تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

اندازه گیری نیترات

اندازه گیری نیترات آب :

اندازه گیری نیترات آب ، نيترات از جمله عوامل آلاينده منابع آبهای زير زمينی محسوب می شوند که در سالهای اخير به لحاظ گسترش کشاورزی و فعاليتهای انسانی ميزان متوسط آنها در آب های زير زميني رو به افزايش مي باشد. انحلال رسوبات طبيعی حاوی نيترات در آب ، تجزيه گياهان ، فضولات حيواني ، زباله هاي شهري ، آب هاي نيترات دار و فاضلابهاي خانگي از جمله منابع ورود نيترات به آبهاي سطحي مي باشند.

وجود ترکيباته ازت به ميزان بالاتر از حد مجاز آنها در آب اعلام خطری است در مورد وجود آلودگيها و ميکروب های بيماريزا .مقدار نيتراتها که آخرين مرحله اکسيداسيون ترکيبات ازته هستند در آب آشاميدنی نبايد از ۵٠ ميلی گرم درليتربرحسب يون NO3بيشتر باشد.

اندازه گیری نیترات نمونه:

نمونه های نيترات بلافاصله بعد از نمونه برداری بايد تعيين مقدار شوند . در غير اين صورت اگر نگه داری نياز داشته باشد برای تا ٢ روز در ۴ درجه سانتيگراد بايد نگهداري شوند. نمونه های ضدعفونی شده برای بيشتر از (حد اقل ١۴ روز ) بدون اسيد پايدار هستند .اگر نيتريت وجود داشته باشد اسيدی کردن نمونه سبب تبديل نامتجانس نيتريت به می تواند اکسيده و هيدروليز و به نيترات تبديل شود ، نيترات و اکسيد ازت نتيجه مقدار نيترات ممکن است مجموع نيترات و نيتريت باشد بنابراين نبايد نمونه ها برای تشخيص نيترات اسيدی شوند .

برای اندازه گيری نيترات روشهای متعددی وجود دارد که رايجترين ان روش اولترا ويوله ( uv)ميباشد .اين روش برای آبهای غير آلوده و آبهايی که مواد آلی آن کم می باشد مناسب است  .ذرات معلق در آب را توسط فيلتراسيون حذف کنيد مواد آلی ، سور فاکتانتها ، کرم شش ظرفيتی ويونهای غير آلی مانند کلريت ، کلرات که معمولا در آبهای طبيعی يافت نمی شوند ممکن است سبب تداخل شوند . در روش اولترا ويوله ميزان جذب نيترات در ٢٢٠ نانومتر اندازه گيری می کنند.

تجهيزات مورد نياز برای اندازه گیری نیترات آب:

اسپكتروفتومتر UV ترازوي حساس ، وسايل شيشه اي مورد نياز

معرفها اندازه گیری نیترات آب :

1-محلول استوک نيترات : نيترات پتاسيم را در حرارت ١٠۵ درجه سانتی گراد به مدت ٢۴ ساعت ٠ گرم آنرا در آب مقطر حل وتا يک ليتر رقيق کنيد و به آن ٢ ميلی ليتر / خشک نموده و ٧٢١٨ (1mil=100 μg N-NO کلرفرم افزوده اين محلول برای مدت حد اقل ۶ ماه پايدار است . ( 3 محلول استاندارد نيترات : ۵٠ ميلی ليتر محلول استوک را تا ۵٠٠ ميلی ليتر با اب مقطر رقيق می کنیم
1mil=10μgNO3 – N

٢-اسيد کلريد ريک نرمال:

روش آزمون اگر لازم بود نمونه صاف شود ، آنرا صاف و سپس به ۵٠ ميلی ليتر از نمونه و ۵٠ يک ميلی ليتر اسيد کلريد ريک No3-N ميلی ليتر استانداردهای صفر تا ٧ ميلی گرم در ليتر اضافه کرده ( اسيدی کردن نمونه با اسيد کلريد ريک از تداخلات مربوط به هيدروکسيد يا کربنات جلوگيری ميکند ). ودر طول موج ٢٢٠ نانومتر در مقابل mg CaCO3/L تا ١٠٠٠ ميلی گرم بلانک ( آب مقطر) ميزان جذب را قرائت کنيد ودر مرحله بعد ميزان جذب در ٢٧۵ نانومترجذب % مر بوط به تداخلات مواد آلی حل شده را قرائت کرده جذب در ٢٧۵ نانومتر نبايد بيش از ١٠ جذب در ٢٢٠ نانومتر باشد.

۳-محاسبات :

جذب مربوط به طول موج ٢٧۵ نانومتر را دو برابر نماييد ودر صورتی که اين رقم از ده درصد جذب در طول موج ٢٢٠ نانومتر بيشتر نباشد مقدار آن را از جذب در طول موج ٢٢٠ نانومتر کم نموده تا جذب نهايی بدست آيد واز روی منحنی استاندارد جذب شده غلظت نيترات را بدست ميآوريم. در صورتيکه مقدار تصحيح بيشتر از ١٠ % جذب در ٢٢٠ نانومتر باشد اين روش را نبايد استفاده کرد .

فیلم روش آزمایش نیترات آب

2.5/5 - (8 امتیاز)

برچسب ها : , , , , , , , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp