تهران ،حکیمیه ،دانشگاه شهید بهشتی ،پردیس فنی شهید عباسپور ،ساختمان دکتر حسابی ،مرکز رشد ، شرکت آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

بیماریهای استخر شنا

بیماریهای استخر شنا :

بیماریهای استخر شنا شامل بیماری های پوستی و تنفسی و بعضی عفونت ها می شود. آب استخرهاي شنا سریعا بوسيله استفاده کنندگاني (شناگران) که آلودگي هایي شامل چربي ومواد دفعي بدن مانند ترشحات بيني، بزاق دهان، عرق بدن، مواد مدفوعي، ادرار، کرم ها و لوسيون ها مختلف بدن را در آب استخر وارد مي کنند، همچنين به همان ميزان مو و گردوغباری که از طریق باد و موادي که از اطراف استخر رو باز وارد آن مي شوند آلودگي را افزایش مي دهند، آلوده مي گردند.
در این راستا آلودگی های استخرهای شنا به  سه گروه تقسيم می می شوند
:

  • آلودگی های فیزيکی و بیماریهای استخر شنا : مواد نامحلول و کلویيدی که توسط شناگران و از فضای اطراف وارد آب استخر می شود، موجب کدورت آب می گردد و غذای ميكروارگانيزم ها را تامين می کند.
  • آلودگی های شیمیايی و بیماریهای استخر شنا : آلودگي شيميایی آب استخرهای شنا شامل مواد شيميایی مورد استفاده در تصفيه آب استخر، مواد حاصل از واکنش این مواد، بخصوص گندزداها با مواد آلی و معدنی موجود در آب خام و مواد دفعي آزاد شده از شناگرها شامل ترشحات (بيني، حلقي، پوستي)کرمها و پمادها و سوسپانسيون {تراشههاي پوست، مو و چرك ،گریس ، روغن ها} و… که مواد انتقال یافته توسط شناگران به استخرهای شنا می باشد.
  • آلودگی های میکروبیولوژی و بیماریهای استخر شنا: استخرهای خصوصی و عمومی محل مناسبی برای رشد ميكرواورگانيزم های بيماریزا می باشند که توسط بعضی شناگران به آب منتقل شده و در داخل آب و یا در بيوفيلم ها رشد و تكثير می نمایند. احتمال انتقال بيماریهای عفونی از طریق استخرها امكان پذیر است، بنابراین افرادی که دچار بيماری هستند، نباید به این مكانها رفت و آمد کنند. از بين بيماری های منتقله از طریق آب شناگاه ها به تب تيفوئيد، دیسانتری، تراخم، ليپتوسپيروزیس، انتقال کرم های حلقوی و دیگر عفونت های پوستی، شيستوزوميازیس، خارش شناگران، بيماری دستگاه تنفسی ، بيماری گوارشی حاد و…. را نام برد. این عوامل بيماریزا را بصورت آميب و پروتوزوآ، باکتری، ویروس، قارچ و کرم انگل می توان در اکثر استخرهایی که فاقد سيستم هاي تصفيه بهداشتي مي باشند، مشاهده نمود .در ادامه تعداد ی ميكروارگانيزم شناخته شده که باعث بيماری های عفونی در شناگران می شوند معرفی شده اند. اکتريهاي موجود ویروس ها ، پروتوزوئر ها ،قارچ ،کرم ها و تک یاخته ها در ادرارو مدفوع شناگران که وارد آب استخر ميشوند، ميتوانند از طریق پوست خراشيده وارد بدن شوند و ایجاد عفونت کنند. عوامل ایجادکننده زردهزخم و کورك (استرپتوکوك و استافيلوکوك) نيز ميتوانند از طریق آب آلوده استخر، منتقل شوند.

 

به اشتراک بگذارید :
whatsapp