فسفات و…. باشند به آن سختي غير کربناته مي گويند .
سختي برحسب ميليگرم کربناته کلسیم در ليتر بيان مي شود .وقتي سختي از لحاظ عددي بزرگتر از مجموع قليائيت کربنات وبيكربنات باشد مقدار سختي برابر است با قليائيت کل وسختي آربناته ناميده مي شود و مقدار سختي بيش ا ز اين باشد سختي غير کربناته ناميده ميشود . وقتي مقدار سختي برابر يا آمتر از قليائيت آربنات وبيكربنات باشد تمام سختي آربناته است وسختي غير آربناته وجود ندارد .مقدار سختي از رنج صفر تا صد ها ميليگرم برحسب نوع منبع ويا تصفيه اي که روي آب انجام مي دهيم متغير است .

فیلم آموزشی روش آزمایش سختی آب

آزمایش اندازه گيري سختي:

آب مورد آزمايش بايد عاري از رنگ و کدورت باشد چون اين عوامل مي توانند بر روي واکنش تأثير گذاشته وايجاد مزاحمت نمايند . آهن ، آبالت ، نيكل و آلومينيم حتي با مقادير جزئي مي توانند بر نتايج سختي آب تآثير بگذارند سختي را مي توان با دو روش اندازه گيري نمود :

١ – روش اندازه گیری سختی آب:

– روش آمپلكسو متري (حجم سنجي ) با استفاده از محلول استاندارد EDTA با معرف اريو آروم بلك تي

روش محاسبه : در اين روش با اندازه گيري غلظت يونهاي آلسيم و منيزيم وبا استفاده از فرمول زيرمقدار سختي محاسبه مي شود.

سختی
سختی

روش آمپلكسومتري : در اين روش با استفاده از محلول استانداردEDTAبا فر آمونياک ودر حضور معرف اريو آرم بلك تي سختي کل آب اندازه گيري مي شود:

تجهيزات مورد نيازاندازه گیری سختی

ترازوي حساس الكتريكي,پی هاش متر ، شيشه آلات آزمايشگاهي مورد نياز

5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp