تهران، حکیمیه، دانشگاه شهید بهشتی، پردیس شهید عباسپور، ساختمان دکتر حسابی، پارک علم و فناوری، شرکت دانش بنیان آبرام تلفن : 09127628430 - 73932113(021)

تصفیه اضطراري آب آشامیدني

تصفیه اضطراري آب آشامیدني 

آب آشامیدني  بطور معمول در حين شرایط اضطراري و بعد از آن تصفيه مي شوند تا آب مصرفي، سالم و از نظر مصرف کنندگان قابل قبول باشد. انجام عمليات تصفيه در محل مصرف نسبت به سيستم هاي مرکزي سریعتر و ارزانتر است. اما ممكن است مدیریت آن دشوارتر باشد. در شرایط اضطرار فقط آبي که براي آشاميدن و تهيه غذا استفاده مي شود باید تصفيه شود. که ميزان آن بيش از 5ليتر آب به ازاي هر نفر در روز است. در این بخش بعضي از رایج ترین و ساده ترین روش هاي تصفيه آب در شرایط اضطراري توصيف مي گردد.

پيش تصفيه  آب آشامیدنی:

روشهاي متنوع زیادي براي تصفيه آب آشامیدني در محل مصرف وجود دارند. روش هایي که در این قسمت توضيح داده شده اند آلودگي فيزیكي و ميكروبي آب را حذف مي کنند اما آلودگي شيميایي آب را حذف نمي کنند. آب از طریق فرایند گندزدایي از نظر ميكروبي براي آشاميدن سالم مي شود. با اینحال براي دستيابي به گندزدایي مؤثر، کاربرد فرایندهاي پيش تصفيه جهت حذف کدورت و مواد معلق آب ضروري است.

هوادهي آب آشامیدنی:

فرایند هوادهي آب را درتماس نزدیک با هوا قرار مي دهد و ميزان اکسيژن آن را افزایش مي دهد. این فرایند:
1.باعث حذف مواد فراري مثل سولفيد هيدروژن و متان که برروي طعم و بوي آب اثر گذارند،مي شود.
2.دي اکسيد کربن آب را حذف مي کند.
3.مواد معدني نظير آهن و منگنز را اکسيد مي کند تا در فرایند ته نشيني و فيلتراسيون حذف شوند.

آب آشامیدني ميتواند به چندین روش هوادهي شود. یک روش ساده براي تصفيه در محل، تكان دادن سریع ظرف آب بمدت حدوداً 5دقيقه و ساکن گذاشتن آب براي 30دقيقه است تا ذرات معلق ته نشين شوند.

آب آشامیدني
آب آشامیدني

آب آشامیدنی ذخيره و ته نشيني:

قرار دادن آب آشامیدني براي یک روز در محيط تاریک و ساکن، باعث حذف بيش از 50درصد از باکتریهاي مضر آب آشامیدني مي گردد. بعلاوه، جامدات معلق و بعضي از پاتوژنهاي آب آشامیدني نيز در کف ظرف ته نشين مي شوند. درنتيجه ميزان خطر بروز بيماري هاکمتر مي شود. نگهداري آب آشامیدني بمدت دو روز ضمن کاهش باکتري ها، تعداد ارگانيسم هایي که به عنوان ميزبان واسط بيماري هایي چون عفونت کرم گينه (دراکونكوليازیس) هستند، را نيز کاهش مي دهد. در شكل 7نحوه کاربرد روش ذخيره و ته نشينی آب با استفاده 3ظرف بصورت ساده نمایش داده شده است.
آب آشامیدنی

فيلتراسيون آب آشامیدنی:

زماني که آب از یک صافي عبور مي کند، صافي به روش فيزیكي، ذرات معلق و آلودگي آب را حذف مي کند.
– صافي هاي پارچه اي: ریختن آب روي یک تكه پارچه نخي تميز بعضي از جامدات و گل ولاي معلق را حذف مي کند. در جاهایي که بيماري کرم گينه شایع است، ممكن است از صافي هاي پارچه اي مخصوص استفاده شود. پارچه ها باید با آب تميز وصابون شسته شوند و از کاربرد پارچه هاي کثيف
جهت فيلتر کردن آب پرهيز کنيد.
-صافي هاي شني: در این روش صافي هاي خانگي با استفاده از ظروف پلاستيكي، فلزي و رسي تهيه شده و ظروف از لایه هایي ازشن وماسه پر مي شود و از لوله براي حرکت صعودي یا نزولي آب ازصافي استفاده مي شود.
-صافي هاي سراميكي: در این روش آب به آرامي از یک صافي سراميكي عبور کرده و ذرات معلق بصورت مكانيكي از آب حذف مي شوند. صافي هاي سراميكي مي توانند براي حالت هاي خاص نيز ساخته شوند. با توجه به قابليت نگهداري این صافي ها براي طولاني مدت، این صافي ها را مي توان
به عنوان بخشي از تدارکات شرایط اضطراري تهيه و ذخيره نمود.

گندزدایي آب آشامیدنی:

گندزدایي همه باکتری هاي مضر در آب را نابود مي کند و آب را براي آشاميدن سالم مي سازد. با توجه به اهميت گندزدایي و سلامت ميكروبي آب، این مبحث بطور مجزا مطرح شده است.

 ذخيره آب تصفيه شده:

آب باید درون ظروف تمیز و درب دار و در محلي تاریک و خنک نگهداري شود.ظروف دهانه گشاد مانند سطل درب دار مناسب، بهترین ظروف براي نگهداري آب هستند زیرا تميزکردن آنها راحت است. وقتي که آب از ظرف ذخيره برداشت ميشود ممكن است آلوده شود. دست ها و ظروف ميتوانند با آب تماس داشته باشند بنابرین تشویق مصرف کنندگان به اینكه قبل از حمل آب آشاميدني،دستهایشان را با آب و صابون بشویند و ظرف نگهداري را به یک شير مجهز کنند تا آب مستقيماً درون کاسه یا فنجان ریخته شود، مهم است.

Rate this post
به اشتراک بگذارید :
whatsapp