تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

ترکیبات آلی آب

ترکیبات آلی آب

ترکیبات آلی آب که همواره باید تخمینی از میزان زائدات آن داشت شامل BOD و COD و TOC و TOD(کل اکسیزن مورد نیاز) می باشد. در تفسیر میزان وجود این زائدات در نمونه های آب تصفیه شده و پساب باید احتیاط های لازم را در تفسیر نتایج آزمایشات  و همبستگی نتایج یک آزمایش با بقیه اعمال شود. همبستگی بین BOD و COD و TOC معمولا باید بر روی نمونه های فیلتر شده (مواد آلی محلول) انجام پذیرد تا از ایجادخطای ناشی از عدم تناسب غلظت جامدات معلق فرار در آزمایش های مربوطه پرهیز شود.ترکیبات آلی ممکن است منشا زیر را داشته باشند.

  1. در آزمایش BOD ، میزان کربن آلی قابل تجزیه بیولوزیک وتحت شرایط خاص درصد،درصد نیتروزن قابل اکسیداسیون زائدات سنجیده می شود. در رویه متداول فعلی از وقوع نیتریفیکاسیون جلوگیری می شود به طوریکه فقط اکسیداسیون کربنی ب صورت CBOD گزارش می گردد.
  2. در آزمایش COD میزان کربن آلی به استثنا برخی آروماتیک ها نظیر بنزن که به طور کامل در واکنش اکسید نمی شود سنجیده می شود. آزمایش COD یک واکنش اکسیداسیون احیا است و بنابراین مواد احیا شده نظیر سولفید ها، سولفیت ها و نمک آهن دو ظرفیتی اکسید شده و بعنوان COD گزارش می شوند. نیتروزن آمونیاکی در آزمایش COD اکسید  نمی شود.
  3. در آزمایش TOC کل کربن به صورت CO2 اندازه گیری می شود. بنابراین کربن غیر آلی موجود در آب و فاضلاب  باید قبل از آنالیز خارج شده  و یا در محاسبات نقتضی اعمال شود.
  4. آزمایشTOD کربن آلی و نیتروزن و سولفور اکسید نشده را اندازه گیری می کند.

BOD  به صورت میزان اکسیزن مورد نیاز برای تثبیت مواد آلی قابل اکسیداسیون پس از ۵ روز انکوباسیون در دمای 20 درجه سانتیگراد تعریف می شود. باید توجه داشت اکسیزن مصرف شده در آزمایش BOD می تواند مقادیر زیر باشد:

  1. اکسیزن مصرف شده برای سلول های میکروبی جدید با استفاده از مواد آلی موجود
  2. تنفس خودخوری سلول های میکروبی. سرعت صرف اکسیزن در فاز یک حدود ۱۰ تا ۲۰ برابر فاز ۲ می باشد. در مورد مواردی که بسادگی تجزیه می شوند فاز یک در مدت ۲۴ تا ۳۶ ساعت تکمیا می شود. تصویر زی واکنش های که در ظرف BOD رخ می دهد را نشان می دهد.

 

ترکیبات آلی آب
5/5 - (1 امتیاز)

برچسب ها : , , , , ,

به اشتراک بگذارید :
whatsapp