تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

باکتری های موجود در آب

باکتری های موجود در آب :

گروه كليفرم که شامل گونه هايي از باکتری های موجود در آب که متعلق به خانواده آنتروباكتريا سه ها هستند. تعريـف قديمي از اين گروه بر اساس باكتري شناسي علمي نبوده، بلكه مبتني بر روش تخمير لاكتوز مي باشد. بنابر اين در رابطه با روش تخمير، اين گروه تحت عنوان باكتري هاي هوازي وبي هوازي اختياري، گرم منفـي، بدون اسپور و ميله اي شكل كه در دماي 35 درجه سانتیگراد لاكتوز را ظرف 48 ساعت تخمير و توليد گاز و اسيد مي كنند، تعريف مي شوند.
آزمايش استاندارد جهت شناسائي گروه كليفرم بر اسـاس روش تخميـر چنـد لولـه اي
 بـه صورت سه مرحله احتمالي ، تاييدي و تكميلي و نيـز بـا تكنيـك صـافي غـشائي و يـا بوسـيله روش سوبستراي كروموژنيك انجام مي شود. هر روش محدوديت هاي خاص خود را دارد و با توجه بـه اهـداف آزمايش قابل كاربرد است. به منظور كسب نتايج معتبـر نيـاز بـه اجـراي جـدي و دقيـق شـيوه هـاي كنتـرل كيفيت كار است.
زماني كه چندين لوله با غلظت هاي مختلف از نمونه در آزمايش تخمير استفاده مـي شـود، نتـايج آزمايش به صورت محتمل ترين تعداد ممكن
MPN ارگانيزمها و باکتری های موجود در آب موجود بيان مي شود. ايـن عـدد، بـر اساس فرمول هاي احتمالات، تخميني از تراكم متوسط كليفرمها در نمونه مـورد بررسـي ارائـه مـي نمايـد.
تراكم كليفرمها همراه با ديگر اطلاعات به دسـت آمـده از مطالعـات مجمـل بهداشـتي يـا مهندسـي امكـان بهترين ارزيابي از بازدهي فرآيند تصفيه آب و كيفيت بهداشتي منابع آب را فراهم مي سازد.

دقت هر آزمايش باکتری های موجود در آب بستگي به تعداد لوله هاي به كار گرفته شده دارد. رضايتبخش تـرين اطلاعـات زماني به دست خواهد آمد كه بيشترين غلظت هاي ساخته شده از نمونه، در تعدادي يا همه لوله ها، تشكيل گاز را نشان بدهد و كمترين غلظت هاي نمونه تشكيل گاز در همه يا اكثريت لوله ها را نشان ندهد. تراكم باكتريايي در نمونه ها به كمك فرمول هاي مشخص يا با استفاده از جداولي مبتني بر تعداد لوله هاي مثبـت در چندين غلظت مختلف، قابل تعيين است. تعداد حجم هاي برداشته شده از نمونه(يا ضرايب رقيق سازي براي نمونه ها) بستگي به دقت مـورد نظـر بـراي نتـايج كـار دارد. جـدول MPNبـر اسـاس فـرض توزيـع پوآسون (توزيع تصادفي) تهيه شده است. هر چند، اگر پيش از برداشـتن حجـم مـورد نظـر در هـر مرحلـه، نمونه كاملا به هم زده و مخلوط نشده باشد يا اينكه سلولهاي باكتريها به هم چسبيده و متراكم شـده باشـند، مقدار MPNكمتر از تعداد واقعي باكتريها خواهد بود.

زماني كه نمونه آب آشاميدني براي سنجش كيفيت آن بـا اسـتانداردهاي آژانـس حفاظـت محـيط زيـست ايالات متحده  EPA آزمايش مي شود، پيشنهاد مي گردد كـه از روش تخميـر در 10لولـه يكـسان هـر كدام حاوي 10ميلي ليتر يا 5لوله يكسان هر كدام حاوي 20ميلي ليتر و يا يك بطـري حـاوي 100ميلـي ليتر نمونه استفاده شود. زماني كه آزمايش باکتری های موجود در آب تمام نمونه هاي آب آشاميدني بـه وسـيله روش تخميـر صـورت مي گيرد از مرحله تاييدي استفاده گردد. آزمايش تكميلي براي نمونه هـاي انتخـابي بـه صـورت فـصلي يـا حداقل هر سه ماه يك بار جهت كنترل كيفي به كار مي رود.

بـراي آزمـايش هـاي روزانـه در بيـشتر شـبكه هـاي آبرسـاني عمـومي، بـه ويـژه آن مـواردي كـه گند زدايي مي شوند، هدف آزمايش كليفرم ارزيابي ميزان كارائي و بازدهي فراينـدهاي تـصفيه و راهبـري تصفيه خانه آب و فاضلاب از طريق سنجش نتايج با استاندارد هاي EPAاست.

بخش عمده اي از باکتری های موجود در آب سيستم توزيع لزوماً نتيجه اشكال در كار تصفيه خانه يا منبع آب چـاه نبـوده بلكـه دليـل آن مي تواند مربوط به رشد مجدد باكتري در خطوط اصلي باشد. از آنجائي كه تشخيص بين آلودگي ثانويه و رشد مجدد كليفرم ها در سيستم، كه مي تواند به دليل حضور مواد آلي باشد، مشكل است، بايـد فـرض را بر آلودگي مجدد و ثانويه قرار داد، مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.

باکتری های موجود در آب

 

 

 

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp